"proportion of patients" translation into Polish

EN

"proportion of patients" in Polish

See the example sentences for the use of "proportion of patients" in context.

Similar translations for "proportion of patients" in Polish

proportion noun
to proportion verb
of preposition
Polish
patients noun
Polish
patient noun
patient adjective

Context sentences for "proportion of patients" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe proportion of patients who maintained CCyR for 1 year was 97 % (95 % CI:
Procent pacjentów, u których CCyR utrzymał się przez 1 rok wynosił 97 % (95 % CI:
EnglishThe proportion of patients who maintained MCyR for 18 months was 90 % (95 % CI:
Procent pacjentów, u których MCyR utrzymał się przez 18 miesięcy wynosił 90 % (95 % CI:
EnglishProportion of patients with increased ALT activity in Clinical Studies
Stosunek ilościowy pacjentów ze zwiększoną aktywnością ALAT w badaniach klinicznych
EnglishIts main measure of effectiveness was the proportion of patients who had movement symptoms.
Główną miarą skuteczności był odsetek pacjentów, u których występowały objawy ruchowe.
EnglishThe proportion of patients who had PFS at 2 years was 86 % (95 % CI:
Procent pacjentów, którzy mieli dwuletni PFS wynosił 86 % (95 % CI:
EnglishThe proportion of patients with CMV viraemia/ syndrome was 13.5 %.
Wiremia i objawowe zakażenie wirusem CMV wystąpiły u 13, 5 % chorych.
EnglishProportion of patients (%) achieving HbA1c ≤ 7 % (patients completing studies)
Odsetek pacjentów, u których uzyskano wartości HbA1c ≤7 %
EnglishProportion (%) of patients with proven/ probable Aspergillosis On-treatment periodb 1899d 316e
Ilość (%) pacjentów z udowodnioną lub podejrzewaną aspergillozą W okresie leczeniab 1899d 316e
EnglishProportion (%) of patients with proven/ probable Aspergillosis On-treatment periodb 1899d 316e
Ilość (%) pacjentów z udowodnioną lub podejrzewaną aspergillozą W okresie leczeniab d 1899 316e
EnglishProportion’ of patients being event free at week 76
Odsetek pacjentów, u których do 76 tygodnia nie wystąpiły zaburzenia
EnglishTable 2 Proportion of Patients with Serum Uric Acid Levels < 6.0 mg/ dl (357µmol/ l) Last Three Monthly Visits
W Tabeli 2 podsumowano wyniki dla pierwszorzędowego punktu końcowego:
EnglishThe primary endpoint in the GOAL study was the proportion of patients reaching asthma control (well-control of asthma).
Pacjenci z łagodną, utrzymującą się astmą nie są uważani za kandydatów do
EnglishAt week 60, the proportion of patients with plasma viral RNA below 400 copies/ ml was 59 %.
W 60. tygodniu obserwacji odsetek pacjentów ze stężeniem wirusowego RNA w osoczu poniżej 400 kopii/ ml wynosił 59 %.
EnglishProportion of patients with HIV RNA < 50 copies/ ml CD4+ cell count
Liczba (%) pacjentów z RNA HIV < 50 kopii/ ml
EnglishAt week 24, the proportion of patients with plasma viral RNA below 400 copies/ ml was 60 %.
Po 24 tygodniach leczenia, odsetek pacjentów ze stężeniem RNA wirusa w osoczu krwi poniżej 400 kopii/ ml wynosił 60 %.
EnglishThe primary endpoint was the proportion of patients who were alive and free of invasive ventilator support.
Głównym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy żyli i nie wymagali inwazyjnego wspomagania oddychania.
EnglishThe primary endpoint at week 24 was the proportion of patients who achieved an ACR 20 response.
Głównym punktem końcowym w 24. tygodniu badania był odsetek chorych, którzy spełnili kryteria odpowiedzi na leczenie ACR 20.
EnglishThe proportion of patients with a total cholesterol/ HDL-cholesterol ratio greater than 5 was unchanged.
Nie uległ zmianie odsetek pacjentów, u których stosunek cholesterolu całkowitego/ cholesterolu HDL wynosił powyżej 5.
EnglishThe proportion of patients alive at 12 months was 24 % for DepoCyte versus 19 % for unencapsulated cytarabine.
Proporcja pacjentów żyjących po 12 miesiącach wynosiła 24 % dla DepoCyte wobec 19 % dla cytarabiny bez kapsułek.
Englishwas the proportion of patients who died or had an ‘ ischaemic event’ (restriction of blood supply to an organ, including the heart). ct
badaniach głównym kryterium oceny była ogólna częstość epizodów zakrzepowych (problemów ne

Other dictionary words

English
  • proportion of patients

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.