"proportionality principle" translation into Polish

EN

"proportionality principle" in Polish

See the example sentences for the use of "proportionality principle" in context.

Similar translations for "proportionality principle" in Polish

proportionality noun
principle noun
Polish

Context sentences for "proportionality principle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this regard, the proposal respects the principle of proportionality.
Pod tym względem we wniosku zapewniono poszanowanie zasady proporcjonalności.
EnglishThe second point is, to a certain extent, an incorporation of the proportionality principle.
Drugi punkt mówi, do pewnego stopnia, o inkorporacji zasady proporcjonalności.
EnglishMoreover, any restrictions on broadcasters would need to respect the principle of proportionality.
Ponadto wszelkie ograniczenia nakładane na nadawców nie mogą naruszać zasady proporcjonalności.
EnglishHowever, when the clauses are laid down, the principle of proportionality must be taken into account.
Przy ustanawianiu tych klauzul należy jednak koniecznie mieć na uwadze zasadę proporcjonalności.
EnglishThe second point relates to the application of the principle of proportionality in regulating the sector.
Kwestia druga ma związek z zastosowaniem zasady proporcjonalności przy regulowaniu tego sektora.
EnglishThe European Parliament's motion for a resolution confirms once again the importance of the principle of proportionality.
Projekt rezolucji Parlamentu potwierdza ponownie znaczenie zasady proporcjonalności.
EnglishThis is a blatant violation of the principle of proportionality.
Jest to jawne naruszenie zasady proporcjonalności.
EnglishThis proposal is an imposed infringement of the proportionality principle which cannot be accepted as it stands.
Wniosek ten jest narzuconym naruszeniem zasady proporcjonalności, co nie może być zaakceptowane.
EnglishThis is the very point on which the proposal is being checked in terms of compliance with the principle of proportionality.
Właśnie pod tym względem analizuje się zgodność propozycji z zasadą proporcjonalności.
EnglishThis is the very point on which the proposal is being examined in terms of compliance with the principle of proportionality.
Właśnie pod tym względem analizuje się zgodność propozycji z zasadą proporcjonalności.
EnglishOne of the tenets of a just war provides that conduct should be governed by the principle of proportionality.
Jedna z zasad sprawiedliwej wojny stanowi, że działania należy prowadzić zgodnie z zasadą proporcjonalności.
EnglishWe must apply the principle of proportionality between what is proposed and the benefit that this will bring.
Musimy zastosować zasadę proporcjonalności między tym, co się proponuje, a korzyściami, jakie ma to przynieść.
EnglishMr Brok, whom I hold in very high regard, said that the principle of proportionality was not applicable - but that is not true.
Pan poseł Brok, do którego żywię bardzo duży szacunek, powiedział, że zasada proporcjonalności nie ma zastosowania. To nieprawda.
EnglishThe principle of proportionality and the administrative burdens carried by farmers already must be taken into account in any new legislation.
W nowym prawodawstwie należy uwzględnić zasadę proporcjonalności oraz obciążenia administracyjne spoczywające na rolnikach.
EnglishHowever, the proportionality principle also has to be balanced with another principle, which is equally dear to Parliament - namely that of subsidiarity.
Zasada proporcjonalności powinna jednak być zrównoważona z jeszcze inną, równie bliską Parlamentowi - zasadą pomocniczości.
EnglishThe principle of proportionality must also be invoked to prevent the planned measures from going above and beyond what is necessary to achieve the objectives set.
Aby planowany środek nie wychodził poza to, co konieczne do osiągnięcia określonych celów, należy także pamiętać o zasadzie proporcjonalności.
English Under the principle of proportionality, the content and form of Union action shall not exceed what is necessary to achieve the objectives of the Constitution.
    Zgodnie z zasadą proporcjonalności, zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Konstytucji.
EnglishThe institutions of the Union shall apply the principle of proportionality as laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.
Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
EnglishWhen ways to combat VAT fraud are being considered, the notions of cost benefit, legal certainty and the proportionality principle need to be borne in mind.
Kiedy rozważa się sposoby zwalczania nadużyć w dziedzinie podatku VAT należy pamiętać o takich pojęciach, jak koszty i korzyści, pewność prawa i zasada proporcjonalności.
EnglishIn accordance with the principle of proportionality, therefore, it will be important to ensure that only data indispensable for security purposes are collected and processed.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności ważne jest zapewnienie, by zbierane i przetwarzane były tylko te dane, które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa.

Other dictionary words

English
  • proportionality principle

Have a look at the Russian-English dictionary by bab.la.