EN proceeding
volume_up
{noun}

Commissioner, there is no doubt that the 2008 budget proceedings will be quite challenging.
Pani komisarz, nie ma wątpliwości, że procedura budżetowa na rok 2008 jest sporym wyzwaniem.
We are familiar with this position of the Council from previous conciliation proceedings.
Znamy to stanowisko Rady z poprzednich procedur pojednawczych.
I know the Hungarian Presidency will do everything in its power to bring this original proceeding to a positive conclusion.
Wiem, że prezydencja węgierska będzie dokładać wszelkich starań, żeby doprowadzić tę procedurę do pomyślnego końca.
proceeding
This is unacceptable behaviour, because the proceedings of the European Parliament are transmitted live.
Jest to niedopuszczalne zachowanie, ponieważ obrady Parlamentu Europejskiego są transmitowane na żywo.
You sat many times in this seat, Mr President, and chaired the proceedings of our Parliament.
Siedział Pan w tym miejscu - Panie Prezydencie - wiele razy i prowadził obrady naszego Parlamentu.
It is important that citizens should be able to monitor proceedings that are of interest to them and access all documents from one location.
Ważne jest, aby obywatele mogli monitorować interesujące ich obrady i mieli dostęp do wszystkich dokumentów w jednym miejscu.
proceeding
proceeding
The proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
Przebieg wydarzeń ostatnich kilku tygodni i miesięcy nie był zawsze świetlany.

Synonyms (English) for "proceeding":

proceeding

Context sentences for "proceeding" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.
Musimy teraz dowiedzieć się, jak przebiegają działania w Radzie Praw Człowieka ONZ.
EnglishWe were pleased to learn that the negotiations were proceeding very well.
Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że negocjacje te przebiegały bardzo pomyślnie.
EnglishAt the same time, there are indications that the global recovery is proceeding.
Jednocześnie widać oznaki postępującego ożywienia na świecie.
EnglishSomeone asked how this work is proceeding at international level.
Ktoś z państwa pytał, jak posuwają się prace na szczeblu międzynarodowym.
EnglishI think this could be seen as a condition for proceeding with negotiations.
Myślę, że można to postawić jako warunek dalszych negocjacji.
EnglishEach region has its own characteristics and is proceeding at its own rate.
Każdy region ma swoją specyfikę i pracuje we własnym tempie.
EnglishProceeding properly includes discussing the events this week.
Właściwe postępowanie obejmuje omówienie rozwoju wydarzeń w tym tygodniu.
EnglishFinally, I am glad to see that Montenegro is continuously proceeding further in the integration process.
Kończąc, cieszę się, że Czarnogóra stale robi postępy w procesie integracji.
EnglishFor my part, I am in agreement with proceeding with the debate, but I should like to avoid arguments.
Ze swej strony zgadzam się co do potrzeby kontynuowania debaty, ale chciałabym uniknąć kłótni.
EnglishThis operation is proceeding on my own farm at this very moment, and the machinery is reliable.
W chwili kiedy to mówię operacja taka prowadzona jest w mojej własnej fermie. Te maszyny są niezawodne.
EnglishThe Statute may provide for the General Court to have jurisdiction for other classes of action or proceeding.
Statut może przyznać Sądowi właściwość w innych kategoriach skarg.
EnglishRepatriation, which is the most urgent issue, is proceeding.
Repatriacja, sprawa najpilniejsza, również postępuje.
EnglishThe deployment of troops is proceeding according to plan.
Rozmieszczanie oddziałów odbywa się zgodnie z planem.
English(RO) I am proceeding on the assumption that passenger security in the aviation industry is vitally important.
(RO) Wychodzę z założenia, że bezpieczeństwo pasażerów w sektorze lotnictwa to sprawa najwyższej wagi.
EnglishPreparations for the establishment of a new legal framework for our bilateral relations are proceeding quite well.
Całkiem dobrze postępują przygotowania do utworzenia nowych ram prawnych naszych stosunków dwustronnych.
EnglishPreparation for the summit is therefore proceeding.
Dlatego też trwają przygotowania do tego szczytu.
EnglishI will be continually updating Parliament on how we are proceeding in the area of energy efficiency.
Będę systematycznie informował Parlament na temat naszych bieżących działań w dziedzinie racjonalizacji zużycia energii.
EnglishThe work is proceeding even now, and its main focus is currently on chapter eight, that is, competition policy.
Prace trwają nawet teraz i obecnie koncentrują się głównie na rozdziale ósmym dotyczącym polityki konkurencji.
EnglishThere's important information about the program, so take the time to read through these terms before proceeding.
Znajdują się tam ważne informacje na temat programu, więc przed kontynuowaniem należy uważnie przeczytać wszystkie punkty.
EnglishI am sorry, we are proceeding to the vote.
Przykro mi, ale przechodzimy do głosowania.