"properly addressed" translation into Polish

EN

"properly addressed" in Polish

See the example sentences for the use of "properly addressed" in context.

Context sentences for "properly addressed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that that is one of the major problems that has not been properly addressed.
Sądzę, że to jeden z głównych problemów, który nie znalazł należytego rozwiązania.
EnglishRegarding funding, properly addressed, it will have to be in the next financial perspective.
Jeśli chodzi o finansowanie, to musi ono zostać ujęte w następnej perspektywie finansowej.
EnglishIt is very important that these are addressed properly.
Jest niezwykle istotna kwestią,, aby odpowiednio zająć się tymi problemami.
EnglishThey ought properly to be addressed through the national democratic procedures of the Member States.
Z zasady powinny być poruszane w ramach krajowych procedur demokratycznych państw członkowskich.
EnglishCorruption and judicial reform have not been properly addressed.
Nie zajęto się jak dotąd reformą sądownictwa.
EnglishThis is the new rising phenomenon and a serious one which has to be closely looked at and properly addressed.
Jest to bardzo poważne nowe zjawisko, któremu należy się dokładnie przyjrzeć i odpowiednio na nie zareagować.
EnglishThese phenomena cannot be properly addressed by the leaders of capital, the very people responsible for creating them.
Właściciele kapitału, ludzie odpowiedzialni za ich powstanie, nie są w stanie właściwie zaradzić tym zjawiskom.
EnglishWe are always ready to improve that work and we believe the social dimension should be properly addressed in our work.
Zawsze jesteśmy gotowi ulepszać te prace i uważamy, że wymiarem społecznym należy się w ramach naszej pracy odpowiednio zająć.
EnglishWe will have a real effective reduction of capacity but at the same time we will also have properly addressed the fuel problems.
Uzyskamy efekt prawdziwej redukcji zdolności połowowej, ale jednocześnie we właściwy sposób zajmiemy się problemami z paliwem.
EnglishIf these concerns are properly addressed, then we will be making some progress towards improving the credibility of, and confidence in, the Union as a whole.
Tylko bowiem wtedy uda nam się osiągnąć postęp w zakresie poprawy wiarygodności całej Unii oraz zaufania do niej.
EnglishThe EU will, in accordance with the European consensus on humanitarian aid, ensure that this is properly addressed in the resolution.
UE, zgodnie z europejskim konsensusem w sprawie pomocy humanitarnej, dopilnuje, aby ta kwestia znalazła należyte odzwierciedlenie w rezolucji.
EnglishThe final suggestion is that, regardless of the existence or otherwise of the crisis, the subject of slots must be addressed properly, for its own sake.
Ostatnia sugestia: niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy nie, kwestię przydziałów czasu należy uregulować, dla jej własnego dobra.
EnglishOur proposal for a roadmap with the Commission is an attempt to ensure that these issues are addressed properly in line with the Union's timetable.
Nasza wspólna z Komisją propozycja dotycząca mapy drogowej to próba zapewnienia prawidłowego rozwiązania tych problemów, zgodnie z harmonogramem czasowym Unii.
EnglishThese two issues should be properly addressed in the revision of the Energy Efficiency Action Plan in order to get things moving as desired.
Te dwie kwestie powinny zostać odpowiednio rozstrzygnięte w ramach przeglądu planu działania na rzecz efektywności energetycznej, żeby posunąć sprawy naprzód tak, jak tego chcemy.
EnglishWe have to ensure and facilitate the position of our constituents who enjoy travel, but we also have to make sure that the concerns for the environment are properly addressed.
Musimy pozwolić naszym wyborcom, którzy podróżują, na wyrażanie własnego stanowiska, ale musimy także upewnić się, że odpowiednio rozwiązywane są problemy ekologiczne.

Other dictionary words

English
  • properly addressed

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.