EN plant
volume_up
{noun}

1. general

plant
The third plant is money plant, and this is again a very common plant; preferably grows in hydroponics.
Trzecią rośliną jest rafidofora złota, która też jest bardzo pospolitą rośliną.
Fantastically useful plant, both for protein and for medicine.
Niesamowicie użyteczna roślina, ze względu na białko i właściwości lecznicze.
(Laughter) And the plant showers them with pollen, and off they go and pollinate.
(Śmiech) I wtedy roślina pokrywa je pyłkiem, a kiedy odlatują, zapylają.
The Ignalina plant has nothing to do with the Baltic Sea Strategy.
Elektrownia w Ignalinie nie ma nic wspólnego ze Strategią dla Morza Bałtyckiego.
The power plant of tomorrow is no power plant.
Elektrownia przyszłości to brak elektrowni.
She talks about only one nuclear plant in Japan having been hit.
Powiedziała, że awarii uległa tylko jedna elektrownia w Japonii.
The biggest employer is the Purdue chicken processing plant.
Głównym miejscem zatrudnienia jest zakład drobiarski Purdue.
The plant mentioned in the question was not one of those subjected to inspection in the 2008 general audit.
Zakład wymieniony w pytaniu nie był poddany inspekcji podczas ogólnego kontroli w 2008 r.
The Figueruelas plant is in my region, Aragón, so this matter affects us directly.
Zakład w Figueruelas znajduje się w moim regionie, tzn. w Aragonii, więc sprawa ta dotyczy nas bezpośrednio.
plant (also: factory, mill, works)
This plant is currently mothballed and the workers are on standby.
Fabryka ta jest obecnie czasowo zamknięta, a jej pracownicy zostali urlopowani.
Is this plant going to be integrated or what?"
Czy ta fabryka ma być połączona w jedną całość, czy jak?"
(DE) Yesterday, the media told us that the Opel plant in Antwerp will close.
(DE) Wczoraj dowiedzieliśmy się z mediów, że fabryka Opla w Antwerpii zostanie zamknięta.

2. colloquial

plant (also: stool pigeon, snooper, snitch, fink)
volume_up
kabel {m} [fig.]
For example, the NorGer undersea electricity cable project could replace 60 nuclear power plants.
Na przykład projekt NorGer, przewidujący położenie podmorskiego kabla elektrycznego, mógłby pozwolić na zastąpienie 60 elektrowni jądrowych.
plant (also: stool pigeon, snooper, snitch, mole)
volume_up
wtyczka {f} [fig.]
plant (also: stool pigeon, snooper, snitch, fink)
volume_up
gumowe ucho {n} [pej.] [idiom]

3. engineering

plant
Eight plants will be supported in the first round and the rest in the second round.
W pierwszej rundzie wesprzemy 8 instalacji, a resztę - w drugiej.
I can reassure you that we want to support 12 demo plants.
Mogę uspokoić pana, że mamy zamiar wesprzeć 12 instalacji demonstracyjnych.
In parallel with continuous research and development efforts, the EU needs to move on demonstration plants.
Jednocześnie z dalszymi wysiłkami w dziedzinie badań i rozwoju, UE musi przejść do etapu instalacji demonstracyjnych.

Context sentences for "plant" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
Bułgaria zadecydowała o niezwłocznym zamknięciu elektrowni jądrowej w Kozłoduju.
EnglishI am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.
EnglishEurope has already invested EUR 200 million in the safety of this power plant.
Europa zainwestowała już 200 milionów euro w bezpieczeństwo tej elektrowni.
EnglishBuild ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them.
Budujcie domy, i osadzajcie się; szczepcie też sady, a jedzcie owoc ich;
EnglishI am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.
Mam tu na myśli w szczególności elektrownię Fessenheim, znajdującą się w Górnej Nadrenii.
EnglishCharacter robotics could plant the seed for robots that actually have empathy.
Roboty z charakterem mogą zasiać ziarno, z którego powstaną roboty z rzeczywistą empatią.
EnglishOur farmers need certain plant protection products if they are to combat resistance.
Nasi rolnicy potrzebują pewnych środków ochrony roślin, jeżeli mają zwalczyć odporność.
EnglishHowever, the situation in the Fukushima nuclear plant remains a threat.
Jednakże sytuacja w elektrowni jądrowej w Fukushimie nadal stanowi zagrożenie.
English.... 1986 and the nuclear meltdown of an outdated nuclear power plant.
...1986 roku i stopienie rdzenia jądrowego w przestarzałej elektrowni jądrowej.
EnglishIf I have understood correctly, Antwerp is soon to lose its Opel plant.
O ile dobrze zrozumiałem, zakłady Opla w Antwerpii wkrótce zostaną zamknięte.
EnglishAnd sow fields, and plant vineyards, And get them fruits of increase.
Którzy posiewają pole, a sadzą winnice, i zgromadzają sobie pożytek z urodzaju.
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice VI na Słowacji
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji
EnglishAs such, plant protection products are needed, but we need to use them properly.
I dlatego produkty do ochrony roślin są potrzebne, ale musimy stosować je we właściwy sposób.
EnglishShe gets the women to plant new trees and water them, drop by drop.
Namówiła kobiety na posadzenie nowych drzew i podlewanie ich, kropla po kropli.
EnglishThe last decade has seen a decline in plant protein production in the EU.
W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami zmniejszenia upraw roślin wysokobiałkowych w UE.
EnglishRadiation from the nuclear power plant in Fukushima is rising dramatically.
Promieniowanie z elektrowni jądrowej w Fukushimie wzrasta dramatycznie.
EnglishThese include a proposal to regulate the placing of plant protection products on the market.
Obejmują one propozycję uregulowania wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.
EnglishThe fact is that plant protection products are an important element of modern-day agriculture.
To fakt, że środki ochrony roślin są istotnym elementem nowoczesnego rolnictwa.
EnglishSellers and users of plant protection agents must be trained and informed.
Konieczne jest szkolenie i informowanie sprzedawców i użytkowników środków ochrony roślin.