EN to prosecute
volume_up
[prosecuted|prosecuted] {transitive verb}

1. law

to prosecute
The United States must prosecute suspects, where sound evidence exists and in accordance with the rule of law.
Stany Zjednoczone muszą wnieść oskarżenie przeciwko podejrzanym zgodnie z zasadą prawa, tam gdzie istnieją mocne dowody.
to prosecute
to prosecute

2. other

If no serious and consistent efforts are made to investigate, prosecute and punish the perpetrators, this indicates that violence is acceptable and then no one is safe.
Niepodejmowanie żadnych poważnych i spójnych wysiłków w celu prowadzenia dochodzeń, ścigania i karania sprawców oznacza, że przemoc jest dopuszczalna i nikt nie jest bezpieczny.
Finally, perhaps a cost/benefit analysis should also be carried out so that minor offences are not prosecuted at great expense.
Być może należałoby przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby ściganie drobnych przestępstw nie pochłaniało ogromnych sum.
Out of hundreds of cases, only two were investigated and not one senior official has been prosecuted in relation to these.
Spośród setek przypadków, tylko w dwóch przeprowadzono dochodzenie, lecz ani jeden wysokiej rangi urzędnik nie był w związku z nimi ścigany.
to prosecute

Context sentences for "to prosecute" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout protection for victims, we will never be able to prosecute the human traffickers.
Bez ochrony ofiar nigdy nie będziemy w stanie ścigać handlarzy ludźmi.
EnglishWe have to track them down, close them down, prosecute them and protect the citizens of the European Union.
Musimy je wytropić, pozamykać, podać do sądu i chronić obywateli Unii Europejskiej.
EnglishFurther, we call on Uganda to prosecute those who call for the public murder of gay people.
Ponadto apelujemy do Ugandy o ściganie wszystkich tych, którzy publicznie nawołują do mordowania gejów.
EnglishIt is also not up to the EU to call on the International Criminal Court to prosecute the Government of Burma.
Wezwanie Międzynarodowego Trybunału Karnego do osądzenia rządu Birmy nie należy do zadań UE.
EnglishIt would also be very interesting at a later stage in order to be able to prosecute transnational crimes.
Byłoby ono też ciekawe na późniejszym etapie, aby można było ścigać przestępczość transnarodową.
EnglishThe key problem is in fact that numerous Member States do not prosecute what needs to be prosecuted.
Kluczowy problem polega w istocie na tym, że wiele państw członkowskich nie ściga tego, co należy ścigać.
EnglishOn this occasion, the government has acted swiftly and has taken decisive action to prosecute the perpetrators.
Rząd zareagował na te wydarzenia szybko i podjął zdecydowane działania w celu ścigania sprawców.
EnglishMany European Union members prosecute and imprison people for non-violent freedom of speech.
Wielu członków Unii Europejskiej aresztuje i więzi ludzi za głoszenie niezależnych poglądów bez stosowania przemocy.
EnglishSecondly, there is often a failure to prosecute.
Po drugie, często nie dochodzi do wymierzenia kar sądowych.
EnglishIt gives to a purely administrative authority the outrageous power to prosecute and impose penalties.
Daje on czysto administracyjnemu organowi skandalicznie duże uprawnienia do wnoszenia oskarżenia i nakładania kar.
EnglishAll your assets and bank deposits would be frozen, but the authorities would not automatically prosecute.
Wszystkie państwa aktywa i depozyty bankowe zostałyby zamrożone, ale władze nie wniosłyby automatycznie oskarżenia.
EnglishHowever, the authorities must put in place more controls and prosecute those suspected of committing offences.
Jednakże władze muszą wprowadzić więcej mechanizmów kontrolnych i ścigać podejrzanych o popełnienie przestępstw.
EnglishIn most cases, the Court acts as a catalyst for states to investigate and prosecute cases before national courts.
W większości przypadków Trybunał oddziałuje na państwa, katalizując ściganie i wnoszenie spraw przed sądy krajowe.
EnglishIn future Member States will prosecute companies and producers that misuse the CE marking.
W przyszłości państwa członkowskie będą mogły pociągnąć do odpowiedzialności przedsiębiorstwa i producentów nadużywających oznaczenia CE.
EnglishIn other words, it makes it impossible to prosecute them.
Innymi słowy, nie można ich ścigać.
EnglishAt the instance of the Court of Justice, the Member State concerned shall prosecute the offender before its competent court.
Na wniosek Trybunału Sprawiedliwości Państwo Członkowskie ściga i sądzi sprawcę przed właściwym sądem krajowym.
EnglishUntil recently, the German Government did not prosecute bribery outside its borders and pretended that it knew nothing of these events.
Do niedawna rząd niemiecki nie ścigał sądownie łapownictwa poza granicami kraju i udawał, że nic nie wie o tych zdarzeniach.
EnglishFor this reason, I welcome any attempts to prosecute and sanction those who employ illegal immigrants and I thank Mr Fava.
Z tego powodu z zadowoleniem witam wszelkie próby ścigania i karania tych, którzy zatrudniają nielegalnych imigrantów i dziękuję panu posłowi Favie.
EnglishNational laws and policies should be improved through the development of comprehensive national action plans to prevent, protect and prosecute.
Należy poprawić krajowe przepisy i polityki, poprzez opracowywanie obszernych krajowych planów działania w celu zapobiegania, ochrony i ścigania.
EnglishLithuania is under an obligation to prosecute surviving Second World War criminals but so far has not successfully prosecuted one.
Litwa jest zobowiązana do wnoszenia oskarżenia przeciwko żyjącym zbrodniarzom drugiej wojny światowej, ale jak do tej pory nie wydano ani jednego wyroku w tej sprawie.