"proper procedure" translation into Polish

EN

"proper procedure" in Polish

See the example sentences for the use of "proper procedure" in context.

Similar translations for "proper procedure" in Polish

proper adjective
procedure noun

Context sentences for "proper procedure" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, for this reason also, a proper procedure could have been carried out.
Również z tego powodu jednak należało przeprowadzić stosowną procedurę.
EnglishMr Lambrinidis, there is a proper procedure for distributing the Minutes.
Panie Lambrinidis! Istnieje odpowiednia procedura rozdawania protokołów.
EnglishWe need time for a proper procedure that gives us the opportunity to have two readings.
Potrzebujemy czasu na odpowiednią procedurę, która da nam szansę przeprowadzenia dwóch czytań.
EnglishThere is, as I said, a proper safety assurance procedure, and I will be not short-circuiting that.
Obowiązuje nas, jak to już powiedziałem, odpowiednia procedura gwarancji bezpieczeństwa i nie będę jej obchodził.
EnglishThe importance of a proper common asylum procedure and corresponding status cannot be over-emphasised.
Z całym naciskiem należy podkreślić znaczenie odpowiedniej wspólnej procedury azylowej oraz analogicznego statusu.
EnglishHere we are already in the budget procedure proper and the vote here will constitute the final result.
W tym przypadku mamy do czynienia z właściwą procedurą budżetową, a głosowanie zadecyduje o ostatecznym rezultacie.
EnglishIn the Conference of Presidents, only Joseph Daul voted in favour of a first reading, which would have been the proper procedure.
Podczas posiedzenia Konferencji Przewodniczących tylko Joseph Daul zagłosował za pierwszym czytaniem jako właściwą procedurą.
EnglishProcedure for proper disposal
EnglishProcedure for proper disposal Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.
Procedura prawidłowego usuwania Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
EnglishMr Schulz, this has less to do with kindness and more to do with observing proper procedure - something we in Europe wish to do, after all.
Panie pośle Schulz! To w mniejszym stopniu kwestia uprzejmości, a w większym przestrzegania procedur - a więc tego, co chcielibyśmy przecież widzieć w Europie.
EnglishThat means that this is a clear case of the EU exceeding its competence, which ultimately makes a proper amendment procedure for the Treaty indispensable.
Mamy więc do czynienia z jasnym przypadkiem przekroczenia przez UE jej kompetencji, co ostatecznie czyni należytą procedurę zmiany traktatu niezbędną.
EnglishFurthermore, alarming reports highlight that many of these did not go through a proper trial procedure, with evidence even being extracted under torture.
Ponadto alarmujące raporty donoszą, że wiele z tych osób nie przeszło przez odpowiednią procedurę sądową, a dowody mogły być zdobyte nawet w wyniku stosowania tortur.
EnglishWe must put an end to the impunity too often enjoyed by those who commit violence against women, and we must establish a proper complaints procedure in this regard.
Musimy położyć kres bezkarności, jaką zbyt często cieszą się sprawcy przemocy wobec kobiet i musimy opracować w tym względzie właściwą procedurę składania skarg.
EnglishIn other words, if there is no proper search procedure there is a danger that a lot of information will be obtained but that its very abundance will harm the quality.
Innymi słowy, jeśli nie ma odpowiednich procedur wyszukiwania, istnieje niebezpieczeństwo, że uzyska się wiele informacji, ale ta obfitość odbije się niekorzystnie na jakości.
EnglishMoreover, through the Spanish Presidency, it has raised the prospect of joint discussion and elaboration of a proper discharge procedure, thereby meeting the second main condition.
Poza tym poprzez prezydencję hiszpańską Rada wyraziła chęć wspólnej dyskusji i opracowania prawidłowej procedury udzielania absolutorium, spełniając w ten sposób drugi ważny warunek.

Other dictionary words

English
  • proper procedure

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Italian dictionary.