"priority" translation into Polish

EN

"priority" in Polish

EN priority
volume_up
{noun}

priority (also: priority mail)
It is a priority because we believe that it is a priority for Europe.
Stanowi ona priorytet, ponieważ naszym zdaniem taki jest priorytet Europy.
Priority must be given to the sustainable development of the European economy.
Należy nadać priorytet zrównoważonemu rozwojowi europejskiej gospodarki.
Resolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
Mój kraj uważa rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu za priorytet polityczny.
Priority will be given to broadcasting in particular but also to opinion-forming services.
Pierwszeństwo otrzymają nadawcy oraz programy kształtujące opinię.
Therefore, priority must be given to businesses which use cleaner technologies.
Dlatego pierwszeństwo należy przyznać przedsiębiorstwom wykorzystującym czystsze technologie.
There is no certainty that it will subsequently be given priority.
Nie ma jednak pewności, że znowu otrzymają pierwszeństwo.

Synonyms (English) for "priority":

priority

Context sentences for "priority" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Rozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.
EnglishIn parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
Jednocześnie Komisja zajmuje się antykonkurencyjnymi działaniami jako priorytetem.
EnglishIn the Europe 2020 strategy, the priority is first and foremost investment in work.
Pierwszym i podstawowym priorytetem strategii Europa 2020 są inwestycje w pracę.
EnglishThe number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.
Priorytetem numer jeden musi być ochrona środowiska naturalnego w dorzeczu Dunaju.
EnglishProviding support for technology and knowledge must be a priority in the EU budget.
Zapewnienie wsparcia dla technologii i wiedzy musi być priorytetem w budżecie UE.
EnglishAt a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
W dobie kryzysu na rynku pracy kwestia ta powinna być traktowana priorytetowo.
EnglishRaising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Pobudzanie tej świadomości jest priorytetem dla obecnego oraz przyszłych pokoleń.
EnglishI believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.
Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.
EnglishThe security of information networks is a priority for all those who use them.
Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.
EnglishThis fight has been a priority of its foreign policy related to human rights.
Walka ta jest priorytetem jej polityki zagranicznej związanej z prawami człowieka.
EnglishIt goes without saying that creating a suitable infrastructure must be a priority.
To oczywiste, że stworzenie stosownej infrastruktury to kwestia priorytetowa.
EnglishThe attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
Realizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.
EnglishThe second priority is the implementation of the Pact on Immigration and Asylum.
Drugim priorytetem jest wdrożenie europejskiego paktu o imigracji i azylu.
EnglishIt is unfortunate that those who drafted this text did not make that their priority.
Niestety osoby odpowiedzialne za opracowanie tego dokumentu miały inne priorytety.
EnglishROD: No, but it means that your priority has to be their well-being first, I think.
ROS: Nie, ale to znaczy, że twoim priorytetem musi być ich dobro, jak sądzę.
EnglishMeanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.
Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.
EnglishThe banks have been recapitalised and financial stability has enjoyed priority.
Banki zostały dokapitalizowane, a priorytetem była stabilizacja finansowa.
EnglishThe second priority is to increase the share of clean energy and renewable energy.
Drugim priorytetem jest zwiększenie udziału czystej energii oraz energii odnawialnej.
EnglishSafety is, however, the first priority, and it is just as important to guarantee this.
Bezpieczeństwo jest jednak podstawowym priorytetem, i musi zostać zagwarantowane.
EnglishIn Turkey, the development of a new constitution is now the highest priority.
Obecnie w Turcji najwyższym priorytetem jest opracowanie nowej konstytucji.