"proportional to" translation into Polish

EN

"proportional to" in Polish

See the example sentences for the use of "proportional to" in context.

Similar translations for "proportional to" in Polish

proportional adjective
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "proportional to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe pharmacokinetics of oral maraviroc are not dose proportional over the dose range.
w postaci doustnej nie jest proporcjonalna do dawki w całym przedziale dawek.
EnglishThe means for fighting these must therefore be proportional and effective.
Dlatego środki służące do ich zwalczania muszą być proporcjonalne i skuteczne.
EnglishOf course, any action through ACTA has to be proportional to the aims.
Rzecz jasna każdorazowe stosowanie umowy ACTA musi być proporcjonalne do celów.
EnglishGreater than proportional increase in exposure is observed with increasing dose.
Większe od proporcjonalnego zwiększenie ekspozycji obserwuje się wraz ze zwiększaniem dawki.
EnglishPharmacokinetics were dose proportional and did not change over time.
Parametry farmakokinetyczne były proporcjonalne do dawki i niezmienne w czasie.
EnglishThe bioavailability of desloratadine was dose proportional over the range of 5 mg to 20 mg.
Biodostępność desloratadyny była proporcjonalna do dawki w zakresie 5 mg – 20 mg.
EnglishThe rapidity and extent of killing are directly proportional to the drug concentration.
Szybkość i zakres działania bójczego są bezpośrednio proporcjonalne do stężenia leku.
EnglishPlasma AUC of sitagliptin increased in a dose-proportional manner.
Osoczowe AUC dla sitagliptyny zwi kszało si w sposób proporcjonalny do dawki leku.
EnglishPlasma AUC of sitagliptin increased in a dose-proportional manner.
Osoczowe AUC dla sitagliptyny zwiększało się w sposób proporcjonalny do dawki leku.
EnglishCmax and the area under the plasma concentration-time curve were dose proportional.
Cmax i pole pod krzywą zależności stężenia leku w osoczu od czasu były proporcjonalne do dawki.
EnglishThe pharmacokinetics of gadobutrol in humans are dose proportional.
Parametry farmakokinetyczne gadobutrolu u ludzi są proporcjonalne do dawki.
EnglishRisperidone plasma concentrations are dose-proportional within the therapeutic dose-range.
Stężenie rysperydonu w surowicy krwi w zakresie dawek terapeutycznych wykazuje zależność
EnglishNorthern Ireland also uses the system of proportional representation for European elections.
Irlandia Północna stosuje system ordynacji proporcjonalnej także w wyborach europejskich.
EnglishFor both regioisomers, Cmax and AUC values were proportional to dose.
Dla obu izomerów wartości Cmax oraz AUC były proporcjonalne do dawki.
EnglishAnd the size of the dots is going to be proportional to how many of their friends have the flu.
Rozmiar kropki jest proporcjonalny do ilości przyjaciół zarażonych grypą.
EnglishAfter oral administration, the systemic exposure is proportional to dose up to 500 mg.
Po podaniu doustnym, ekspozycja ogólnoustrojowa jest proporcjonalna do dawki, do wartości 500 mg.
EnglishThe single- dose pharmacokinetics of aripiprazole were linear and dose-proportional.
Farmakokinetyki pojedynczych dawek arypiprazolu były liniowe oraz proporcjonalnie zależne od dawki.
EnglishRimonabant pharmacokinetics are fairly dose proportional up to about 20 mg.
bro Właściwości farmakokinetyczne rymonabantu są niemal proporcjonalne do dawki aż do około 20 mg.
EnglishSociety must therefore respond with punishment which is proportional to the seriousness of the crime.
Społeczeństwo musi zatem reagować karą proporcjonalną do kalibru przestępstwa.
EnglishWe make the dot size proportional to people's body size; so bigger dots are bigger people.
Rozmiar kropki jest proporcjonalny do wielkości ciała. ~~~ Im większe kropki, tym więksi ludzie.

Other dictionary words

English
  • proportional to

Moreover, bab.la provides the English-Norwegian dictionary for more translations.