"propionate" translation into Polish

EN

"propionate" in Polish

See the example sentences for the use of "propionate" in context.

Context sentences for "propionate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBoth salmeterol and fluticasone propionate are excreted into breast milk in rats.
Stwierdzono wydzielanie salmeterolu i propionianu flutykazonu do mleka samic szczurów.
EnglishRitonavir can greatly increase the concentration of fluticasone propionate in plasma.
Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie propionianu flutykazonu w osoczu.
EnglishFluticasone propionate is cleared very rapidly from the systemic circulation.
Propionian flutykazonu jest szybko usuwany z krążenia ogólnoustrojowego.
EnglishGreater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
Większego wpływu można oczekiwać, gdy propionian flutykazonu stosowany jest w inhalacji.
Englishfluticasone propionate, budesonide (medicines to control asthma).
propionianu flutikazonu, budezonidu (leków stosowanych w leczeniu astmy).
EnglishHence, clinically significant drug interactions mediated by fluticasone propionate are unlikely.
Szczególne dotyczy to pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki steroidów.
EnglishGreater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
Większego wpływu można spodziewać się w przypadku podawania propionianu flutykazonu w inhalacjach.
EnglishFluticasone propionate intranasal 50µg 4 times daily for 7 days (ritonavir 100 mg capsules BID)
Propionian flutykazonu donosowo 50µg 4 razy na dobę przez 7 dni (rytonawir kapsułki 100 mg BID)
EnglishViani contains salmeterol and fluticasone propionate which have differing modes of action.
Viani zawiera salmeterol i propionian flutykazonu, substancje, które mają różne mechanizmy działania.
EnglishGreater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
Bardziej nasilonych działań można oczekiwać kiedy propionian flutykazonu stosowany jest w postaci wziewnej.
EnglishSeretide contains salmeterol and fluticasone propionate which have differing modes of action.
Seretide zawiera salmeterol i propionian flutykazonu, substancje, które mają różne mechanizmy działania.
EnglishSteroids Fluticasone propionate aqueous nasal spray
Steroidy Propionian flutykazonu, roztwór wodny, aerozol donosowy
EnglishSalmeterol xinafoate and fluticasone propionate
Ksynafonian salmeterolu i propionian flutykazonu Podanie wziewne
EnglishTwo inhalations of 25 micrograms salmeterol and 50 micrograms fluticasone propionate twice daily.
Dwie inhalacje zawierające 25 mikrogramów salmeterolu i 50 mikrogramów propionianu flutykazonu dwa razy na dobę.
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 100 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 100 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 250 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 500 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 500 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
EnglishOne inhalation of 50 micrograms salmeterol and 500 micrograms fluticasone propionate twice daily.
Jedna inhalacja zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów propionianu flutykazonu dwa razy na dobę.
EnglishOne inhalation of 50 micrograms salmeterol and 500 micrograms fluticasone propionate twice daily.
Jedna inhalacja zawierająca 50 mikrogramów salmeterolu i Viani500 mikrogramów propionianu flutykazonu dwa razy na dobę.
EnglishThe renal clearance of fluticasone propionate is negligible.
Klirens nerkowy flutykazonu jest pomijalny.

Other dictionary words

English
  • propionate

Moreover, bab.la provides the Finnish-English dictionary for more translations.