"position" translation into Polish

EN

"position" in Polish

EN position
volume_up
{noun}

position (also: attitude, job, job title, line)
In fact, this is not just my position but the unanimous position of the Commission.
W rzeczy samej to nie jest tylko moje stanowisko, ale jednomyślne stanowisko Komisji.
That is my own position and, I have no doubt, the position of the Commission.
Takie jest moje stanowisko, a nie wątpię, że również stanowisko Komisji.
The unified position of the Council, the unified position of Parliament and the unified position of the Commission.
Jednolite stanowisko Rady, jednolite stanowisko Parlamentu i jednolite stanowisko Komisji.
position (also: item, listing, spot, stance)
The unlocked position is the normal position for discharging the oral solution.
Pozycja „ otwarte ” służy do pobrania dawki roztworu.
The position of Croatia in the Western Balkans is of strategic importance.
Pozycja Chorwacji wśród państw Bałkanów Zachodnich ma znaczenie strategiczne.
A highly regarded position in the international community does not come free.
Bardzo wysoka pozycja we wspólnocie międzynarodowej nie przychodzi sama.
They're monitoring their neighbors' position.
Monitorują położenie swoich sąsiadów.
We have one here and notice its position.
Mamy tutaj jednego, zwróćcie uwagę na jego położenie.
Jakie jest nowe położenie z punktu widzenia prawa?
position (also: crew)
I am committed to having Europe's political diversity reflected in the College and in the most important positions.
Pragnę, by europejska różnorodność polityczna znalazła odzwierciedlenie w składzie Kolegium i w obsadzie najważniejszych stanowisk.
position (also: disposition, stance)

Context sentences for "position" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
English(DE) Mr President, I would like to welcome Baroness Ashton to her new position.
(DE) Panie przewodniczący! Pragnę powitać baronessę Ashton na nowym stanowisku.
EnglishIt looks as if the European Union is not in a position to counter this expansion.
Wydaje się, że Unia Europejska tej ekspansji nie jest w stanie przeciwdziałać.
EnglishAdopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postawił nas w bardzo trudnym położeniu.
EnglishAnd they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.
Tych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.
EnglishAdapting to these standards increases costs and weakens their competitive position.
Dostosowanie się do tych norm zwiększa koszty i osłabia ich konkurencyjną pozycję.
EnglishI do not support the socialist position, which was expressed by Mr Susta just now.
Nie popieram stanowiska socjalistów wyrażonego przed chwilą przez pana posła Sustę.
EnglishThat is the inherent position, which is why we are rejecting the compromise.
Taka jest istota tego stanowiska, dlatego też odrzucamy przedmiotowy kompromis.
EnglishWe must prevent this process from weakening the European negotiating position.
Musimy zapobiec osłabianiu przez ten proces pozycji negocjacji europejskich.
English. - Mr President, there are no amendments to the common position.
sprawozdawczyni. - Panie przewodniczący! Nie ma poprawek do wspólnego stanowiska.
EnglishThis position was accepted by a majority in the Committee on Transport and Tourism.
Ze stanowiskiem tym zgodziła się większość członków Komisji Transportu i Turystyki.
EnglishInstead, many banks have used the liquidity to buttress their own position.
Zamiast tego wiele banków wykorzystało tę płynność do wzmocnienia swojej pozycji.
EnglishThe cells round up for division, but they're very static in that position.
Komórki zaokrąglają się w celu podziału, ale pozostają nieruchome w tej pozycji.
EnglishThe bottle should remain in an upright position when withdrawing the solution.
W czasie nabierania roztworu butelka musi znajdować się w pozycji pionowej.
EnglishOnly motivated, balanced workers are in a position to meet the demands made of them.
Tylko zmotywowani, zrównoważeni pracownicy potrafią sprostać nakładanym wymaganiom.
EnglishFirst of all, the creation of such a position requires financial resources.
Po pierwsze stworzenie takiego stanowiska wymaga odpowiednich środków finansowych.
EnglishThese include, in particular, strengthening the legal position of producer groups.
Obejmują one w szczególności wzmocnienie statusu prawnego grup producentów.
EnglishOn many issues my own group is closer to the Council's position than Parliament's.
W wielu sprawach mojej grupie bliżej do stanowiska Rady niż do stanowiska Parlamentu.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.