"pose" translation into Polish

EN

"pose" in Polish

PL

EN pose
volume_up
{noun}

pose (also: attitude, swank)
So the challenge of Guantánamo, the problem posed by 245 suspects floating outwith the justice system, is not an issue for America alone.
Tak więc wyzwanie Guantanamo, problem, który tworzy 245 podejrzanych przebywających poza systemem sprawiedliwości, nie jest tylko problemem samej Ameryki.
The essence of a person is expressed in a few, sparse gestures and expressive poses.
Najistotniejsze cechy postaci zostają przedstawione w formie oszczędnych gestów i ekspresyjnej pozy.

Context sentences for "pose" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, we consider that the practical difficulties pose an obstacle in themselves.
Po pierwsze uważamy, że praktyczne trudności stanowią przeszkody same w sobie.
EnglishAs for the OECD guidelines, far from being adequate, they actually pose a threat.
Wytyczne OECD nie tylko nie są adekwatne, lecz wręcz stanowią zagrożenie.
EnglishA delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
Opóźnienie tego procesu stanowiłoby zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
EnglishNeurodegenerative diseases pose a major health problem in Europe.
Choroby neurodegeneracyjne stanowią w Europie poważny problem opieki zdrowotnej.
EnglishMrs Parvanova, can you please pose your question as briefly as possible?
Pani poseł Parvanova, proszę zadać pytanie w możliwie najkrótszy sposób.
EnglishAfghanistan does not pose an existential threat to global security.
Afganistan nie stanowi śmiertelnego zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa.
EnglishRising food prices in the European Union and worldwide pose a major problem in 2011.
Podwyżki cen żywności w Unii Europejskiej i na całym świecie są poważnym problemem 2011 roku.
EnglishVested interests pose a risk to the dynamic economy we want to see in Europe.
Grupy interesu stanowią zagrożenie dla dynamicznej gospodarki, którą chcemy zbudować w Europie.
EnglishIt leads us to ban active substances which do not pose any problem at all in practice.
Powoduje ono delegalizację substancji aktywnych, które w praktyce nie stanowią żadnego problemu.
EnglishWith this in mind, I should like to pose the following question. Is the sum referred to adequate?
Dlatego pytam: czy ta kwota jest wystarczająca, czy nie jest za wysoka, czy za niska?
EnglishAnd so, the real question to pose is not, "Can we be optimistic?"
Zatem prawdziwe pytanie, jakie należy postawić nie brzmi: „Czy możemy być optymistami?”.
EnglishIslamist jihadi extremists pose a threat to our very way of life.
Ekstremistyczni wyznawcy islamskiego dżihadu stanowią zagrożenie dla naszego stylu życia.
EnglishThe G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
G20 zamierza objąć uregulowaniami prawnymi jedynie fundusze spekulacyjne stanowiące ryzyko systemowe.
EnglishThere are other serious issues that pose just as great a challenge to the public interest.
Są również inne poważne sprawy, które stanowią nie mniejsze wyzwanie dla interesu publicznego.
EnglishThe political situation in Belarus and the strategic position of Moldova still pose problems.
Sytuacja polityczna na Białorusi oraz pozycja strategiczna Mołdowy nadal stwarzają problemy.
EnglishWe have to act for as long as fisheries discards pose a problem.
Musimy działać tak długo, jak odrzuty w rybołówstwie stanowią problem.
EnglishWhat problems do the ongoing military operations pose for the provision of humanitarian aid?
Jakie problemy w świadczeniu pomocy humanitarnej wynikają z prowadzonych operacji wojskowych??
EnglishHowever, all these numerous projects pose a problem at the moment.
Jednak wszystkie te liczne projekty stanowią w tej chwili problem.
EnglishThe rebels' calls for a no-fly zone pose us a dilemma.
Apele rebeliantów o wprowadzenie strefy zakazu lotów stawiają nas przed dylematem.
EnglishThe freeing up of cabotage should not really pose any problems either.
Uwolnienie kabotażu również nie powinno nastręczać problemów.