"proponents" translation into Polish

EN

"proponents" in Polish

EN proponents
volume_up
{plural}

proponents (also: spokespeople)
proponents (also: advocates)
As for the flag, which we have stolen from the Council of Europe, even its proponents do not know what it means.
Jeżeli zaś chodzi o flagę, którą ukradliśmy Radzie Europy, to nawet jej orędownicy nie wiedzą, co ona oznacza.
Some proponents of the Treaty of Lisbon even claimed this demonstrated that we were attentive to popular reluctance.
Niektórzy orędownicy traktatu lizbońskiego twierdzili nawet, że tym samym pokazaliśmy, iż dostrzegamy powszechną niechęć.

Synonyms (English) for "proponent":

proponent

Context sentences for "proponents" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU will pay special attention to the problem of the rights of human rights proponents.
UE zwróci szczególną uwagę na problem łamania praw przysługujących rzecznikom praw człowieka.
EnglishNow, according to proponents of the clash of civilizations, Barbie and Fulla occupy these completely separate spheres.
Wg orędowników zderzenia kultur, Barbie i Fulla należą do osobnych sfer.
EnglishThis is a victory for the proponents of a social Europe and a step towards more equality between men and women in Europe.
To zwycięstwo zwolenników Europy socjalnej i krok ku większemu równouprawnieniu w Europie.
EnglishWe passed a resolution in which the proponents declared themselves to be alarmed by the situation in my country.
Przyjęliśmy wtedy rezolucję, w której sami wnioskodawcy oświadczyli, że są zaniepokojeni sytuacją w moim kraju.
EnglishProponents of the Treaty here today state that its primary purpose is to streamline decision-making powers.
Zwolennicy Traktatu twierdzą dziś, że jego pierwszorzędnym celem jest uproszczenie w zakresie uprawnień decyzyjnych.
EnglishThey are unreasonable, out of context anywhere other than in the minds of their proponents, and alter our joint position.
Są one nierozsądne, wyrwane z kontekstu z punktu widzenia każdego, poza ich autorami, zmieniając nasze wspólne stanowisko.
EnglishYour cries will not hide your responsibility in the crisis, the crisis of euro-internationalism, of which you are the proponents.
Podnoszenie lamentu nie ukryje państwa odpowiedzialności za kryzys, kryzys euro-interncjonalizmu, którego jesteście orędownikami.
EnglishThe CCCTB's proponents assert that each Member State will retain its autonomy to determine its national tax rate - but will they?
Zwolennicy CCCTB twierdzą, że każde państwo członkowskie zachowa swą swobodę określenia krajowej stawki podatkowej - ale czy rzeczywiście?
EnglishThe small planets dominated, and there was a certain harmony to that, which actually Copernicus was very happy to note, and Kepler was one of the big proponents of.
I oczywiście odkryliśmy kolejne trzy planety. ~~~ W ten sposób Układ Słoneczny posiadł w sumie dziewięć planet.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Mr Guardans should perhaps ask his group as it was one of the proponents of this rule.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Pan poseł Guardans powinien może zapytać swojej grupy, jako że był jednym z tych, które zaproponowały tę poprawkę.