EN planned
volume_up
{adjective}

planned (also: due, target)
volume_up
planowany {adj. m}
It is true that the timescale that was planned for closing it - one year - has now passed.
To prawda, że planowany termin zamknięcia więzienia - rok - właśnie minął.
Then there is the MUSIS project, planned for the future.
Następnie jest projekt MUSIS, planowany na przyszłość.
A proposal for revision of the ETD is planned for spring 2011.
Wniosek w sprawie przeglądu powyższej dyrektywy planowany jest na wiosnę 2011 roku.
planned (also: scheduled, prearranged)
The planned review will not meet this requirement, which is why I have voted against it.
Zaplanowany przegląd nie spełni tego wymogu i dlatego zagłosowałem przeciwko przyjęciu sprawozdania.
And here every piece is very well planned.
Każdy fragment musi być dobrze zaplanowany.
More than 100 000 flights have been cancelled and around 12 million passengers have not been able to travel as planned.
Odwołano ponad 100 000 lotów, a około 12 milionów pasażerów nie mogło podróżować w zaplanowany sposób.

Synonyms (English) for "planned":

planned
plan

Context sentences for "planned" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAuthorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA.
EnglishAuthorisation to obtain planned health treatment in another EU or EFTA country.
Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA.
EnglishIf a dose is missed, treatment should be continued with the next dose as planned.
W przypadku pominięcia dawki, leczenie należy kontynuować podając następną planową dawkę.
EnglishWe are still very far from having planned half of the available funds.
Wciąż jesteśmy bardzo daleko od rozplanowania choćby połowy dostępnych funduszy.
EnglishTwo intergovernmental conferences are planned under the French Presidency.
Podczas trwania prezydencji francuskiej planowane są dwie konferencje międzyrządowe.
EnglishLast year, 16 such events took place and, this year, another 10 events are planned.
W ostatnim roku odbyło się 16 takich akcji, a w tym roku planowanych jest 10 następnych.
EnglishThe answer lies in national policies, in carrying out planned and agreed commitments.
Odpowiedzią jest polityka krajowa, wypełnianie zaplanowanych i uzgodnionych zobowiązań.
EnglishHowever, we do see signs of planned decreases in the education budgets of other countries.
W budżetach edukacyjnych innych krajów widzimy jednak oznaki planowanych cięć.
EnglishThese elections should now be held as planned, without any further delay.
Wybory te powinny się teraz odbyć zgodnie z planem, bez dalszych opóźnień.
EnglishOver 30 events are planned between now and the end of 2012 when this campaign will end.
Od teraz do końca 2012 roku, gdy kampania dobiegnie końca, planuje się ponad 30 imprez.
EnglishI think that such centrally planned projects are doomed to failure.
Sądzę, że tego typu centralnie planowane projekty skazane są na niepowodzenie.
EnglishAccording to what I am hearing, eight other special zones are planned.
Zgodnie z tym, co słyszałem, planuje się osiem kolejnych stref specjalnych.
EnglishThere is no need and it is not planned to reduce the dosage to 15 mg 2 times daily.
Nie istnieje potrzeba, ani nie jest planowane zmniejszenie dawki do 15 mg dwa razy dziennie.
EnglishI believe that the planned reform must, in principle, purely and simply prohibit any discards.
Uważam, że planowana reforma musi z zasady obejmować całkowity zakaz odrzutów.
EnglishThe financing programmes had already been planned for some time and they have been assured.
Już od jakiegoś czasu istnieją programy finansowania i są one gwarantowane.
EnglishSeveral such power plants are planned for the region in Lithuania, Estonia and Poland.
Planowana jest budowa kilku takich elektrowni w pobliżu granicy z Litwą, Estonią i Polską.
EnglishIt depends on whether your treatment is unforeseen or planned ahead.
To zależy, czy leczenie jest nieprzewidziane English, czy z góry zaplanowane English.
EnglishHenrik, who lives in Denmark, planned to visit Germany, France and Italy on his holiday.
Henrik, który mieszka w Danii, chciał podczas wakacji odwiedzić Niemcy, Francję i Włochy.
EnglishIt is planned that this provision will remain in force until 31 December 2014.
Planuje się, iż ta klauzula pozostanie w mocy do 31 grudnia 2014.
EnglishA further project is the planned Green Paper on Agricultural Product Quality.
Kolejnym projektem jest planowana zielona księga w sprawie polityki jakości produktów rolnych.