EN plants
volume_up
{plural}

plants
Let's imagine that we can build robots and robots that are inspired by plants.
Wyobraźmy sobie, że możemy budować roboty zainspirowane przez rośliny.
Now the way that plants transmit that information is through pollen.
Drogą, którą rośliny przesyłają informacje, jest pyłek.
These plants occur in great diversity, over 28,000 species around the world.
Te rośliny występują w wielkiej różnorodności, ponad 28 000 gatunków na świecie.

Context sentences for "plants" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, the construction of nuclear plants is being tabled for discussion.
W wyniku tego proponowana jest dyskusja na temat budowy elektrowni jądrowych.
EnglishThere is a significant risk to Ireland from those nuclear plants on the British coast.
Elektrownie jądrowe na brytyjskim wybrzeżu stanowią znaczne ryzyko dla Irlandii.
EnglishThere has never been an inspection process for nuclear power plants at European level.
Na szczeblu europejskim nigdy nie przeprowadzano inspekcji elektrowni jądrowych.
EnglishAs far as the second question is concerned, how many accidents in nuclear plants ...
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli o to, ile wypadków w elektrowniach jądrowych...
EnglishIt is not importing corn into Iowa because you've built so many of these ethanol plants.
To nie import kukurydzy do Iowa ponieważ wybudowano dużą ilość fabryk etanolu.
EnglishSuch plants have already begun operating in Utena, Marijampoland Panevėžys.
Takie elektrownie zaczęły już funkcjonować w Utenie, Marijampoli Panevėžys.
EnglishSome are building new nuclear power plants and some are decommissioning them.
Niektóre kraje budują nowe elektrownie jądrowe, a niektóre je rozbierają.
EnglishThis House must clearly condemn this financing of new nuclear power plants.
Parlament musi w jasnych słowach potępić to finansowanie nowych elektrowni jądrowych.
EnglishAccordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.
A zatem nie uzgodniono żadnych maksymalnych wartości emisji CO2 dla nowych elektrowni.
EnglishAnd there is as many different kinds of pollen as there are flowering plants.
Co więcej, jest tyle różnych rodzajów pyłku, ile jest na świecie roślin okrytonasiennych.
EnglishThese plants are very similar, despite their geographical diversity.
Pomimo różnego położenia geograficznego zakłady te są bardzo do siebie podobne.
EnglishThe principle of immediately shutting down plants that fail the 'stress tests'.
zasadę natychmiastowego wyłączania elektrowni, które nie zdadzą "testów warunków skrajnych”.
EnglishWe treat biotechnology with the same scrutiny we apply to nuclear power plants.
Traktujemy biotechnologię z takim samym nadzorem, który stosujemy przy elektrowniach jądrowych.
EnglishSeveral such power plants are planned for the region in Lithuania, Estonia and Poland.
Planowana jest budowa kilku takich elektrowni w pobliżu granicy z Litwą, Estonią i Polską.
EnglishIt will hinder the development of much safer new-generation plants.
Utrudni to rozwój zdecydowanie bezpieczniejszych elektrowni nowej generacji.
EnglishWe are faced, however, with ageing power plants and the practice of subcontracting.
Nasze elektrownie starzeją się, a ponadto mamy do czynienia z praktyką zlecania podwykonawstwa.
EnglishEight plants will be supported in the first round and the rest in the second round.
W pierwszej rundzie wesprzemy 8 instalacji, a resztę - w drugiej.
EnglishBut the idea is to force the air to go in the effective part of the plants.
Pomysł polega na wtłoczeniu powietrza do efektywnych części roślin.
EnglishThis sediment is 100 percent made up of the shells of microscopic plants.
Ten osad składa się w 100 procentach z łupin mikroskopijnych roślin.
EnglishWe have been doing research on botany, and we have a small herbarium of 4,500 sheets of plants.
Prowadziliśmy badania botaniczne oraz małe herbarium z 4500 stronami roślin.