"proportion of GDP" translation into Polish

EN

"proportion of GDP" in Polish

See the example sentences for the use of "proportion of GDP" in context.

Similar translations for "proportion of GDP" in Polish

proportion noun
to proportion verb
of preposition
Polish
GDP noun
Polish

Context sentences for "proportion of GDP" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWho has the biggest budget as a proportion of GDP? Let's have a look.
Kto ma największy budżet w proporcji do PKB?
EnglishThey maintained that the proportion of GDP is above 50% which is even higher.
EnglishThirdly, the proportion of GDP of Member States represented by environmental taxes has declined over the past five years.
Po trzecie, procent podatków na ochronę środowiska w PKB państw członkowskich zmalał w ciągu ostatnich pięciu lat.
EnglishThe whole of the European Union's budget amounts to less than 1% of GDP and it has been a declining proportion of GDP in recent years.
Cały budżet Unii Europejskiej wynosi mniej niż 1% PKB, a w ostatnich latach jego wielkość w stosunku do PKB zmniejszała się.
EnglishLong term growth keeps debt falling as a proportion of GDP, and is essential to providing jobs and economic well-being and funding high quality public services.
Długoterminowy wzrost powoduje spadek zadłużenia w stosunku do PKB oraz jest niezbędnym warunkiem tworzenia miejsc pracy i dobrobytu, jak też finansowania wysokiej jakości usług publicznych.

Other dictionary words

English
  • proportion of GDP

Search for more words in the English-Swahili dictionary.