EN practice
volume_up
{noun}

1. general

It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
The spontaneous legacy of this practice continues today against Hungarians.
Praktyka ta, drogą spontanicznego dziedzictwa, jest dziś wykorzystywana przeciw Węgrom.
It is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia na badaniach wrażliwości.
practice (also: assignment, chore, duty, exercise)
As practice has shown, implementing the European directives on discrimination is no easy task.
Jak pokazuje praktyka, wdrażanie europejskich dyrektyw dotyczących dyskryminacji nie jest łatwym zadaniem.
It is our task to learn from these lessons and put them in practice in order to get going again.
Naszym zadaniem jest odrobienie tych lekcji i ich przełożenie na praktykę, byśmy znów mogli stanąć na nogi.
That is why it is our task to put that into practice.
Dlatego naszym zadaniem jest wdrożenie takiego systemu w praktyce.
practice (also: experience, groove, routine, rut)
Turning this practice into a habit is a crime in itself.
Nadanie temu postępowaniu charakteru rutyny jest już zbrodnią.
practice (also: custom, habit, praxis, way)
There is a practice called female circumcision.
Istnieje zwyczaj zwany obrzezaniem kobiet.
And quite tellingly, some Muslims do practice that.
I oczywiście, część muzułmanów praktykuje ten zwyczaj.
The General Council has decided that the current practice of having quarterly meetings is to be maintained.
Rada Ogólna postanowiła utrzymać obecny zwyczaj odbywania posiedzeń raz na kwartał.
practice (also: custom, habit, mannerism)

2. sports

practice
trening czyni mistrza
And so the kids are raised in a certain way, jumping through achievement hoops of the things we can measure -- SAT prep, oboe, soccer practice.
No i dzieci są wychowywane w pewien sposób, przeskakując bramki osiągnięć rzeczy, które możemy zmierzyć -- przygotowania do SAT, obój, treningi piłki nożnej.

Context sentences for "practice" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishConsequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.
EnglishWe want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
EnglishAnd what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?
I co popchnęło go do poświęcenia setek godzin jakie musiały zająć ćwiczenia?
EnglishI would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.
Chciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.
EnglishToday our citizens need a Union which can put this principle into practice.
Dziś nasi obywatele potrzebują takiej Unii, która wprowadzi tę zasadę w życie.
EnglishFirstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.
Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.
EnglishThus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
Musimy zatem skorygować procedury w wymiarze zarówno praktycznym, jak i prawnym.
EnglishMr President, this resolution condemns the practice of caning in Malaysia.
Panie Przewodniczący! W rezolucji potępiono stosowanie kary chłosty w Malezji.
English(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
(ET) Pani Przewodnicząca! Estończycy mają powiedzenie: "Ćwiczenie czyni mistrza”.
EnglishAdapted from “ Prevention of coronary heart disease in clinical practice:
Na podstawie artykułu „ Prevention of coronary heart disease in clinical practice:
EnglishThis key clause has never been put into practice, it has never been activated.
Ta kluczowa klauzula praktycznie nigdy nie była stosowana, nigdy nie została aktywowana.
EnglishThe whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
Cały system należy jak najszybciej wprowadzić w życie, choćby małymi krokami.
EnglishThe maritime border surveillance system has been presented as a model of good practice.
System nadzorowania granicy morskiej został przedstawiony jako wzór dobrej praktyki.
EnglishOf course, we would all like to see the rapid intervention mission deployed in practice.
Oczywiście wszyscy chcemy szybkiego wysłania na miejsce misji interwencyjnej.
EnglishTechnically, you can practice law, but you're not a practicing lawyer.
Praktycznie, możesz sobie nim być, ale ty nie jesteś praktykujacym prawnikiem.
EnglishIt is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
Najwyższy czas, by cywilizowane kraje położyły kres praktykowaniu aborcji.
EnglishIt is without doubt true that torture is the most inhumane and degrading practice.
Bez wątpienia prawdą jest, że tortury są zachowaniem najbardziej nieludzkim i poniżającym.
EnglishWe are now going into the practice that the English call 'catch the eye'.
Teraz przechodzimy do obradowania na zasadzie, którą Anglicy nazywają "catch the eye”.
EnglishIt is now time to move to action and put the Council conclusions into practice.
Czas teraz przystąpić do działania i wcielić w życie konkluzje Rady.