"proportionally with" translation into Polish

EN

"proportionally with" in Polish

See the example sentences for the use of "proportionally with" in context.

Similar translations for "proportionally with" in Polish

proportionally adverb
proportional adjective
with preposition
with

Context sentences for "proportionally with" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is impossible to increase proportionally the sale price of meat to the producer.
Proporcjonalne zwiększenie ceny sprzedaży mięsa przez producentów jest niemożliwe.
EnglishTotal exposure (AUC) increases approximately proportionally with dose.
Całkowita ekspozycja (AUC) zwiększa się w przybliżeniu proporcjonalnie do dawki.
EnglishOver a dose range of 2.5 to 20 mg, exposure (AUC) increases proportionally with dose.
W zakresie dawek 2, 5 do 20 mg, ekspozycja (AUC) zwiększa się proporcjonalnie do dawki.
EnglishEurope's dependency on energy increases proportionally with the increase in its population.
Uzależnienie Europy od energii wzrasta proporcjonalnie do wzrostu liczby ludności.
EnglishAnd that means United States was richer, but lost more kids than India is doing today, proportionally.
USA było bogatsze, ale traciło więcej dzieci niż Indie dziś - proporcjonalnie.
EnglishExenatide exposure increased proportionally over the therapeutic dose range of 5µg to 10µg.
Ekspozycja na eksenatyd zwiększała się proporcjonalnie w zakresie dawek leczniczych od 5 μg do 10 μg.
EnglishAt higher oral doses Cmax and AUC increase less than proportionally to the dose.
Podczas stosowania większych dawek doustnych, wartość Cmax i AUC zwiększa się mniej niż proporcjonalnie do dawki.
EnglishIn the therapeutic dose-range, agomelatine systemic exposure increases proportionally with dose.
W zakresie dawek terapeutycznych ogólna ekspozycja na agomelatynę zwiększa się proporcjonalnie do dawki.
EnglishRaltegravir AUC and Cmax increase dose proportionally over the dose range 100 mg to 1600 mg.
Wartości AUC i Cmax raltegrawiru zwiększają się proporcjonalnie do dawki w zakresie dawek od 100 mg do 1600 mg.
EnglishCitizens of Hungarian origin are represented proportionally in the local administrative structures.
Obywatele pochodzenia węgierskiego są reprezentowani proporcjonalnie w strukturach administracji lokalnej.
EnglishWhy should the new States continue to receive proportionally two or three times less than the old States?
Dlaczego w dalszym ciągu nowe kraje mają dostawać proporcjonalnie dwa, trzy razy mniej niż kraje stare?
EnglishThe active metabolite's exposure (AUC) increases proportionally over the therapeutic dose range.
Ekspozycja na aktywny metabolit (AUC) wzrasta proporcjonalnie do wielkości dawki w zakresie stosowanych terapeutycznych dawek leku.
EnglishRotigotine plasma concentrations increase dose-proportionally over a dose range of 1 mg/ 24 h to 24 mg/ 24 h.
Stężenia rotygotyny w osoczu zwiększają się proporcjonalne do dawki w zakresie dawek od 1 mg/ 24 godz. do 24 mg/ 24 godz.
EnglishMean Cmax and AUC increased less than proportionally beyond doses of 400 mg administered twice daily.
Średnie wartości Cmax i AUC zwiększały się mniej niż proporcjonalnie w dawkach większych niż 400 mg, podawanych dwa razy na dobę.
EnglishProportionally speaking, this has the same impact as 120 000 arriving in France in just one day.
Proporcjonalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że skala jest taka sama, jakby w ciągu jednego dnia do Francji przybyło 120 tysięcy osób.
EnglishPemetrexed total systemic exposure (AUC) and maximum plasma concentration increase proportionally with dose.
Całkowita ekspozycja organizmu na pemetreksed (AUC) i największe stężenie w osoczu zmieniają się proporcjonalnie do dawki leku.
EnglishNonetheless, it is proportionally important to protect freedom of expression, which is one of the pillars underpinning our democracies.
Niemniej jednak równie ważna jest ochrona wolności słowa, będącej jednym z filarów naszej demokracji.
EnglishThe main metabolites are hydrolysable conjugates of difloxacin, the other metabolites are proportionally minor ones.
Większość metabolitów to rozpuszczalne w wodzie połączenia difloksacyny, inne metabolity mają odpowiednio mniejsze znaczenie.
EnglishCmax and area under the plasma concentration-time curve (AUC) increase dose proportionally over the therapeutic dose range.
Cmax i pole pod krzywą stężenia w czasie (AUC) wzrastają w sposób proporcjonalny do dawki w zakresie dawek terapeutycznych.
EnglishFollowing oral administration, the plasma levels of sodium oxybate increase more than proportionally with increasing dose.
Po podaniu doustnym zwiększających się dawek stężenie hydroksymaślanu sodu w osoczu zwiększa się więcej niż proporcjonalnie.

Other dictionary words

English
  • proportionally with

Search for more words in the English-Japanese dictionary.