"proposed" translation into Polish

EN

"proposed" in Polish

EN

proposed {adjective}

volume_up
proposed
The proposed text was positively received by the Council and the Commission.
Proponowany tekst został pozytywnie przyjęty przez Radę i Komisję.
Consequently, the proposed withdrawal of 6 days in broilers is on the safe side.
W rezultacie proponowany 6- dniowy okres karencji jest bezpieczny.
The proposed instrument establishes a special procedure.
Proponowany instrument ustanawia szczegółowy tryb postępowania.

Context sentences for "proposed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
Poprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Dotyczy: proponowanego zwiększenia modulacji w kontekście oceny funkcjonowania WPR
EnglishMadam President, the countries proposed for EU membership are comparatively poor.
Pani przewodnicząca! Kraje ubiegające się o członkostwo w UE są stosunkowo biedne.
EnglishThe deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.
Termin zaproponowany przez Komisję Europejską jest zbyt krótki i nierealistyczny.
EnglishThe measures proposed in the report are not sufficient and are too declarative.
Środki zaproponowane w sprawozdaniu są niewystarczające i nazbyt deklaratywne.
EnglishWith regard to the second report, Amendment 67 was proposed by the Socialist Group.
Jeśli chodzi o drugie sprawozdanie, Grupa Socjalistów zaproponowała poprawkę 67.
EnglishThe Commission has proposed a series of criteria for defining comparability.
Komisja zaproponowała szereg kryteriów, służących zdefiniowaniu porównywalności.
EnglishAdopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
Przyjęcie rozwiązań zaproponowanych dziś jeszcze bardziej powiększy te nierówności.
EnglishThe measures proposed by the report are also an investment in Europe's future.
Środki proponowane w sprawozdaniu stanowią również inwestycję w przyszłość Europy.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Uznaliśmy za stosowne przeprowadzić to dostosowanie zgodnie z wnioskiem Parlamentu.
EnglishThe amendments proposed today are aimed at fully implementing the new regulation.
Proponowane dziś poprawki mają na celu pełne wdrożenie nowego rozporządzenia.
EnglishThis agreement follows the concepts proposed in our communication to the letter.
Umowa ta zgodna jest w całej rozciągłości z koncepcjami proponowanymi w komunikacie.
EnglishCombating poverty is one of the objectives proposed by Europe in the 2020 strategy.
Walka z ubóstwem jest jednym z celów proponowanych przez Europę w strategii 2020.
EnglishI am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
Poza tym mój ogromny niepokój budzi proponowana ocena winy w sprawach rozwodowych.
EnglishThis is why the Commission proposed to provide them with financial support.
Z tego właśnie względu Komisja zaproponowała udzielenie im wsparcia finansowego.
EnglishAbout six months before, he proposed the alpha helical structure for proteins.
Jakieś sześć miesięcy wcześniej zaproponował on tezę o skręconej strukturze białek.
EnglishFurthermore I regret the proposed reduction to CFSP funding, especially in Kosovo.
Co więcej, żałuję zaproponowanej redukcji funduszy na WPZiB, szczególnie w Kosowie.
EnglishI cannot, however, agree with the Jacobinical methods proposed in the resolution.
Nie mogę się jednak zgodzić na jakobińskie metody zaproponowane w rezolucji.