EN properly
volume_up
{adverb}

This includes functioning democratic institutions which are used properly.
Dotyczy to funkcjonowania demokratycznych instytucji, które będą odpowiednio wykorzystywane.
We certainly hope that the final agreement will be properly negotiated.
Oczywiście liczymy, że umowa końcowa zostanie odpowiednio wynegocjowana.
It is very important that these are addressed properly.
Jest niezwykle istotna kwestią,, aby odpowiednio zająć się tymi problemami.
We need properly coordinated economic and fiscal policies in Europe.
Potrzebujemy właściwie skoordynowanej polityki gospodarczej i fiskalnej w Europie.
These responsibilities must be clearly defined and allocated, but also properly monitored.
Te obowiązki muszą być wyraźnie określone, ale także właściwie monitorowane.
Properly organised migration can benefit all of the parties involved.
Wszystkie zainteresowane strony mogą odczuć korzyści właściwie zorganizowanej migracji.
properly (also: all right, suitably, alright)
Your doctor, nurse or pharmacist knows how to store Cubicin properly.
Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta wiedzą jak należy właściwie przechowywać lek Cubicin.
And their working together helps our bodies -- huge entities that they will never see -- function properly.
I pracują razem aby wspomóc nasze ciała -- olbrzymia ilość bytów, których nigdy nie zobaczymy -- działa jak należy.
Ensuring that whatever is done can be done properly is something I think this House would be very keen to see.
Myślę, że jeśli dopilnujemy, by wszystko, cokolwiek będzie robione, było robione jak należy, to spotka się to z bardzo dobrym odbiorem tego Parlamentu.
The words 'as appropriate' have not been properly translated into French.
Słowa "stosownie do okoliczności” nie zostały właściwie przetłumaczone na język francuski.
Proszę zachowywać się stosownie.
A strong and properly financed EU regional policy is the basis for ensuring social, economic and territorial cohesion.
Silna i stosownie finansowana polityka regionalna UE stanowi podstawę zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
properly (also: adequately)
I doubt that the EU is motivated properly on this, so each of our own countries needs to put its house in order.
Wątpię, czy UE jest w tym celu dostatecznie zmotywowana, zatem każde z naszych państw musi samodzielnie zrobić u siebie porządek.
The plans should be properly financed from the Union's budget.
W projekcie sprawozdania krytycznie odnosimy się do tego, że te ambitne cele nie są dostatecznie wsparte środkami finansowymi, a powinny być one finansowane z budżetu Unii.
properly (also: friendly, kindly, nicely, politely)
properly (also: duly)
We already properly criminalise incitement to commit terrorism.
Już teraz należycie karzemy za podburzanie do aktów terrorystycznych.
When will the white-collar criminals of high finance be properly punished?
Kiedy ci biurowi przestępcy z wysokich kręgów finansjery zostaną należycie ukarani?
If changes are introduced properly, they will result in reduced emissions of pollutants.
Jeśli zmiany zostaną wprowadzone należycie, zaowocuje to także zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń.

Synonyms (English) for "properly":

properly
proper
English

Context sentences for "properly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs such, we need to be demanding and ensure that the procedures are applied properly.
Z tej racji musimy stawiać wymagania i zapewniać prawidłowe stosowanie procedur.
EnglishYour doctor can decide whether Epoetin alfa HEXAL is not working properly for you.
Lekarz zdecyduje, czy lek Epoetin alfa HEXAL jest niewłaściwy dla pacjenta.
EnglishWe need sensible asylum processes for these people which function properly.
Potrzebujemy sensownych, dobrze funkcjonujących procedur azylowych dla tych ludzi.
EnglishI believe that that is one of the major problems that has not been properly addressed.
Sądzę, że to jeden z głównych problemów, który nie znalazł należytego rozwiązania.
EnglishThey must be properly disposed of and handled according to the instructions.
Żarówek takich należy się pozbywać i obchodzić z nimi zgodnie z instrukcją.
EnglishI would particularly like to emphasise how important it is to properly identify needs.
Szczególnie chciałbym podkreślić jak ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb.
EnglishSo of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.
EnglishSecurity theater's exposed when it's obvious that it's not working properly.
Teatr bezpieczeństwa jest ujawniony, gdy oczywiste staje się, że nie działa poprawnie.
EnglishHow can you ensure that the strategy is properly implemented under these conditions?
Jak mogą Państwo zapewnić właściwą realizację strategii na tych warunkach?
Englishthe thyroid gland does not work properly (too much or too little hormone is produced),
nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy (która wytwarza zbyt dużo lub za mało hormonu),
EnglishFrontex must be properly resourced and respect human rights of individuals.
Frontex musi być prawidłowo wyposażony w zasoby oraz musi przestrzegać praw człowieka.
EnglishThis agency, if I have understood his idea properly, should be public.
Jeżeli dobrze zrozumiałem jego pomysł, to agencja taka byłaby organem publicznym.
EnglishYou can give the competing drug in too low a dose, so that people aren't properly treated.
Można podać konkurujący lek w za niskiej dawce, co nie wywoła efektu leczniczego.
EnglishI told you that the statistics of the world have not been made properly available.
Powiedziałem wam, że światowe statystyki nie są wystarczająco dostępne.
EnglishRegular blood tests may be required to check your liver is working properly.
U pacjentów tych mogą być konieczne dodatkowe badania krwi, aby ocenić czynność wątroby.
EnglishWhen performing a camera installation, make sure to document the installation properly.
W trakcie instalacji kamery należy pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu instalacji.
EnglishThe Commission does not even apply the criteria properly during the accession process.
Komisja nawet nie stosuje tych kryteriów prawidłowo w procesie akcesyjnym.
EnglishAn excellent opportunity to properly regulate the financial markets has been wasted.
Zmarnowano wspaniałą szansę na właściwe uregulowanie rynków finansowych.
EnglishIndividual identification cannot function properly without electronic identification.
Indywidualna identyfikacja nie może działać poprawnie bez identyfikacji elektronicznej.
EnglishThis is more common in people whose kidneys are not working properly.
W większości przypadków występuje on u osób, których nerki nie pracują prawidłowo.