"planned economy" translation into Polish

EN

"planned economy" in Polish

EN planned economy
volume_up
{noun}

1. economics

planned economy (also: command economy)
planned economy (also: command economy)

Similar translations for "planned economy" in Polish

planned adjective
to plan verb
plan noun
economy noun

Context sentences for "planned economy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe therefore have to ask what kind of society we want: a market economy or a planned economy?
W związku z tym, musimy zadać sobie pytanie, jakiego społeczeństwa chcemy: gospodarki rynkowej czy gospodarki planowej?
EnglishThe report is inspired by planned-economy thinking.
Sprawozdanie inspirowane jest ideą gospodarki planowej.
EnglishWe do not need more planned economy in the European Union; others have failed on that front before.
W Unii Europejskiej nie potrzebujemy już więcej gospodarki planowej; inni już wcześniej ponieśli na tym froncie klęskę.
EnglishThey have moved from a planned economy to a market economy and from authoritarian control to democracy.
Doświadczyły one transformacji z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, a także przejścia od systemu autorytarnego do demokratycznego.
Englishcentrally planned economy
Englishcentrally planned economy
EnglishThat is why leaving the European Union is more necessary today than ever before, as is the fight for a planned socialist economy.
Dlatego wyjście z Unii Europejskiej jest dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, podobnie jak walka o planowaną gospodarkę socjalistyczną.
English. - (DE) I am voting against this report because the proposed instruments smack of the planned economy rather than the market economy.
na piśmie. - (DE) Głosuję przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ zaproponowane instrumenty trącą raczej gospodarką planowaną niż rynkową.
EnglishWith its stubborn adherence to the planned economy, Cuba is no longer even capable of meeting the most basic needs of its own population.
Ze swoim upartym trzymaniem się gospodarki planowej, Kuba nie potrafi już dłużej zaspokajać nawet najbardziej elementarnych potrzeb swoich mieszkańców.
EnglishIt certainly leads to a planned European economy, spelling the end of the dream of an increasingly prosperous Europe of full employment and bustling innovation.
Na pewno prowadzi do planowej gospodarki europejskiej, wieszcząc koniec snu o ciągle kwitnącej Europie pełnej pracy i innowacji.
EnglishA centrally planned economy, which is what some of you would like to see, has not proved its worth yet, even if it comes from Brussels.
Gospodarka centralnie planowana, którą niektórzy z państwa chcieliby mieć, jak dotychczas nie udowodniła swojej wartości, nawet, gdyby jej ośrodkiem miała być Bruksela.
EnglishThe Stalinist regime in the Soviet Union artificially provoked a food shortage to force Ukraine - but not only Ukraine - into its planned agricultural economy.
Reżim stalinowski w Związku Radzieckim sztucznie sprowokował brak żywności, żeby wymusić na Ukrainie - ale nie tylko na Ukrainie - planową gospodarkę rolną.
EnglishThe acceptance of Ukraine by that organisation will show, once and for all, that the country has gone from being a centrally planned economy to being a fully functioning market economy.
Przyjęcie tego kraju do tej organizacji będzie ostatecznie przesądzać o tym, że ten kraj przeszedł z etapu gospodarki kontrolowanej przez państwo do w pełni sprawnej gospodarki rynkowej.