"proper treatment" translation into Polish

EN

"proper treatment" in Polish

See the example sentences for the use of "proper treatment" in context.

Context sentences for "proper treatment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe important thing is to make the proper diagnosis, but also to be able, after the diagnosis, to apply the proper treatment.
Postawienie właściwej diagnozy to istotny krok, ale po jej postawieniu ważna jest również możliwość zastosowania odpowiedniej terapii.
EnglishStepping up the collection and proper treatment of this waste in accordance with the directive thus constitutes a major challenge and necessity.
Zintensyfikowanie zbiórki tych odpadów i ich właściwe przetwarzanie zgodnie z dyrektywą stanowi więc poważne wyzwanie i konieczność.
EnglishAnimals are living sentient beings and their protection and proper treatment is one of the most serious challenges facing European countries.
Ze względu na fakt, iż zwierzęta są istotami żywymi i czującymi, ich ochrona i odpowiednie traktowanie jest jednym z poważniejszych wyzwań dla krajów Europy.
English. - (FI) In a properly functioning Europe, the patient must be able to apply for proper care and treatment wherever it is available.
na piśmie. - (FI) W prawidłowo funkcjonującej Europie, pacjent musi być w stanie zwrócić się o odpowiednią opiekę i leczenie gdziekolwiek jest ono dostępne.
English(PL) Mr President, the European Union places great value on the proper treatment of animals during the entire period of breeding, from birth to the slaughterhouse.
(PL) Panie Przewodniczący! Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do właściwego traktowania zwierząt przez cały czas chowu, od urodzenia, aż do uboju.
EnglishTherefore, I believe it is important to ensure that the Directive enables patients staying at home in their own Member State to have access to proper treatment too.
A zatem uważam, że ważne jest zapewnienie, aby dyrektywa dawała dostęp do odpowiedniego leczenia także pacjentom pozostającym w państwie członkowskim.
EnglishIt is obscene to present as a right the obligation for a sick person to have to move and fund a trip abroad in order to receive proper treatment.
Przedstawianie obowiązku osoby chorej do przemieszczenia się i sfinansowania wyjazdu za granicę w celu uzyskania odpowiedniego leczenia jako jej prawa jest nieprzyzwoite.
EnglishWEEE represents the fastest-growing waste stream in the EU, and it is essential to step up the collection and proper treatment of this waste.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to najszybciej zwiększający się strumień odpadów w UE i konieczne jest zintensyfikowanie zbiórki oraz właściwe przetwarzanie tych odpadów.
EnglishYes, we must protect animal welfare, we must safeguard the proper treatment of animals, but we must also protect the European social and productive fabric.
Tak, musimy chronić dobrostan zwierząt, musimy zapewniać właściwe traktowanie zwierząt, ale jednocześnie musimy też chronić tkankę europejskiej struktury społecznej i produkcyjnej.
EnglishEarly detection and diagnosis, as well as the supply of proper treatment for chronic diseases, especially cancer, will ensure quality of life for people who are affected by these illnesses.
Wczesne wykrywanie i diagnoza, a także zapewnienie stosownego leczenia chorób przewlekłych, zwłaszcza nowotworów, zapewnią ludziom dotkniętym tymi chorobami lepszą jakość życia.
EnglishSome of the information you require is given at the end of this package leaflet, but proper treatment of your disease requires close and constant co-operation with your doctor.
Część niezbędnych informacji na ten temat znajduje się w końcowej części tej ulotki, jednak odpowiednie leczenie danej choroby wymaga ścisłej i stałej współpracy pacjenta z lekarzem prowadzącym.

Other dictionary words

English
  • proper treatment

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.