"proportionally" translation into Polish

EN

"proportionally" in Polish

EN proportionally
volume_up
{adverb}

proportionally
Total exposure (AUC) increases approximately proportionally with dose.
Całkowita ekspozycja (AUC) zwiększa się w przybliżeniu proporcjonalnie do dawki.
Europe's dependency on energy increases proportionally with the increase in its population.
Uzależnienie Europy od energii wzrasta proporcjonalnie do wzrostu liczby ludności.
Over a dose range of 2.5 to 20 mg, exposure (AUC) increases proportionally with dose.
W zakresie dawek 2, 5 do 20 mg, ekspozycja (AUC) zwiększa się proporcjonalnie do dawki.

Synonyms (English) for "proportionally":

proportionally
proportional
English

Context sentences for "proportionally" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is impossible to increase proportionally the sale price of meat to the producer.
Proporcjonalne zwiększenie ceny sprzedaży mięsa przez producentów jest niemożliwe.
EnglishRotigotine plasma concentrations increase dose-proportionally over a dose range of 1 mg/ 24 h to 24 mg/ 24 h.
Stężenia rotygotyny w osoczu zwiększają się proporcjonalne do dawki w zakresie dawek od 1 mg/ 24 godz. do 24 mg/ 24 godz.
EnglishNonetheless, it is proportionally important to protect freedom of expression, which is one of the pillars underpinning our democracies.
Niemniej jednak równie ważna jest ochrona wolności słowa, będącej jednym z filarów naszej demokracji.
EnglishThe main metabolites are hydrolysable conjugates of difloxacin, the other metabolites are proportionally minor ones.
Większość metabolitów to rozpuszczalne w wodzie połączenia difloksacyny, inne metabolity mają odpowiednio mniejsze znaczenie.
EnglishCapecitabine dose reduction decreases systemic exposure to 5-FU more than dose-proportionally, due to non-linear pharmacokinetics for the active metabolite.
Z powodu nieliniowej zależności farmakokinetycznej dla czynnego metabolitu, redukcja dawki kapecytabiny zmniejsza ekspozycję na 5- FU bardziej, niż wynikałoby to z proporcji dawki.
EnglishThe serum adalimumab trough levels at steady-state increased roughly proportionally with dose following 20, 40 and 80 mg every other week and every week subcutaneous dosing. i dic
Po podawaniu podskórnym dawki 20, 40 i 80 mg co drugi tydzień i co tydzień minimalne stężenie adalimumabu w surowicy w stanie stacjonarnym wzrastało w przybliżeniu od