EN to provide
volume_up
[provided|provided] {verb}

1. general

The information that we can provide, we will provide.
Informacje, które będziemy mogli dostarczyć dostarczymy.
Nano-engineered fuel cells could provide the energy where it's needed.
Ogniwa paliwowe mogą dostarczyć energię gdzie potrzeba.
Poland has also promised to provide substantial aid.
Polska także obiecała dostarczyć znaczącą pomoc.
Moreover, in certain cases, GDP may provide inaccurate and misleading information.
Co więcej, w niektórych przypadkach PKB może dostarczać informacje niedokładne i wprowadzające w błąd.
The European Union will continue to provide such aid.
Unia Europejska będzie nadal dostarczać taką pomoc. jj
Manufacturers should provide information on the application of pesticides that is of vital importance.
Producenci powinni dostarczać informacji o zastosowaniu pestycydów, które są żywotne dla nich samych.
to provide (also: to dispense, to give, to grant, to pay)
The Union should provide more substantive and financial assistance to those organisations.
Unia powinna udzielić większej pomocy merytorycznej i finansowej tym organizacjom.
They may be able to provide some help in connection with the long-term reconstruction.
Można z nich udzielić pewnej pomocy na potrzeby odbudowy długoterminowej.
This is a challenge for which we should provide our support.
Jest to wyzwanie, któremu powinniśmy udzielić naszego wsparcia.
to provide (also: to give, to dish out)
We must not provide one-sided support of the government against the rebels.
Nie możemy udzielać jednostronnego wsparcia rządowi przeciwko rebeliantom.
The European Union must continue to provide comprehensive support to Moldova.
Unia Europejska musi zatem nadal udzielać wsparcia Republice Mołdowy.
We will also continue to provide assistance to displaced persons.
Będziemy również nadal udzielać pomocy osobom wysiedlonym.
to provide (also: to supply)
volume_up
zaopatrzyć {vb} (wyposażyć)
The company will also provide cool boxes for patients, which will include illustrations showing how the medicine should be used.
Ponadto firma zapewni pacjentom lodówki do przechowywania preparatu zaopatrzone w ilustracje prezentujące, w jaki sposób należy stosować lek.
If foreign sourcing were to increase significantly, the special clause on duty drawback would provide for an effective remedy.
Gdyby zagraniczne źródła zaopatrzenia miały znacząco wzrosnąć, wówczas specjalna klauzula dotycząca zwrotu cła zapewniłaby skuteczne rozwiązanie.
Xyrem is provided for use with a graduated measuring syringe and dosing cup with child resistant cap.
Xyrem jest zaopatrzony w strzykawkę dozującą oraz miarkę z zakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci.
to provide
However, the seas and the oceans represent one of the major challenges of this century and not just because they provide us with food and protein.
A tymczasem morza i oceany są jednym z największych wyzwań bieżącego stulecia i to nie tylko dlatego, że zaopatrują nas w żywność i białka.
It should provide benefits for the economy and society.
Powinna przynosić korzyści gospodarce i społeczeństwu.
Any aid provided must benefit all the regions, irrespective of their religious, ethnic or political orientation.
Udzielana pomoc musi przynosić korzyści wszystkim regionom, bez względu na ich orientację religijną, etniczną czy polityczną.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, pensions throughout Europe must provide enough money for people to live on.
Emerytury w całej Europie muszą przynosić dość pieniędzy, aby ludzie mogli się z nich utrzymać.
to provide (also: to reassure)
Will you work with us to provide protection for all concerned?
Będzie pan współpracował z nami, aby zapewnić ochronę wszystkim zainteresowanym?
For this reason, we should provide appropriate financial backing for cohesion policy.
Dlatego powinniśmy zapewnić stosowne wsparcie finansowe na rzecz polityki spójności.
I believe it is far more important to provide the farmers with the means of production.
Myślę, że znacznie ważniejsze jest, aby zapewnić rolnikom środki produkcji.
A huge effort to provide education to the Roma must be at the heart of our ambitious strategy.
U podstaw naszej ambitnej strategii musi leżeć ogromny wysiłek na rzecz zapewnienia Romom edukacji.
This means that they provide companies with legal certainty as the Commission cannot depart from them without good grounds.
Oznacza to, że dają one przedsiębiorstwom pewność prawną, ponieważ Komisja nie może czynić od nich odstępstw, nie mając dobrych podstaw.
This report is intended to provide the financial foundations of the EU superstate which I and my constituents (...) reject.
Przedmiotowe sprawozdanie ma na celu zapewnienie podstaw finansowych super-państwa, Unii Europejskiej, które ja oraz moi wyborcy (...) odrzucamy.
We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.
Powinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.
It must provide equal access opportunities for all citizens, in every part of the world.
Musi ona dawać równe szanse wszystkim obywatelom w każdej części świata.
It is therefore only logical that imported agricultural products should provide the same guarantees.
Logiczne jest zatem, że przywożone produkty rolne powinny dawać takie same gwarancje.
to provide (also: to disclose, to dish up, to enter, to hand)
volume_up
podać {pf. v.}
In these circumstances, it is difficult for the Commission to provide any reasonable timetable.
W tych okolicznościach Komisji trudno podać jakikolwiek rozsądny harmonogram.
Regarding those concrete cases mentioned, we will provide additional information.
Jeśli chodzi o konkretne przypadki, o których wspomniano, chciałbym podać dodatkowe informacje.
The Commission is yet to provide an answer in this regard.
Komisja ma jeszcze podać odpowiedzi w tym zakresie.
However, it will provide our innovators increased protection in overseas markets.
Będzie jednak zapewniać naszym innowatorom zwiększoną ochronę na rynkach zagranicznych.
A new agreement must provide greater protection of the personal data of European citizens.
Nowe porozumienie musi zapewniać lepszą ochronę danych osobowych obywateli europejskich.
Actually, this is an instance where private companies can provide that.
" Właściwie to prywatna firma może je zapewniać.
Some sellers provide package tracking information.
Niektórzy sprzedawcy udostępniają informacje umożliwiające śledzenie przesyłek.
Instead we have to provide the links or make different entry points.
Zamiast tego zamieszczamy linki lub udostępniamy inne punkty dostępu.
Shipping carriers may provide on their website additional details about their delivery process: USPS,UPS,DHL,FedEx, Royal Mail.
Przewoźnicy mogą udostępniać w swoich witrynach dodatkowe informacje o procesie dostarczania przesyłek: USPS, UPS, DHL, FedEx, Royal Mail.

