"prophesieth" translation into Polish

EN

"prophesieth" in Polish

See the example sentences for the use of "prophesieth" in context.

Context sentences for "prophesieth" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe that speaketh in a tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
Kto językiem obcym mówi, samego siebie buduje; ale kto prorokuje, ten zbór buduje.
EnglishBut he that prophesieth speaketh unto men edification, and exhortation, and consolation.
Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie, i pociechę.
EnglishThe prophet that prophesieth of peace, when the word of the prophet shall come to pass, then shall the prophet be known, that Jehovah hath truly sent him.
Ten prorok, który prorokuje o pokoju, ten prorok, mówię, wtenczas poznany bywa, że go Pan prawdziwie posłał, gdy się iści słowo jego.
EnglishAnd it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he prophesieth; neither shall they wear a hairy mantle to deceive:
I stanie się dnia onego, że się zawstydzą oni prorocy, każdy za widzenie swoje, gdyby prorokowali, i nie obleką się w suknię kosmatą, aby kłamali;

Other dictionary words

English
  • prophesieth

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.