"proposal to reduce" translation into Polish

EN

"proposal to reduce" in Polish

See the example sentences for the use of "proposal to reduce" in context.

Similar translations for "proposal to reduce" in Polish

proposal noun
to preposition
Polish
to conjunction
to reduce verb

Context sentences for "proposal to reduce" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Sprawiedliwości w propozycji ograniczeń emisji dwutlenku węgla nie dostrzegam.
EnglishThat explains why, on a previous occasion, I voted in favour of the proposal to reduce these by 20% by 2020.
Wyjaśnia to dlaczego uprzednio głosowałem za propozycją zmniejszenia tych emisji o 20% do 2020 r.
EnglishI just want to comment on the resolution on the proposal to reduce the number of sittings in Strasbourg.
Jeszcze chciałbym skomentować rezolucję dotyczącą propozycji ograniczenia liczby miejsc w Strasburgu.
EnglishVoting against Amendment 85 will support the Commission proposal to reduce the transport time.
Głosowanie przeciwko poprawce 85 będzie stanowić poparcie wniosku Komisji, mającego na celu skrócenie czasu transportu.
EnglishIt is a good thing, then, that the Commission has made a proposal to reduce CO2 emissions in the aviation sector.
To dobrze więc, że Komisja przedstawiła wniosek mający na celu zmniejszenie emisji CO2 w sektorze lotniczym.
EnglishI would also like to emphasise the fact that the proposal will reduce administrative burdens and make the system less bureaucratic.
Chciałbym również uwydatnić fakt, że wniosek spowoduje ograniczenie obciążeń administracyjnych i odciąży system z biurokracji.
EnglishI agree fundamentally with the objective of the proposal: to reduce the risks of the use of dichloromethane (DCM) by the general public and by professionals.
Całkowicie zgadzam się z celem wniosku: aby ograniczyć zagrożenie związane z wykorzystywaniem (DCM) do zastosowań konsumenckich i profesjonalnych.
EnglishThese include the proposal to reduce the intervention price for skimmed milk powder as a mathematical result of lower protein content owing to standardisation.
Obejmują one propozycję obniżenia ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku w wyniku obliczeń matematycznych związanych z niższą zawartością białka spowodowaną normalizacją.
EnglishI do not agree with the proposal to reduce the financing allocated to the common agricultural policy in the future because agriculture is a particularly sensitive sector.
Nie zgadzam się z wnioskiem dotyczącym zmniejszenia w przyszłości środków przeznaczonych na wspólną politykę rolną, ponieważ rolnictwo jest sektorem szczególnie delikatnym.
EnglishI do not agree with the proposal to reduce the size of the penalty for Member States that failed to implement or did not properly implement actions or instruments to control the deficit.
Nie zgadzam się z wnioskiem, aby zmniejszyć wymiar kary dla państw członkowskich, które nie wdrożyły lub nie wdrożyły należycie działań albo narzędzi służących kontroli deficytu.

Other dictionary words

English
  • proposal to reduce

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.