"plan which" translation into Polish

EN

"plan which" in Polish

See the example sentences for the use of "plan which" in context.

Similar translations for "plan which" in Polish

plan noun
to plan verb
which pronoun

Context sentences for "plan which" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU has to provide a plan which will address relevant areas and sources of financing.
UE musi przygotować plan w zakresie odpowiednich obszarów i źródeł finansowania.
EnglishSo we have a European Economic Recovery Plan of which the car industry is a part.
Tak więc mamy europejski plan naprawy gospodarczej, którego przemysł samochodowy jest częścią.
EnglishThat is why we now have to implement the action plan which you, Commissioner, tabled a week ago.
Dlatego też musimy wdrożyć plan działania, który pan komisarz zlożył tydzień temu.
EnglishI look forward accordingly to the phased plan which the Commissioner has just described.
Z niecierpliwością oczekuję w związku z tym na stopniowy plan, który komisarz właśnie opisał.
EnglishMany of the things included in the action plan are projects which are already underway.
Wiele pozycji z planu działania to projekty będące już w toku.
EnglishI even plan to go there, which may be the best answer.
Planuję nawet podróż w te strony, co może być najlepszą odpowiedzią na pani pytanie.
EnglishBack in 2005, the Council adopted a plan in this regard, which would need to be implemented effectively.
W roku 2005 Rada przyjęła stosowny plan, który trzeba skutecznie wdrażać.
EnglishAnd we said, that's fine; let's meet; you'll bring us your business plan, which eventually they did.
Powiedzieliśmy - w porządku, spotkajmy się, przynieście nam swój biznes plan, co też zrobili.
EnglishAnother thing that they do is what we call an energy descent plan, which is basically to develop a plan B for the town.
Innym kierunkiem działań grup jest plan obniżenia zapotrzebowania na energię.
EnglishThere was the first Paulson plan, which did not work.
Opracowano pierwszy plan Paulsona, który okazał się nieskuteczny.
EnglishToday, we have the Mediterranean at our disposal in an important new plan which needs to be launched as soon as possible.
Dziś musimy jak najszybciej zrealizować ważny nowy plan dotyczący regionu śródziemnomorskiego.
EnglishThe European plan which you, Commissioner, have drawn up for EUR 200 billion is, I must say, inadequate.
Plan europejski, który przygotowaliście obejmujący kwotę 200 miliardów euro jest moim zdaniem niewystarczający.
EnglishWe must agree on the Economic Recovery Plan, which is of the utmost importance for Europe's development.
Musimy dojść do porozumienia w sprawie planu naprawy gospodarczej, który jest niezmierne ważny dla rozwoju Europy.
EnglishThis is what the adoption of this directive and action plan is achieving, which is the result of hard work.
Temu właśnie ma służyć przyjęcie przedmiotowej dyrektywy i planu działania, będących rezultatem wytężonej pracy.
EnglishIt must be a plan which supports the efforts made by these states to maintain an economic and social balance.
Ten plan musi wspierać wysiłki podejmowane przez państwa w celu utrzymania równowagi gospodarczej i społecznej.
EnglishYesterday, we were able to obtain a declaration from Mrs Ferrero-Waldner on the Sarkozy Plan, for which I thank her.
Wczoraj udało się uzyskać od pani komisarz deklarację w sprawie planu Sarkozy'ego, za co bardzo dziękuję.
English(RO) Last year, the Commission proposed an economic recovery plan which is proving to be very difficult to implement.
(RO) W zeszłym roku Komisja zaproponowała plan naprawy gospodarczej, który, jak się okazuje, bardzo trudno wdrożyć.
EnglishIn June 2009, the Commission tabled the EU CBRN Action Plan, which was amended by the Council in November.
W czerwcu 2009 roku Komisja przedłożyła unijny plan działania w dziedzinie CBRJ, a w listopadzie Rada złożyła do niego poprawki.
EnglishWe simply have to realise that there is no plan in place which will guarantee the Tamils their legitimate rights.
Musimy sobie po prostu uzmysłowić, że nie ma żadnego gotowego planu, który zagwarantowałby Tamilom przysługujące im prawa.
EnglishThis is accompanied by an action plan which outlines the first steps that will be taken towards implementing the policy.
Towarzyszy mu plan działań, który nakreśla pierwsze kroki, jakie zostaną podjęte w kierunku wdrożenia tej polityki.

Other dictionary words

English
  • plan which

Search for more words in the Korean-English dictionary.