"property protection" translation into Polish

EN

"property protection" in Polish

See the example sentences for the use of "property protection" in context.

Similar translations for "property protection" in Polish

property noun
property adjective
protection noun
to protect verb

Context sentences for "property protection" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe attention devoted to the subject of intellectual property protection is significant.
Istotne jest także poświęcenie uwagi kwestii ochrony własności intelektualnej.
EnglishIt has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
Nie ma to nic wspólnego z prawem własności intelektualnej i jej ochroną.
EnglishThey can include, for example, freedom of movement, but also protection of property.
Mogą one obejmować na przykład swobodę przemieszczania się, ale również ochronę własności.
EnglishIn the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.
EnglishThe courts have said over and over again, "You don't need any more intellectual property protection."
Sądy raz za razem powtarzały: "Nie trzeba zwiększać ochrony własności intelektualnej."
EnglishRestitution, that is, the return of confiscated property and the protection of private property, is one element of this.
Jednym z elementów jest restytucja, czyli zwrot skonfiskowanego mienia i ochrona własności prywatnej.
EnglishThat's the one that John Locke systematized when he said that freedom was rooted in private property rights and the protection of law.
To ta, którą usystematyzował John Locke mówiąc, że wolność jest zakorzeniona w prawie do własności prywatnej i w obronie prawa.
English. - The Commission is aware of the issues raised in relation to Canada's intellectual property rights protection and enforcement.
komisarz. - Komisja zna kwestie poruszone w odniesieniu do ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w Kanadzie.
EnglishPersonally, I welcome the fact that this agreement is coming into being, since intellectual property deserves better protection than is currently the case.
Osobiście z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż omawiana umowa powstaje, ponieważ własność intelektualna zasługuje na lepszą ochronę niż obecnie.
EnglishIt includes far-reaching chapters on Services, Procurement, Investment Protection, Intellectual Property and Regulatory Cooperation.
Uwzględnia szeroko zakrojone rozdziały w sprawie usług, zamówień publicznych, ochrony inwestycji, własności intelektualnej i współpracy w zakresie stanowienia prawa.
EnglishIn addition, the free trade agreement will contribute to an increase in transparency on the question of intellectual property protection and public procurement.
Ponadto umowa o wolnym handlu przyczyni się do zwiększenia przejrzystości w kwestii ochrony własności intelektualnej oraz zamówień publicznych.
EnglishI naturally support the right to intellectual property and its protection - no doubt about that - but that right is no barrier to market liberalisation.
Oczywiście popieram prawo własności intelektualnej i jego ochronę - co do tego nie ma wątpliwości - ale to prawo nie jest barierą do liberalizacji rynku.
EnglishNow, that does not in any way undermine the importance of intellectual property protection.
Obecnie, i to nie jest podkopywanie ważności ochrony własności intelektualnej, chcę to wyjaśnić wielu kolegom, którzy się na ten temat wypowiedzieli.
EnglishI agree with her because I believe that protection of intellectual property, like the protection of privacy and other legal concepts, have already been defined in other legal frameworks.
Zgadzam się z nią, ponieważ uważam, że ochrona własności intelektualnej, tak jak ochrona prywatności i innych pojęć prawnych, została już zawarta w innych ramach prawnych.
English. - (PT) The costs associated with introducing 'intellectual property' protection standards in the pharmaceutical sector in 'developing countries' have been known about for a long time.
na piśmie. - (PT) O kosztach związanych z wprowadzeniem norm ochrony "własności intelektualnej” w sektorze farmaceutycznym w "krajach rozwijających się” wiadomo od dawna.
EnglishWe know that when someone sells a counterfeit watch, that is an infringement of intellectual property protection, but when a counterfeit medicine is sold, it is a direct health risk.
Wiemy, że sprzedaż podrobionego zegarka jest naruszeniem ochrony własności intelektualnej, lecz sprzedaż sfałszowanego produktu leczniczego wiąże się z bezpośrednim ryzykiem dla zdrowia.

Other dictionary words

English
  • property protection

In the English-Greek dictionary you will find more translations.