"proposal refers" translation into Polish

EN

"proposal refers" in Polish

See the example sentences for the use of "proposal refers" in context.

Similar translations for "proposal refers" in Polish

proposal noun
to refer verb

Context sentences for "proposal refers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to mention that the proposal for a directive refers only to financial penalties.
Chciałabym zwrócić uwagę, że wniosek w sprawie dyrektywy dotyczy wyłącznie kar pieniężnych.
EnglishIt is unclear whether the Green amendment proposal refers to a specific model for emissions trading.
Nie jest jasne, czy poprawka zgłoszona przez grupę Verts dotyczy konkretnego modelu handlu emisjami.
EnglishThe title of the proposal refers to vulnerable road users and those who suffer the most.
Tytuł wniosku odnosi się do niechronionych użytkowników dróg i tych, którzy najwięcej mogą ucierpieć w wyniku kolizji.
EnglishThe Commission's proposal for 20% refers to an EU average.
Wniosek Komisji dotyczący 20% odnosi się do średniej UE.
EnglishThis proposal refers to the conclusion of a new protocol to the Partnership Agreement between the EU and São Tomé and Príncipe.
Omawiany wniosek dotyczy zawarcia nowego protokołu do umowy o partnerstwie między UE a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
EnglishIf the proposal refers to the Lisbon Treaty, I would consider this to be inappropriate since ratification of the Lisbon Treaty has only begun.
Jeżeli projekt odnosi się do traktatu lizbońskiego, uważam, że jest to niewłaściwe, ponieważ ratyfikacja traktatu lizbońskiego dopiero się rozpoczęła.
EnglishThe new proposal only refers to motor vehicles intended for public transport and the public authorities responsible for providing these services.
Nowa wersja wniosku odnosi się jedynie do pojazdów przeznaczonych do transportu publicznego i organów publicznych odpowiedzialnych za świadczenie tego typu usług.
EnglishThe proposal refers for the first time to a criterion for calculation based on the resident population in each Member State, replacing the criterion of citizenship.
Po raz pierwszy propozycja dotyczy kryterium obliczania opartego na liczbie stałych mieszkańców każdego państwa członkowskiego, zastępującego kryterium obywatelstwa.

Other dictionary words

English
  • proposal refers

More translations in the English-Hungarian dictionary.