"proposal concerning" translation into Polish

EN

"proposal concerning" in Polish

See the example sentences for the use of "proposal concerning" in context.

Similar translations for "proposal concerning" in Polish

proposal noun
concerning adjective
concerning adverb
concerning preposition
to concern verb
concern noun

Context sentences for "proposal concerning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have to say that the proposal concerning the buying back of quotas leaves me more perplexed.
Muszę powiedzieć, że wniosek dotyczący wykupu kwot wprawia mnie w zakłopotanie.
EnglishFirstly, a proposal concerning the type of action to take.
Po pierwsze, propozycję dotyczącą rodzaju działań, jakie należało będzie podjąć.
EnglishI have listened to the proposal concerning, I believe, a global fund.
Słyszałem propozycję dotyczącą, jak sądzę, światowego funduszu.
EnglishThe point that I consider to have been the greatest success is the proposal concerning violence against children.
Uważam, że największym sukcesem jest wniosek dotyczący przemocy wobec dzieci.
EnglishMr President, Commissioner Malmström's proposal concerning Schengen is a downright pathetic move.
Panie Przewodniczący! Propozycja pani komisarz Malmström dotycząca Schengen to doprawdy marne posunięcie.
EnglishI should mention two things concerning the proposal.
Powinienem wspomnieć o dwóch sprawach dotyczących projektu.
EnglishAs you know, the new proposal concerning Frontex is in this House and we have been negotiating it.
Jak Państwo wiedzą, nowy wniosek dotyczący Fronteksu jest już w tym Parlamencie i prowadzimy w jego sprawie negocjacje.
English. - (SV) Explanation of vote concerning the proposal on population and housing censuses.
na piśmie. - (SV) Wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania nad propozycją w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.
EnglishI think we have fulfilled this objective to a large extent with the proposal concerning the control and the sanction system.
Myślę, że spełniliśmy ten cel w dużym stopniu za sprawą wniosku dotyczącego systemu kontroli i kar.
EnglishI would like the Commission to take a request to Doha concerning the proposal for an identity marking requirement.
Chciałbym, żeby Komisja podczas konferencji w Dausze wystąpiła z wnioskiem dotyczącym wymogu oznaczania tożsamości.
EnglishThe proposal of the Commission concerning increasing the emphasis on research and the development of new technologies should be praised.
Należy pochwalić propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia nacisku na badania i rozwój nowych technologii.
EnglishConcerning the proposal for a 14th Company Law Directive, the preparatory work on this issue has not been conclusive.
Jeśli chodzi o wniosek dotyczący czternastej dyrektywy o prawie spółek, to prace przygotowawcze w tej sprawie nie są jeszcze ostateczne.
EnglishIn December 2008, the Commission submitted a proposal for a regulation concerning the rights of passengers in bus and coach transport.
W grudniu 2008 roku Komisja przedłożyła projekt rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.
EnglishThanks to the persistence of Parliament, the initial Commission proposal concerning cabin crew attestations was reintroduced.
Dzięki uporowi Parlamentu, początkowa propozycja Komisji dotycząca atestacji personelu pokładowego została ponownie wprowadzona do projektu.
EnglishWhen will the Commission table a proposal concerning the necessary funding for the development of the trans-European transport infrastructure?
Kiedy Komisja złoży wniosek w sprawie niezbędnych środków finansowych na rozwój transeuropejskiej infrastruktury transportowej?
EnglishIn its proposal concerning this strategy, the Commission had already emphasised, at the beginning of March, the need to stabilise our public finances.
W swoim wniosku dotyczącym tej strategii Komisja podkreślała już na początku marca potrzebę ustabilizowania naszych finansów publicznych.
EnglishConcerning the proposal to recast the rail interoperability directives, I see that an agreement at first reading is within reach.
Jeśli chodzi o wniosek przekształcenia dyrektyw w sprawie interoperacyjności kolei, widzę że osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu jest całkiem możliwe.
English. - I welcome Mr Graefe zu Baringdorf's report on the proposal for a regulation concerning meat and livestock statistics.
na piśmie. - Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pana Friedricha-Wilhelma Graefe zu Baringdorf w sprawie statystyk dotyczących mięsa i zwierząt gospodarskich.
EnglishConcerning the proposal we are to discuss today, let me make it clear that we are not in a process of renegotiating the sugar reform from 2005.
Co do wniosku, który mamy w dniu dzisiejszym omawiać, chciałabym wyraźnie powiedzieć, że nie prowadzimy renegocjacji reformy sektora cukru z 2005 r.
English. - In 2001, the Commission presented a proposal for a directive concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.
na piśmie - W 2001 roku Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi.

Other dictionary words

English
  • proposal concerning

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.