"proper support" translation into Polish

EN

"proper support" in Polish

See the example sentences for the use of "proper support" in context.

Context sentences for "proper support" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope must therefore unite in support of proper compensation measures.
Dlatego Europa musi się zjednoczyć celem wsparcia właściwych środków rekompensaty.
EnglishFurther measures to support the proper development of the European services market are also essential.
Niezbędne są także dalsze działania wspierające prawidłowy rozwój europejskiego rynku usług.
EnglishIt is important that there is proper support for electricity produced from renewable sources of energy.
Ważne jest, aby energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych była należycie wspierana.
EnglishIt is also essential to create proper support mechanisms for small and medium-sized enterprises.
Konieczne jest również stworzenie właściwych mechanizmów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishI would ask those who want proper answers to support the motion for us to discuss this in September.
Chciałbym poprosić tych, którym zależy na właściwych odpowiedziach, aby poparli wniosek w sprawie omówienia problemu we wrześniu.
EnglishIt is seen as providing proper support in a context where Member States' economies are facing a crisis situation.
Można powiedzieć, że zapewnia on właściwe wsparcie w sytuacji, w której państwa członkowskie zmagają się z kryzysem.
EnglishIt also stressed the need for sufficient resources for proper monitoring and support to EU producers.
Uwydatniono także konieczność zapewnienia wystarczających środków na potrzeby właściwego monitorowania i wspierania producentów w UE.
EnglishI think that it is extremely important that all the political groups gave their attention and proper support to this subject.
Sądzę, że to niezwykle ważne, iż wszystkie grupy polityczne zwróciły uwagę na tę sprawę i udzieliły jej należytego poparcia.
EnglishYou also stress the need to facilitate access to justice and to support the proper functioning of the economy.
Podkreślają państwo również konieczność ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz wspierania właściwego funkcjonowania gospodarki.
EnglishOne interest rate could never fit all these different countries, and you have never had proper public support.
Jedna stopa procentowa nie może nigdy być odpowiednia dla wszystkich tych różniących się między sobą krajów, a zawsze brakowało właściwego poparcia publicznego.
EnglishProper support must be given to those local organisations and they must be taken into account in EU agricultural policies in the future.
Tego rodzaju organizacjom lokalnym należy udzielić odpowiedniego wsparcia, należy je także uwzględnić w przyszłych politykach rolnych UE.
EnglishI believe that there truly are nations that need help in order for their rights to win proper support and acceptance from their governments.
Uważam, że istnieją narody, które potrzebują pomocy w tym, by ich prawa uzyskały należyte poparcie oraz poszanowanie ze strony rządów.
EnglishThere is little point in protecting the biggest industries without ensuring proper support for the small businesses down the supply chain.
Nie ma większego sensu ochrona największych branż bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla małych firm, znajdujących się niżej w łańcuchu dostaw.
EnglishThe European Union should increase its logistic action and offer proper support to make it easier for these entrepreneurs to be active on third country markets.
Unia Europejska powinna zwiększa zwiększać działania logistyczne i udzielać właściwe wsparcie ułatwiające tym przedsiębiorcom działalność na rynkach trzecich.
EnglishThe informal care system will collapse without proper support, while with an exclusively state-based approach, the costs will simply be too high.
Bez odpowiedniego wsparcia system opieki nieformalnej załamie się, natomiast rozwiązanie obejmujące wyłącznie opiekę opartą na strukturach państwowych będzie po prostu zbyt kosztowne.
EnglishI would like to stress that the new Member States in particular need proper support from the EU in integrating Roma, both from a social perspective and in terms of the labour market.
Chciałbym także podkreślić, że zwłaszcza nowe państwa członkowskie potrzebują odpowiedniego wsparcia od UE w integrowaniu Romów, zarówno w społeczeństwie, jak i na rynku pracy.
EnglishAs a technical, autonomous and independent body, recommendations regarding this subject should come from the IAEA with the proper support from the EU, and not the other way round.
Zalecenia dotyczące tego zagadnienia powinny pochodzić z MAEA, będącej technicznym, autonomicznym i niezależnym organem, przy właściwym wsparciu ze strony UE, a nie w odwrotnym kierunku.
EnglishEurope is confronted with a demographic problem resulting not only from the economic problems affecting our continent but also from the failure to provide young mothers with proper support.
Europa stoi przed problemem demograficznym, który nie jest tylko spowodowany problemami ekonomicznymi trawiącymi nasz kontynent, ale również nie objęciem młodych matek należytą pomocą.

Other dictionary words

English
  • proper support

Moreover, bab.la provides the German-English dictionary for more translations.