"properly functioning" translation into Polish

EN

"properly functioning" in Polish

See the example sentences for the use of "properly functioning" in context.

Similar translations for "properly functioning" in Polish

properly adverb
proper adjective
functioning noun
functioning adjective
function noun

Context sentences for "properly functioning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI fully support the Commission conclusion that European energy markets are not functioning properly.
W pełni zgadzam się z Komisją, że europejskie rynki energetyczne nie funkcjonują prawidłowo.
EnglishVAT is fundamental to a properly functioning single market and fair competition across the EU.
VAT ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku i uczciwej konkurencji w UE.
EnglishI can safely say that the Services Directive is the key to a properly functioning common market.
Śmiało mogę powiedzieć, iż dyrektywa usługowa jest kluczem do prawidłowo funkcjonującego wspólnego rynku.
EnglishInstitutional independence is an important guarantee of a properly functioning internal control system.
Ważną gwarancję właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej stanowi niezależność instytucjonalna.
EnglishHowever, questions do come up about whether the ECB is functioning properly and about its impact on economic processes.
Jednak pytanie o racje EBC i jego oddziaływanie na przebieg procesów gospodarczych nasuwa się.
EnglishTherefore, it must be functioning properly, also in respect of those who ultimately have to use it.
Dlatego system ten musi działać prawidłowo. Także ze względu na tych, którzy ostatecznie będą go musieli stosować.
EnglishAnd properly-functioning states mean democratisation.
A prawidłowo funkcjonujące państwo oznacza demokrację.
EnglishIt is not functioning properly at the moment.
Mechanizm ten obecnie nie funkcjonuje należycie.
EnglishMadam President, the importance of concluding a properly functioning free trade agreement cannot be overstated.
Pani przewodnicząca! Znaczenie zawarcia odpowiednio funkcjonującej umowy w sprawie wolnego handlu nie może być wyolbrzymiane.
EnglishThis shows that there is still a great deal to do and that the market is not functioning properly in terms of openness.
Pokazuje to, że nadal pozostaje bardzo wiele do zrobienia, a rynek nie funkcjonuje prawidłowo pod względem otwartości.
EnglishWe need comparable and uniform data to enable us to devise an equitable and properly functioning agricultural policy.
Potrzebujemy porównywalnych i jednolitych danych, abyśmy mogli opracować sprawiedliwą i właściwie funkcjonującą politykę rolną.
EnglishHowever, all that will be a drop in the ocean compared to what could be achieved if we had a properly functioning government.
To wszystko będzie jednak kroplą w morzu w porównaniu z tym, co można by osiągnąć, gdyby istniał właściwie funkcjonujący rząd.
EnglishMadam President, since the fall of the Siad Barre regime in 1991, Somalia has not had a properly functioning government.
w imieniu grupy PSE. - Pani Przewodnicząca! Somalia od upadku reżimu Siada Barrego w 1991 r. nie ma sprawnie funkcjonującego rządu.
EnglishIt really is a very big problem that the animal health system is not functioning properly with regard to third countries.
To, że system na rzecz zdrowia zwierząt nie funkcjonuje właściwie w odniesieniu do krajów trzecich, stanowi naprawdę bardzo duży problem.
EnglishSo I wholeheartedly support the Commission proposal, because at present there is no properly functioning single market in these parts.
Dlatego też z całego serca popieram propozycję Komisji, ponieważ obecnie nie ma właściwie funkcjonującego rynku tych części.
EnglishIt is impossible to imagine the markets functioning properly with transparency being anything other than the fundamental rule.
Nie można wyobrazić sobie odpowiedniego funkcjonowania rynków bez uznania przejrzystości za cokolwiek innego niż za fundamentalną zasadę.
EnglishOnly a properly functioning internal market can afford protection against certain developments in international markets.
Tylko sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny może zapewnić ochronę przed niektórymi zagrożeniami na rynkach międzynarodowych. Pani poseł Rühle!
EnglishProperly functioning health services, both public and private, are part of the welfare society - the European welfare society.
Właściwie funkcjonujące usługi zdrowotne, tak publiczne jak i prywatne, są częścią społeczeństwa opiekuńczego - europejskiego społeczeństwa opiekuńczego.
EnglishThis would, of course, be good; there are just a few conditions there that would need to be met, such as the approval of the Duma and properly functioning borders.
Oczywiście byłoby to dobre; potrzeba tam jeszcze kilka warunków spełnić, mianowicie, uchwała Dumy i dobrze działające granice.
English. - (FI) In a properly functioning Europe, the patient must be able to apply for proper care and treatment wherever it is available.
na piśmie. - (FI) W prawidłowo funkcjonującej Europie, pacjent musi być w stanie zwrócić się o odpowiednią opiekę i leczenie gdziekolwiek jest ono dostępne.

Other dictionary words

English
  • properly functioning

Search for more words in the English-Polish dictionary.