"prophets" translation into Polish

EN

"prophets" in Polish

PL

EN prophets
volume_up
{plural}

prophets
Consider this: like the prophets, all the superheroes are missing parents.
Rozważcie to: tak jak prorocy, wszyscy superbohaterowie są pozbawieni rodziców.
Madam President, Commissioner, the prophets of doom were wrong.
Prorocy złego losu nie mieli racji.
Now in these days there came down prophets from Jerusalem unto Antioch.
A w one dni przyszli prorocy z Jeruzalemu do Antyjochii.

Synonyms (English) for "prophet":

prophet

Context sentences for "prophets" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishand Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape.
Tedy rzekł Elijasz do nich: Pojmajcie proroki Baalowe, a żaden niech z nich nie uchodzi.
Englishwould that all Jehovah's people were prophets, that Jehovah would put his Spirit upon them!
Boże daj, aby wszystek lud Pański prorokował, a iżby dał Pan Ducha swego na nie!
English(As he spake by the mouth of his holy prophets that have been from of old),
Tak jako mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieku:
EnglishAnd he said, I will go forth, and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets.
I odpowiedział: Wynijdę, a będę kłamliwym duchem w ustach wszystkich proroków jego.
EnglishBecause ye have said, Jehovah hath raised us up prophets in Babylon;
Gdy rzeczecie: Wzbudzał nam Pan proroków prorokujących o zaprowadzeniu do Babilonu.
English[Saying], Touch not mine anointed ones, And do my prophets no harm.
Mówiąc: Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego.
EnglishWherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.
A tak świadczycie sami przeciwko sobie, że jesteście synowie tych, którzy proroki pozabijali.
EnglishWell, then they said, "Do you believe that God speaks to us through his righteous prophets?"
Wtedy zapytali: "Czy wierzysz, że Bóg przemawia do nas przez swych prawych proroków?"
EnglishI sent not these prophets, yet they ran: I spake not unto them, yet they prophesied.
Nie posyłałem tych proroków, a wszakże bieżeli; nie mówiłem do nich, a wszakże oni prorokowali,
Englishfor ye build the sepulchres of the prophets, and garnish the tombs of the righteous,.
iż budujecie groby proroków, i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,.
EnglishBut Abraham saith, They have Moses and the prophets; let them hear them.
I rzekł mu Abraham: Mająć Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają.
EnglishBut ye gave the Nazirites wine to drink, and commanded the prophets, saying, Prophesy not.
Aleście wy napawali Nazarejczyków winem, a prorokom zakazywaliście, mówiąc: Nie prorokujcie.
EnglishBut all this is come to pass, that the scriptures of the prophets might be fulfilled.
Aleć się to wszystko stało, aby się wypełniły Pisma prorockie.
English[Saying], Touch not mine anointed ones, And do my prophets no harm.
Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego.
Englishwhich he promised afore through his prophets in the holy scriptures,
Którą przedtem obiecał przez proroki swoje w pismach świętych,
EnglishBehold, I am against the prophets, saith Jehovah, that use their tongues, and say, He saith.
Oto Ja powstaję przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy używają języka swego, aby mówili: Mówi Pan.
Englishget thee to the prophets of thy father, and to the prophets of thy mother.
Idź do proroków ojca twego, i do proroków matki twej.
EnglishSurely the Lord Jehovah will do nothing, except he reveal his secret unto his servants the prophets.
Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.
EnglishAnd they told him, saying, John the Baptist; and others, Elijah; but others, One of the prophets.
A oni mu odpowiedzieli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy jednym z proroków.
EnglishTherefore it became a proverb, Is Saul also among the prophets?
przetoż weszło to w przypowieść: Izali i Saul między prorokami?