"proportionality" translation into Polish

EN

"proportionality" in Polish

EN proportionality
volume_up
{noun}

proportionality (also: attitude, balance, mindset, proportion)
proportionality (also: balance, equilibrium, proportion)
proportionality (also: balance, good proportions)
Proportionality, protection and redress are the key to reforming this tool.
Proporcjonalność, ochrona i zadośćuczynienie mają kluczowe znaczenie dla jej reformy.
Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart regulation (
Lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność oraz inteligentne regulacje (
The pharmacokinetic profiles indicated dose proportionality.
Uzyskane profile farmakokinetyczne wskazywały na proporcjonalność dawek.

Synonyms (English) for "proportionality":

proportionality

Context sentences for "proportionality" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this regard, the proposal respects the principle of proportionality.
Pod tym względem we wniosku zapewniono poszanowanie zasady proporcjonalności.
EnglishProtocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności
EnglishThe second point is, to a certain extent, an incorporation of the proportionality principle.
Drugi punkt mówi, do pewnego stopnia, o inkorporacji zasady proporcjonalności.
EnglishHere as well, proportionality will be an important principle to follow.
Także w tym przypadku ważne będzie kierowanie się zasadą proporcjonalności.
EnglishMechanisms responsible for the deviation from dose proportionality have not been identified.
Nie zidentyfikowano mechanizmów odpowiedzialnych za odchylenia od liniowości dawki.
EnglishI do so quite clearly on the basis of the principles of subsidiarity and proportionality.
Decyzję tę podjąłem w oparciu o zasadę pomocniczości i proporcjonalności.
EnglishAs regards proportionality, it must, in all cases, be an inalienable requirement.
Natomiast nieodłącznym wymogiem musi być w każdym przypadku zachowanie zasady proporcjonalności.
EnglishThe use of Union competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality.2.
Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.2.
EnglishSome others would like more digressivity and not more proportionality.
Inni chcieliby większej degresywności, a nie większej proporcjonalności.
EnglishWe often talk about better regulation, but what we really need is proportionality.
Często mówimy o lepszych przepisach, ale rzeczą, której naprawdę potrzebujemy, jest współmierność.
EnglishSystemic exposure to stiripentol increases markedly compared to dose proportionality.
Zwiększeniu dawki towarzyszy nieproporcjonalnie duży wzrost ekspozycji układowej na styrypentol.
EnglishFor our group, the most important point is, however, proportionality.
Dla naszej grupy najważniejsza jest jednak kwestia proporcjonalności.
EnglishBetter law-making 2005: subsidiarity and proportionality (vote)
Lepsze stanowienie prawa 2005: zasada subsydiarności i proporcjonalności (głosowanie)
EnglishThe key principles that must be prioritised in this area are necessity and proportionality.
Kluczowymi zasadami, jakich należy przestrzegać, są zasada konieczności i proporcjonalności.
EnglishDose proportionality has not been established in patients.
Nie ustalono proporcjonalności tych parametrów do dawki u leczonych pacjentów.
EnglishAbsorption/ dose proportionality: pharmacokinetics were linear up to a dose of 650 mg/ m2.
Zależność wchłaniania od dawki: farmakokinetyka miała charakter liniowy do dawki 650 mg/ m2 pc.
EnglishDose proportionality has been found in the dose range 0.5mg to 2mg.
Stwierdzono proporcjonalne zwiększenie stężenia do dawki w zakresie dawek od 0, 5 mg do 2 mg.
EnglishThe proportionality test is not a political test; it is a legal test.
Test proporcjonalności nie jest testem politycznym, lecz prawnym.
EnglishWe must question the proportionality and the expedience of this approach.
Musimy zakwestionować współmierność i celowość tych środków.
EnglishThe opinion deplores the lack of reasonableness and proportionality in the language requirements.
W przedstawionej opinii potępiono brak racjonalności i proporcjonalności wymagań językowych.