"proportion" translation into Polish

EN

"proportion" in Polish

EN proportion
volume_up
{noun}

1. general

proportion (also: balance, ratio)
In fact, the proportion of women in prison across Europe is dropping.
W rzeczywistości, proporcja kobiet w więzieniach w Europie maleje.
And that proportion is primarily genetically determined.
Proporcja ta jest determinowana głównie genetycznie.
In physical and life sciences, the proportion of non-Americans is more than 50%.
W fizyce i naukach przyrodniczych proporcja osób o pochodzeniu innym niż amerykańskie wynosi ponad 50%.
proportion (also: attitude, balance, mindset, ratio)
Proportion of patients with increased ALT activity in Clinical Studies
Stosunek ilościowy pacjentów ze zwiększoną aktywnością ALAT w badaniach klinicznych
Instead, the proportion is falling by 27% in Sweden.
Zamiast tego stosunek procentowy spadł w Szwecji o 27%.
Their brains are proportionate, in the same proportion as chimpanzee brains are.
Ich mózgi są proporcjonalne, w tym samym stosunku jak mózgi szympansów.

2. mathematics

proportion
In addition, we must ensure that the sanctions we impose are in proportion to the breach of regulations.
Ponadto musimy zapewnić proporcjonalność nakładanych sankcji do popełnionego naruszenia.

Synonyms (English) for "proportion":

proportion

Context sentences for "proportion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe proportion of subjects in clinical response at week 10 was 88.4 % (99/ 112).
Odsetek pacjentów z odpowiedzią kliniczną w tygodniu 10. wyniósł 88, 4 % (99/ 112).
EnglishI support allocating a higher proportion of the budget for the common energy policy.
Popieram przeznaczenie większej części budżetu na wspólną politykę energetyczną.
EnglishThe proportion of patients who maintained CCyR for 1 year was 97 % (95 % CI:
Procent pacjentów, u których CCyR utrzymał się przez 1 rok wynosił 97 % (95 % CI:
EnglishWe need restrictions that are realistic and in proportion to any potential threat.
Potrzebujemy ograniczeń realistycznych i proporcjonalnych do potencjalnych zagrożeń.
EnglishThe implant may not be retained in a proportion (1.2 %) of treated bitches.
Implant może się nie utrzymywać u pewnego odsetka (1, 2 %) suk poddanych terapii.
EnglishThe proportion of patients who maintained MCyR for 18 months was 90 % (95 % CI:
Procent pacjentów, u których MCyR utrzymał się przez 18 miesięcy wynosił 90 % (95 % CI:
EnglishThe main measure of effectiveness was the proportion of neonates who needed ECMO.
Główną miarą skuteczności leku był odsetek niemowląt, które wymagały zastosowania ECMO.
EnglishA low proportion of the infusion reactions was serious allergic reactions.
Mała część reakcji związanych z infuzją należała do poważnych reakcji alergicznych.
EnglishTheir brains are proportionate, in the same proportion as chimpanzee brains are.
Ich mózgi są proporcjonalne, w tym samym stosunku jak mózgi szympansów.
EnglishThe pensions of a considerable proportion of European women aged over 65 are a pittance.
Emerytury znacznej części europejskich kobiet po 65. roku życia to nędzne grosze.
EnglishA proportion of bitches that show induced heat may subsequently develop pseudopregnancy.
U części suk wykazujących indukowaną ruję może dojść do rozwoju ciąży rzekomej.
EnglishThe West Midlands has the highest proportion of small businesses of any region in the UK.
West Midlands jest regionem o najwyższym odsetku małych firm w Wielkiej Brytanii.
EnglishWhat is the proportion of women in research and why are things so bad?
Jaki jest procent kobiet w dziedzinie badań i dlaczego sprawy wyglądają tak źle?
EnglishThis one is about the Moon and then the distance to the Earth, in proportion also.
Tutaj jest Księżyc, oraz jego odległość od Ziemi, w odpowiedniej skali.
EnglishIn the tenth European Development Fund this proportion has risen to just over 12%.
Dziesiąty Europejski Fundusz Rozwoju podniósł tę kwotę do ponad 12%.
EnglishExtent of absorption increases in proportion to atorvastatin dose.
Stopień wchłaniania zwiększa się proporcjonalnie do wielkości dawki atorwastatyny.
EnglishThe number of MEPs for each country is roughly in proportion to its population.
Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności.
EnglishA significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
Znaczny odsetek ludności UE żyje w wielomieszkaniowych wieżowcach.
EnglishAnd then each of these little spheres is the size of the Earth in proportion to the Sun.
Każda z tych małych kulek jest wielkości Ziemi, w porównaniu ze Słońcem.
EnglishProportion of Subjects with ≥ 75 % improvement in PASI after 12 weeks of Treatment (PASI 75)
Odsetek badanych z ≥75 % poprawą w PASI po 12 tygodniach leczenia (PASI 75)