EN properties
volume_up
{plural}

1. general

properties (also: real assets)
Already, British embassies around the world are selling off properties.
Już teraz ambasady brytyjskie na całym świecie wyprzedają nieruchomości.
The rising value of those properties was supposed to save them, but this house of cards collapsed.
Wzrost wartości nieruchomości miał ich uratować, ale domek z kart runął.
A million properties have been returned.
Zwrócono milion nieruchomości.
properties

2. IT

properties
Evaluation of pharmacokinetic properties is not required for vaccines.
W przypadku szczepionek nie jest wymagana ocena właściwości farmakokinetycznych.
Evaluation of pharmacokinetic properties is not required for vaccines.
Ocena właściwości farmakokinetycznych szczepionek nie jest wymagana.
Evaluation of pharmacokinetic properties is not available for vaccines.
Ocena właściwości farmakokinetycznych nie dotyczy szczepionek.

Synonyms (English) for "property":

property

Context sentences for "properties" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was no clinically relevant difference in pharmacokinetic properties.
Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic we właściwościach farmakokinetycznych.
EnglishIn man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.
Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.
EnglishConcomitant administration of antipsychotics with dopamine receptor-blocking properties,
Równoczesne podawanie leków przeciwpsychotycznych o właściwościach blokowania
EnglishRisperidone is a selective monoaminergic antagonist with unique properties.
Rysperydon jest wybiórczym antagonistą monoaminergicznym o unikatowych właściwościach.
Englishis receiving a concomitant therapy including hepatotoxic and/ or genotoxic properties
stosowane są jednocześnie leki o właściwościach hepatotoksycznych i (lub)
EnglishOf course, in so doing, account must be taken of the specific properties of each sector.
Czyniąc to należy oczywiście uwzględniać szczególne cechy każdego sektora.
EnglishFlavourings and certain food ingredients with flavouring properties (
Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących (
EnglishIP addresses used by Google Docs may be used by other Google properties.
Adresy IP używane przez Dokumenty Google mogą być używane przez inne usługi firmy Google.
EnglishPeople may not be aware, but 40 000 residential properties were flooded.
Można nie być tego świadomym, ale zalanych zostało 40 000 lokali i budynków mieszkalnych.
EnglishMirtazapine may increase the sedating properties of benzodiazepines and other sedatives
Mirtazapina może nasilać działanie sedacyjne benzodiazepin i innych środków uspokajających
EnglishNo, it's pockets of walkability on the sites of under-performing properties.
Nie, tworzy się małe enklawy przyjazne dla pieszych w miejscach słabo prosperujących budynków.
EnglishPharmacokinetic properties Absorption Nifedipine is rapidly and almost completely absorbed (> 90 %).
Wchłanianie Nifedypina ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłanianiu (> 90 %).
EnglishThe activating properties are not " amphetamine-like " in nature.
Własności aktywujące nie mają charakteru “ podobnych do amfetaminy ”.
EnglishCoxibs display pain relief, anti-inflammatory and antipyretic properties.
Koksyby zmniejszają dolegliwości bólowe, a także wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishThis is as a result of the adulticidal, larvicidal and ovicidal properties of the product.
Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj.
EnglishThis effect is known from other active substances with cationic amphiphilic properties.
Efekt ten znany jest także w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach amfifilnych kationów.
EnglishWhat other properties of language does the script show?
A pismo induskie posiada tę cechę. ~~~ Jakie inne cechy języka występują w tym piśmie?
EnglishQuite often it involves broken dishes and divided properties.
Dość często wiąże się z połamanymi talerzami i podziałem własności.
EnglishCeftiofur inhibits the bacterial cell wall synthesis, thereby exerting bactericidal properties.
Ceftiofur hamując syntezę elementów ściany komórkowej bakterii wykazuje działanie bakteriobójcze.
EnglishPharmacodynamic properties lon Pharmacotherapeutic group: macrolides, lincosamides and streptogramins, ATC Code:
Grupa farmakoterapeutyczna: makrolidy, linkozamidy i streptograminy, kod ATC: