EN plans
volume_up
{plural}

plans (also: projects, schemes, maps)
volume_up
plany {f pl}
So I prepared two plans for that meeting, two strategic plans: the small one and the big one.
Przygotowałem dwa plany na to spotkanie, dwa plany strategiczne. ~~~ Mały i duży.
Plans for the later years of the programme are less detailed at this stage.
Na obecnym etapie plany dotyczące kolejnych lat są mniej szczegółowe.
Nevertheless, the Member States which are affected have been making plans.
W każdym razie, w międzyczasie zainteresowane państwa członkowskie realizują plany.
plans (also: projects)
Banks continue to be unwilling to finance riskier business plans, including newly-established firms and innovative products.
Banki nadal niechętnie finansują bardziej ryzykowne projekty biznesowe, w tym nowo założonych przedsiębiorstw i produkty innowacyjne.
Young farmers would benefit from low-interest loans enabling them to implement their plans without running the risk of becoming heavily indebted.
Korzystne byłoby przyznanie im niskooprocentowanych pożyczek tak by mogli realizować swoje projekty bez ryzyka wysokiego zadłużenia.
Member States' unfounded plans and the scattered projects, most of which are funded by the European Union, do not yield true results.
Plany państw członkowskich, nie mające dobrych podstaw, oraz rozproszone projekty, finansowane w większości przez Unię Europejską, nie przynoszą rzeczywistych efektów.

Synonyms (English) for "plan":

plan

Context sentences for "plans" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Jednakże w planach europejskich istnieje jedna rażąca luka, którą są inwestycje.
EnglishNew measures must be considered for the development of consistent European plans.
Przy opracowywaniu spójnych planów europejskich należy uwzględnić nowe instrumenty.
EnglishI think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Uważam, że mieszkańcy Afryki powinni wiedzieć o podłych i niehonorowych planach UE.
EnglishAt least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Chińczycy mają przynajmniej jedną dobrą cechę: nie robią tajemnicy ze swoich planów.
EnglishWhat is the use of wonderful plans if there is no one willing to invest in them?
Co nam po cudownych planach, jeżeli nikt nie jest skłonny w nie inwestować?
EnglishAnd when I started the church, you know, I had no plans to do what it's doing now.
Kiedy założyłem wspólnotę, wiecie, nie miałem planów tego co się dzieje dziś.
EnglishThe Commission also carries out public consultations on its legislative plans.
Komisja prowadzi także konsultacje społeczne na temat swoich planów legislacyjnych.
EnglishI am pleased that Romania has again refrained from implementing these plans.
Cieszę się, że Rumunia raz jeszcze powstrzymała się od realizacji tych planów.
EnglishSo really this is a story about the audacious plans of young people with these dreams.
Więc naprawdę jest to historia o zuchwałych planach i marzeniach młodych ludzi.
EnglishWe need physical security, and not only plans and documents and words and papers.
Potrzeba nam bezpieczeństwa fizycznego, nie tylko planów i dokumentów, słów i papieru.
EnglishThe introduction of the fishing plans I have already mentioned is another measure.
Kolejny środek to wprowadzenie wspomnianych już przez mnie planów połowów.
EnglishThe easiest thing to do is base your lesson plans on the students ' own experiences.
Najłatwiejszą rzeczą jest oparcie swoich lekcji na doświadczeniach uczniów.
EnglishAt the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
Obecnie widzę zbyt mało planów w tym zakresie - lecz musimy to forsować.
EnglishDo you have any plans to further stimulate competition in the roaming sector?
Czy planuje Pan jeszcze bardziej pobudzać konkurencję w sektorze roamingu?
EnglishNational authorities must finalise detailed decommissioning plans as a matter of urgency.
Władze krajowe muszą pilnie zakończyć tworzenie szczegółowych planów likwidacji.
EnglishThe national reduction target will be established on the basis of national action plans.
Krajowe cele redukcji zostaną określone na podstawie krajowych planów działań.
EnglishBy doing this, they are hindering plans for successful regional development.
W ten sposób utrudniają realizację planów pomyślnego rozwoju regionalnego.
EnglishI have asked all my colleagues to integrate the elections in their communication plans.
Poprosiłam wszystkich kolegów, by uwzględnili wybory w ich planach komunikacyjnych.
EnglishWe are currently finalising approval of the most recent national recapitalisation plans.
Aktualnie finalizujemy zatwierdzanie ostatnich krajowych planów dokapitalizowania.
EnglishHowever, the markets have fallen once again, unsettled as they are by the austerity plans.
Rynki padły jednak ponownie, nieustabilizowane z powodu planów oszczędnościowych.