"properly thought" translation into Polish

EN

"properly thought" in Polish

See the example sentences for the use of "properly thought" in context.

Context sentences for "properly thought" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen food aid is offered but not properly thought out, it can violate the primo non nocere principle: 'do not harm'.
Jeżeli oferowana pomoc żywnościowa nie jest dokładnie przemyślana, może ona pogwałcić zasadę primo non nocere: "przede wszystkim nie szkodzić”.
EnglishThe VIS has positive aspects, but overall, it has not been properly thought through, which is why I was unable to vote in favour of the report.
VIS ma pozytywne aspekty, lecz ogólnie rzecz biorąc nie został wystarczająco przemyślany, dlatego nie byłem w stanie głosować za sprawozdaniem.
EnglishWith a view to development, with a view to joining Europe, Montenegro needs a properly thought-out strategy of growth for the whole of the country.
Jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej, Czarnogóra potrzebuje dobrze przemyślanej strategii wzrostu gospodarczego dla całego kraju.
EnglishSo we need to have a properly thought out European strategy to minimise the occurrence of occupational illnesses and the number of deaths and give women maximum protection.
A więc potrzebujemy dobrze przemyślanej strategii, aby zminimalizować występowanie chorób zawodowych i liczbę zgonów i zapewnić kobietom maksymalną ochronę.
EnglishWe owe it to our consumers and businesses to make the right decision for them and ensure that any change of law affecting their rights is properly thought through.
Jesteśmy zobowiązani podjąć właściwą dla naszych konsumentów i przedsiębiorstw decyzję, dokładnie analizując wszelkie zmiany w prawodawstwie, które dotyczą ich praw.

Other dictionary words

English
  • properly thought

More translations in the English-Polish dictionary.