"properly understood" translation into Polish

EN

"properly understood" in Polish

See the example sentences for the use of "properly understood" in context.

Similar translations for "properly understood" in Polish

properly adverb
proper adjective
understood adjective
Polish
understood adverb
understood verb
to understand verb

Context sentences for "properly understood" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps I have not understood it properly and you will be able to clarify it.
Być może źle je zrozumiałem i będzie mógł pan mi je wyjaśnić.
EnglishTo get the best value from these opportunities, the tourism sector must be properly understood.
Abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, musimy właściwie zrozumieć sektor turystyczny.
EnglishThis should be properly understood and we need to reduce the dependence of our legislation on the opinions of rating agencies.
Trzeba to w pełni zrozumieć i musimy ograniczyć zależność naszego ustawodawstwa od opinii agencji ratingowych.
EnglishWe can only say today, of events that were not properly understood at the time, that we are all beneficiaries of them.
Dziś możemy jedynie powiedzieć o wydarzeniach, które wtedy nie były właściwie zrozumiane, że wszyscy jesteśmy ich beneficjentami.
EnglishAnd I was reminded by Karen Armstrong's fantastic presentation that religion really properly understood is not about belief, but about behavior.
Fantastyczna prezentacja Karen Armstrong przypomniała mi, że prawidłowo rozumiana religia nie jest wiarą, lecz zachowaniem.
EnglishHowever, if a letter from the job centre or medical instructions are not understood, or are not understood properly, the consequences may be disastrous.
Jednak niezrozumienie lub błędne zrozumienie pisma z Urzędu Pracy czy też zalecenia lekarskiego może mieć katastrofalne skutki.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I agree with those who said that for a long time, the crisis has been underestimated and not properly understood.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że przez długi czas kryzys lekceważono i nie rozumiano go właściwie.
EnglishIt was recognised that the decision in the referendum had to be respected and properly understood, and that some time was needed to agree on the way forward.
Uznano, że decyzja podjęta w referendum ma zostać uszanowana i odpowiednio interpretowana oraz że potrzebny jest czas, aby uzgodnić dalsze działania.
EnglishI recognise that some of my fellow Members had not properly understood the significance of our amendment, but the strong signal sent by Parliament on this issue remains.
Uznaję, że niektórzy z moich koleżanek i kolegów posłów niewłaściwie zrozumieli znaczenie naszej poprawki, lecz silny sygnał płynący z Parlamentu pobrzmiewa nadal.
EnglishPrevention is only effective if its properly understood and interpreted and, if these conditions are met, it is also possible to monitor the response in real figures.
Prewencja jest skuteczna wyłącznie wtedy, gdy jest prawidłowo rozumiana i interpretowana, a jeśli te warunki są spełnione, można także monitorować reakcje w realnych wartościach liczbowych.

Other dictionary words

English
  • properly understood

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.