"prophet" translation into Polish

EN

"prophet" in Polish

EN

prophet {noun}

volume_up
prophet (also: soothsayer)
The prophet wanted every believer to be able to read the Koran for themselves."
Prorok pragnął, aby każdy wierzący umiał sam przeczytać Koran."
Muhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
Prorok Mahomet także przybył z Mekki na naszą ziemię, aby wstąpić do niebios.
Then Jeremiah the prophet spake all these words unto Zedekiah king of Judah in Jerusalem,
Tedy mówił Jeremijasz prorok do Sedekijasza, króla Judzkiego, wszystkie te słowa w Jeruzalemie.

Synonyms (English) for "prophet":

prophet

Context sentences for "prophet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe word of Jehovah which came to Jeremiah the prophet concerning the nations.
Słowo Pańskie, które się stało do Jeremijasza proroka przeciwko tym narodom.
EnglishSo they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria.
I wybawili kości jego, i kości proroka onego, który był przyszedł z Samaryi.
EnglishThen was fulfilled that which was spoken through Jeremiah the prophet, saying,
Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego:
EnglishBut if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.
Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.
Englishthat it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,
Żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego:
Englishthat it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,
Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego:
Englishand after these things he gave [them] judges until Samuel the prophet.
A potem około czterysta i pięćdziesiąt lat dawał im sędziów, aż do Samuela proroka.
EnglishAnd Zephaniah the priest read this letter in the ears of Jeremiah the prophet.
Bo Sofonijasz kapłan czytał ten list przed Jeremijaszem prorokiem.
EnglishAnd she said unto her mistress, Would that my lord were with the prophet that is in Samaria!
Która rzekła do pani swej: O gdyby się pan mój dostał do proroka, który jest w Samaryi!
EnglishBut Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of Jehovah besides, that we may inquire of him?
Ale Jozafat rzekł: Nie maszże tu którego proroka Pańskiego, żebyśmy się go pytali?
Englishand he was returning and sitting in his chariot, and was reading the prophet Isaiah.
I wracał się, siedząc na wozie swoim, a czytał Izajasza proroka.
EnglishSo the young man, even the young man the prophet, went to Ramoth-gilead.
Tedy odszedł on młodzieniec, sługa prorocki, do Ramot Galaadskiego.
EnglishNow therefore, why hast thou not rebuked Jeremiah of Anathoth, who maketh himself a prophet to you,
Przeczżeś tedy teraz nie zgromił Jeremijasza Anatotczyka, który wam prorokuje?
EnglishAnd they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written through the prophet,
A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka:
EnglishNow this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,
A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego:
EnglishBehold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of Jehovah come.
Oto, Ja wam poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański,
EnglishBut Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of Jehovah, that we may inquire of Jehovah by him?
Ale Jozafat rzekł: Niemaszże tu proroka Pańskiego, żebyśmy się poradzili Pana przezeń?
EnglishBut Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of Jehovah besides, that we may inquire of him?
Ale Jozafat rzekł: Niemaszże tu jeszcze którego proroka Pańskiego, żebyśmy się go pytali?
Englishbut Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon his brother, he called not.
Ale Natana proroka, i Banajasa, i innego rycerstwa, ani Salomona, brata swego, nie wezwał.
Englishthe mighty man, and the man of war; the judge, and the prophet, and the diviner, and the elder;
Mocarza i męża walecznego, i sędziego, i proroka, i mędrca, i starca;