"proper place" translation into Polish

EN

"proper place" in Polish

See the example sentences for the use of "proper place" in context.

Context sentences for "proper place" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor this reason, we need to have the proper structures in place.
Z tego powodu potrzebne nam są odpowiednie struktury.
EnglishI think everything has its proper time and place.
Uważam, że na wszystko jest odpowiedni czas i odpowiednie miejsce.
EnglishWe must therefore put proper, strict rules in place.
Dlatego musimy ustanowić odpowiednie przepisy w tej sprawie.
EnglishWe must step up the economic and the other sanctions and we must put in place a proper and total arms embargo.
Musimy zwiększyć sankcje gospodarcze i inne, a także wprowadzić stosowne i całkowite embargo na broń.
EnglishThe proper place for children is in school.
Odpowiednim miejscem dla dzieci jest szkoła.
EnglishWe must look more closely at the basic principles that we need to lay down in order to put in place proper regulations.
Musimy uważniej przyjrzeć się podstawowym zasadom, jakie trzeba określić w celu wprowadzenia właściwych przepisów prawnych.
EnglishIn my opinion, the main obstacle is finding the synergy's proper place in this increasingly complex picture of EU initiatives towards the east.
Uważam, że główną przeszkodą jest znalezienie właściwego miejsca dla tej synergii w coraz większym gąszczu inicjatyw UE skierowanych na wschód.
EnglishThirdly, there must be proper safeguards in place to ensure the independence of the political decision-making process in Parliament and the Commission.
Po trzecie, muszą istnieć odpowiednie gwarancje, zapewniające niezależność procesu podejmowania decyzji politycznych w Parlamencie i Komisji.
EnglishThere are currently no common definitions of energy poverty, nor are there any proper political initiatives in place to reduce it.
Obecnie nie istnieje żadna wspólna definicja ubóstwa energetycznego; nie ma też żadnej odpowiedniej inicjatywy politycznej, której celem byłoby ograniczenie tego ubóstwa.
EnglishWe have to do so now, not because of a lack of solidarity with Pakistan, but because we believe humanitarian aid should be given in the proper place and in the proper way.
Musimy tak postąpić nie z powodu braku solidarności z Pakistanem, lecz dlatego, że sądzimy, iż pomoc humanitarna powinna być udzielana we właściwym miejscu i we właściwy sposób.
EnglishIt means being stopped and searched regularly because of how you look, rather than being stopped and searched because of proper intelligence, proper policing, with proper procedures put into place.
Oznacza to regularne zatrzymania i przeszukiwania z uwagi na wygląd, a nie w wyniku prawidłowych działań wywiadowczych, policyjnych czy stosowania odpowiednich procedur.
EnglishThat is wrong, and your presidency, Mr President-in-Office, will restore the Czech Republic to its proper place in our mental maps - at the heart of Europe in history, as well as in the future.
Tak nie może być. Pańska prezydencja sprawi, że Czechy powrócą tam, gdzie ich właściwe miejsce na naszej mentalnej mapie - w sercu Europy w wymiarze tak historycznym, jak i przyszłościowym.

Other dictionary words

English
  • proper place

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hindi dictionary.