"played-out" translation into Polish

EN

"played-out" in Polish

EN played-out
volume_up
{adjective}

1. general

played-out (also: bleary, exhausted, spent, drained)
played-out (also: well-knit, well-oiled)
volume_up
zgrany {adj. m}
played-out (also: outdated, outmoded, out-of-date)
played-out
volume_up
przeżyty {adj. m}

2. "emotions, passions"

played-out (also: ancient, bygone, former, of old)
volume_up
dawny {adj. m}
played-out (also: defunct, extinct, forgotten)

Similar translations for "played-out" in Polish

to play verb
play noun
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "played-out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe future of Europe will be played out with the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Przyszłość Europy ukształtuje się wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishSo, 500 years after Columbus, these ancient rhythms of landscape are played out in ritual.
Tak więc, 500 lat po Kolumbie ten starożytny rytm krajobrazu wybrzmiewa w rytuale.
EnglishThis particular drama is always played out three days in advance of a European Council summit.
Takiego rodzaju dramat zawsze rozgrywa się na trzy dni przed szczytem Rady Europejskiej.
EnglishBeyond that, we are now seeing an apparently never-ending power struggle being played out.
Ponadto widzimy obecnie ewidentną, niekończącą się walkę o władzę.
EnglishPart of Europe's destiny is being played out in the Near and Middle East.
Na Bliskim Wschodzie rozstrzygają się po części losy Europy.
EnglishFor two weeks now, one of the most serious nuclear accidents in history has been played out in Japan.
Od dwóch tygodni w Japonii ma miejsce jedna z najpoważniejszych awarii jądrowych w historii.
EnglishNow, that played itself out in the World Cup campaign.
To zostało użyte podczas kampanii promującej Mistrzowstwa Świata.
EnglishIt was good for it to be played out in public here again.
Bardzo dobrze się stało, że została dziś omówiona publicznie.
EnglishEverything you see is played out in the pitch black of the deep sea.
Wszystko rozgrywa się w mroku głębiny.
EnglishAnd so this played out for us in a couple different ways.
Można to rozegrać na pare różnych sposobów.
EnglishThere's a whole story being played out here that we're just now beginning to have some idea of because of this new camera technology.
Zarysy tej podwodnej historii Zarysy tej podwodnej historii widzimy dzięki nowym kamerom.
EnglishEven more valuable, history provides a laboratory in which we see played out the actual, as well as the intended consequences of ideas.
Co bardziej wartościowe, historia dostarcza laboratorium, w którym widzimy już rozegrane rzeczywiste i zamierzone konsekwencje idei.
EnglishIt is my hope that the final act will be played out with the new Parliament and that we can enter the new legislative period on new, stronger foundations.
Mam nadzieję, że akt końcowy zostanie wykorzystany przez nowy Parlament i że możemy wejść w nową kadencję na nowych, mocniejszych fundamentach.
EnglishThese are not isolated incidents, but rather a global trend that is being played out on Europe's borders, as well as in Egypt and also, occasionally, in Turkey.
To nie są odosobnione przypadki, ale raczej globalny trend, pojawiający się na granicach Europy, jak również w Egipcie, a także niekiedy w Turcji.
EnglishYet again, a farce is being played out between the political representatives of capital and the bourgeois governments in order to manipulate the people.
Po raz kolejny rozgrywa się farsa między politycznymi przedstawicielami właścicieli kapitału a burżuazyjnymi rządami, której celem jest manipulowanie ludźmi.
EnglishVontobel located his production on the stage like an environment, while the Frankfurt actors played out all the vanities exhibited by a monomaniac artistic precariat.
Vontobel umiejscowił akcję w scenicznym environmencie, a frankfurccy aktorzy odegrali całą tę próżność, która rodzi się z monomaniakalnej niepewności artysty.
EnglishIn the end, this Presidency played out to the rhythm of international events that overturned the organisation of our work, and it is certainly not up to me to take stock of it.
Wreszcie prezydencja ta działała w rytm wydarzeń międzynarodowych, które podyktowały organizację naszej pracy i oczywiście bilans tych działań nie należy do mnie.
English(PL) Mr President, NGOs are warning that Somalia has become an example of the most ignored of humanitarian tragedies, which is being played out before the whole world.
Panie przewodniczący! Organizacje pozarządowe alarmują, że Somalia jest przykładem najbardziej ignorowanej tragedii humanitarnej, która rozgrywa się na oczach całego świata.