"point" translation into Polish

EN

"point" in Polish

PL

"pointa" in English

EN

point {noun}

volume_up
1. general
We should therefore review that point in the legislation on labelling.
Dlatego powinniśmy sprawdzić ten punkt w prawodawstwie poświęconym etykietowaniu.
The second point is on the controversial matter of exchange of information.
Punkt drugi dotyczy kontrowersyjnej kwestii wymiany informacji.
That was the starting point for our analysis and also the starting point for the report produced by the Commission.
Taki jest punkt wyjścia naszej analizy, a także punkt wyjścia sprawozdania Komisji.
The yellow dot in the middle here is our starting point, the pre-industrial point, where we're very safely in the safe operating space.
Żółta kropka w środku jest naszym punktem początkowym, preindustrialny punkt, w którym spokojnie znajdujemy się w bezpiecznej przestrzeni.
point (also: peak, spike)
What is the use, at this point, of subsidising the unemployed?
Jaki jest pożytek w tym momencie z udzielania dotacji na rzecz bezrobotnych?
I would therefore like to make a very simple point to the Commissioner.
Chciałbym więc powiedzieć bardzo prostą rzecz komisarzowi.
The competitiveness pact and its evolution is a case in point.
Pakt na rzecz konkurencyjności i proces jego powstawania jest tu trafnym przykładem.
As my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
Any doubt on this point shall be settled by decision of the Court of Justice.
Wszelkie związane z tą sprawą wątpliwości rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości.
The second point, Commissioner, concerns equal access to positions of responsibility.
Druga sprawa, Pani Komisarz, dotyczy równego dostępu do odpowiedzialnych stanowisk.
What is the point of such a policy when the objective is to spread the burden?
Jaki sens ma polityka, której głównym celem jest zwiększanie obciążeń?
What is the point of demanding, yet again, a restriction on advertising?
Jaki jest sens, aby ponownie domagać się ograniczenia działań reklamowych?
What is the point, in these conditions, in voting on recommendations to the Commission?
Jaki jest w tych warunkach sens, byśmy głosowali w sprawie zaleceń dla Komisji?
Also, the point made about the internal market is very important.
Bardzo ważne jest też spostrzeżenie poczynione na temat rynku wewnętrznego.
It is really about supervisory authority and that will be the next point.
Potrzebny jest tu naprawdę organ nadzoru i to będzie kolejny temat.
Lastly, a bigger point on the volatility of commodity prices.
Na koniec, istotniejsza uwaga na temat niestabilności cen towarów.
point (also: aim, goal, intent, object)
After all, what is the point of providing something that is not used?
Ostatecznie, jaki jest cel dostarczania czegoś, co nie jest wykorzystywane?
This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.
To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.
That is the main point for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection too.
To główny cel również dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
Mr Tannock, the point of order raised by Mr Schulz is the ongoing point of order.
Panie pośle Tannock, kwestia formalna poruszona przez pana posła Schulza jest kwestią bieżącą.
My second point is this issue of the supervisory steps to be taken.
Druga kwestia to kwestia działań w zakresie nadzoru, jakie powinny być podjęte.
The third and final point that I wish to make relates to the marking of toys.
Trzecią i ostatnią kwestią, którą chciałabym podnieść, jest znakowanie zabawek.
OK, so wherever the camera is -- OK, good point.
Racja!
Kant was very good on this point, and he said it a little better than I'll say it.
Kant miał tu istotnie rację i powiedział to nieco lepiej niż ja to zrobię.
My third point is that I think Mr Verhofstadt is absolutely right.
Ponadto uważam, że pan poseł Verhofstadt ma bezwzględnie rację.
Perhaps we are missing that point here too in the European Union.
Być może tracimy z pola widzenia ten aspekt również tutaj w Unii Europejskiej.
I know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
Wiem, że Państwo doceniają ten aspekt i moim zdaniem musimy mieć tego świadomość.
The main point can be summed up by just one word: ambition.
Podstawowy aspekt można podsumować zaledwie jednym słowem: ambicja.
This is relevant to the debate today because it emphasises the key point.
Pasuje ona do dzisiejszej debaty, ukazuje bowiem sedno sprawy.
The point is that this report is not about fundamental freedoms.
Sedno polega na tym, że to sprawozdanie nie odnosi się do wolności podstawowych.
So the point is not to prioritize problems, but the point is to prioritize solutions to problems.
Wiec sedno w tym, żeby nie ustawiać problemów według ważności, ale ustawić według ważności rozwiązania problemów.
2. electronics, British English
PL

pointa {feminine}

volume_up
1. "dowcipu"
pointa (also: puenta)
volume_up
punch line {noun} (dowcipu)
Pointą jest to, że półtora roku później, byłem obecny kiedy ta wspaniała młoda kobieta, moja córka, wyszła za mąż.
The punch line is that a year and a half later, I was there when this magnificent young woman, my daughter, got married.
pointa (also: puenta)

Context sentences for "point" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishBut the point is, if it's a production tool, why do we have to worry about that?
Ale skoro jest to narzędzie produkcji, dlaczego ludzie mają się o nie martwić?
EnglishAt that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.
W tej sytuacji sama Europa zmieni położenie swego politycznego środka ciężkości.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishAnd here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli.
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishIn my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
Moim zdaniem to zależy od dwu kwestii: sytuacji wyjściowej i naszych oczekiwań.
EnglishBut the Democratic Republic of Congo really was the turning point in my soul.
Ale Demokratyczna Republika Konga była naprawdę punktem zwrotnym dla mojej duszy.
EnglishAt some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
EnglishIt is not possible, at this point, to go into all the proposals that were made.
Omówienie wszystkich przedłożonych propozycji nie jest na tym etapie możliwe.
EnglishI would like to point out that not all women in rural areas live in the same way.
Chciałabym zauważyć, że nie wszystkie kobiety na obszarach wiejskich żyją tak samo.
EnglishMy second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
Moja druga uwaga dotyczy naszego sąsiedztwa południowego, a w szczególności Libii.
EnglishThe point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Chodzi tu po prostu o to, aby krytyczny poziom grzywny był rozsądną granicą.
EnglishWe all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
Wszyscy znamy te argumenty i z tego punktu widzenia opinie wydają się zgodne.