"proper disposal" translation into Polish

EN

"proper disposal" in Polish

See the example sentences for the use of "proper disposal" in context.

Similar translations for "proper disposal" in Polish

proper adjective
disposal noun

Context sentences for "proper disposal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCheck with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicinal products must be followed.
Należy przestrzegać zasad prawidłowego postępowania i usuwania leków cytotoksycznych.
EnglishAlways place the used syringes in the proper disposal unit.
Zużyte strzykawki należy wyrzucać tylko do odpowiednich pojemników na odpady.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of antineoplastic medicinal products should be used.
Należy przestrzegać procedur właściwego obchodzenia się i usuwania leków przeciwnowotworowych.
EnglishAppropriate procedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicines must be followed.
Należy przestrzegać odpowiednich zasad prawidłowego postępowania i usuwania leków cytotoksycznych.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicinal products should be followed.
Należy przestrzegać procedur właściwego obchodzenia się i rozporządzania cytotoksycznymi produktami leczniczymi.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of anticancer medicinal products should be applied.
Należy stosować się do procedur właściwego obchodzenia się i usuwania przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
EnglishReturn any portion of the contents remaining after use to your doctor or pharmacist for proper disposal.
Wszelkie niezużyte resztki leku należy zwrócić lekarzowi lub farmaceucie w celu dokonania właściwego zniszczenia.
EnglishProcedures for proper handling and disposal of anticancer medicinal products should be considered.
Należy przestrzegać procedur właściwego przygotowania i usuwania pozostałości przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
EnglishDo not throw the larger cap away as it will be used later for proper needle removal and disposal.
Nie wyrzucać większej z nasadek, ponieważ będzie ona potrzebna później, aby w odpowiedni sposób zdjąć igłę i pozbyć się jej.
EnglishI believe that the proper disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE) is exceptionally important.
Uważam, że właściwe unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) jest niezwykle ważne.
EnglishHandling and disposal: procedures for proper handling and disposal of cytotoxic medicinal products should be followed.
Należy przestrzegać procedur właściwego obchodzenia się i rozporządzania cytotoksycznymi produktami leczniczymi.
EnglishPreparation of Busilvex Procedures for proper handling and disposal of anticancer medicinal products should be considered.
Należy przestrzegać procedur właściwego przygotowania i usuwania pozostałości przeciwnowotworowych produktów leczniczych.
EnglishProcedure for proper disposal
EnglishProcedure for proper disposal Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.
Procedura prawidłowego usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
EnglishThe normal procedures for proper handling and disposal of anti-tumour medicinal products should be adopted, namely:
Należy stosować odpowiednie procedury dotyczące właściwego postępowania z przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi i usuwania ich pozostałości, w szczególności:
EnglishSavene is an anti-cancer agent and the normal procedures for proper handling and disposal of anticancer medicines should be adopted, namely:
Ponieważ Savene jest preparatem przeciwnowotworowym, należy stosować rutynowe procedury obowiązujące podczas pracy z lekami przeciwnowotworowymi i ich usuwania:
EnglishI therefore agree with the provisions leading producers and consumers to take more responsibility for the proper disposal of such equipment.
W związku z tym zgadzam się z postanowieniami nakazującymi producentom i konsumentom przyjmować większą odpowiedzialność za prawidłowe unieszkodliwianie takiego sprzętu.

Other dictionary words

English
  • proper disposal

Have a look at the Esperanto-English dictionary by bab.la.