"proper way" translation into Polish

EN

"proper way" in Polish

See the example sentences for the use of "proper way" in context.

Similar translations for "proper way" in Polish

proper adjective
way noun

Context sentences for "proper way" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAre we ourselves actually contributing to a more proper and wiser way of dealing with finances?
Czy robimy coś na rzecz właściwszego i rozsądniejszego sposobu zarządzania finansami?
EnglishIf they organise themselves in a proper way, they can really change.
Jeśli zorganizują się w odpowiedni sposób, naprawdę mogą się zmienić.
EnglishSo one has to make a judgement on which is the proper way to go forward.
Należy zatem dokonać oceny, jaka jest właściwa droga naprzód.
EnglishI personally consider that a more proper way to proceed.
Osobiście uważam takie postępowanie za bardziej słuszne.
EnglishMr Albertini is right, that is the proper way.
Pan poseł Albertini ma rację - jest to właściwy kierunek.
EnglishIt seems that EU funds that had been foreseen for the prevention of such disasters have not been used in the proper way.
Wydaje się, że środki z budżetu UE przewidziane na zapobieganie takim katastrofom nie były należycie wykorzystywane.
EnglishOur disagreements have always been dealt with in a serious way, after proper scrutiny in the Committee on Constitutional Affairs.
Nasze różnice poglądów zawsze były traktowane poważnie, po dokładnym zbadaniu przez Komisję Spraw Konstytucyjnych.
EnglishThey are, from bottom up, practically all included in our activities and we are trying to find a proper way of having this coordinated.
W praktyce wszystkie one są oddolnie włączone w nasze działania i usiłujemy znaleźć odpowiedni sposób ich skoordynowania.
EnglishThat is the proper and legal way in which we conduct our business with every Member State, and it is no different now, when we are dealing with the Greek authorities.
To jest właściwy i legalny sposób załatwiania spraw z każdym państwem członkowskim i tak samo jest teraz, w przypadku władz greckich.
EnglishI believe that is a much more proper way to proceed, rather than adopting a resolution now and then listening to what he has to say afterwards.
Uważam, że takie postępowanie jest o wiele właściwsze niż przyjęcie rezolucji teraz, a następnie wysłuchanie tego, co pan minister miałby nam do powiedzenia.
EnglishI think the grace period of five years is already long enough, and it certainly gives the automotive industry time to adjust their industry in a proper way.
Myślę, że pięcioletni okres przejściowy jest wystarczająco długi i z pewnością da czas przemysłowi samochodowemu na przystosowanie się do zmian we właściwy sposób.
EnglishThis is a possibility, although I would push the Member States and I would be happy to see the quota distributed, because I think it is the most proper way.
To jest możliwe, jednak starałabym się skłonić państwa członkowskie i byłabym zadowolona z rozdystrybuowania kwot, ponieważ uważam to za najbardziej odpowiednie rozwiązanie.
EnglishHumanitarian aid should, however, be provided in such a way that it really reaches displaced persons and there is proper control over the way in which funds are used.
Jednakże pomoc humanitarna powinna być zapewniona w sposób gwarantujący jej faktyczne dotarcie do uchodźców oraz odpowiednią kontrolę nad sposobem wydatkowania środków.
EnglishWe have to do so now, not because of a lack of solidarity with Pakistan, but because we believe humanitarian aid should be given in the proper place and in the proper way.
Musimy tak postąpić nie z powodu braku solidarności z Pakistanem, lecz dlatego, że sądzimy, iż pomoc humanitarna powinna być udzielana we właściwym miejscu i we właściwy sposób.
EnglishThe compromise formula, replacing amendment number 11 and emphasising the need for better intergovernmental cooperation, will make it possible to delineate this form of cooperation in the proper way.
Kompromisowa formuła, zastępująca poprawkę numer 11 i podkreślająca potrzebę wzmocnionej współpracy międzyrządowej, pozwoli na właściwe zarysowanie tej formy współpracy.

Other dictionary words

English
  • proper way

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Swedish-English dictionary.