2. "with sth"

to provide
volume_up
opatrzyć {vb} (czymś)
The magazine presented these classic designs in a series of photographs, coupled with short, tongue-in-cheek comments providing background information on the individual products.
Klasyczne projekty zostały przedstawione w formie fotografii opatrzonych krótkimi, ironiczno-żartobliwymi komentarzami, zawierającymi podstawowe informacje o poszczególnych produktach.
to provide

3. "chance, example, incentive"

The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Podatek od transakcji finansowych mógłby stanowić potężne nowe źródło finansowania rozwoju.
The European Union could provide a best practice model here.
Unia Europejska mogłaby stanowić tutaj najlepszy model praktyki.
It could provide Europe with a proper transport backbone.
Mógłby on stanowić w Europie odpowiedni trzon transportu.

4. law: "that"

to provide
volume_up
przewidywać {ipf. v.} (że)
These arrangements may provide for derogations where warranted by problems specific to a Member State.
Warunki te mogą przewidywać odstępstwa, jeżeli uzasadniają to problemy właściwe dla Państwa Członkowskiego.
In these circumstances, it is obvious that the plan should provide for the possibility of adapting the reference factors.
W tej sytuacji oczywiste jest, że plan powinien przewidywać możliwość dostosowania punktów odniesienia.
Unfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
to provide
volume_up
przewidzieć {pf. v.} (że)
The Bank may provide for arbitration in any contract.2.
Bank może przewidzieć w umowie postępowanie arbitrażowe.2.
In order to do this, we must provide funding for the currently empty budget line in the EU budget.
Aby to zrobić należy przewidzieć w budżecie UE środki dla pustej obecnie linii budżetowej.
. - (DE) The planned measures do not provide for obligatory participation by the banks.
na piśmie - (DE) W planowanych działaniach nie przewidziano obowiązkowego udziału banków.

Context sentences for "to provide" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union, for example, would provide EUR 13 billion in trade currency.
Przykładowo Unia Europejska byłaby źródłem 13 miliardów euro w walucie handlowej.
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishA European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.
Europejski tekst może zawierać zwolnienia z zakazu, palarnie i obszary swobody.
EnglishGoogle's goal is to provide you with results that are clear and easy to read.
Celem Google jest dostarczenie Ci zrozumiałych i łatwych do odczytania wyników.
EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
EnglishThat will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.
To uśmierzy ich lęki i da im nowe powody, by zgodnie koegzystować. Panie Komisarzu!
EnglishThe Applicant has committed to provide data from an on-going COG study AALL0434.
Wnioskodawca zobowiązał się do dostarczenia danych z trwającego badania COG AALL0434.
EnglishThis is why the Commission proposed to provide them with financial support.
Z tego właśnie względu Komisja zaproponowała udzielenie im wsparcia finansowego.
EnglishIn addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
Ponadto traktat lizboński dostarczy nam nowych instrumentów w tej dziedzinie.
EnglishUnfortunately, the election laws published do not provide for fair and free elections.
Niestety opublikowane prawo wyborcze nie przewiduje uczciwych i wolnych wyborów.
EnglishOne: provide care to children who are currently being deprived of treatment.
Po pierwsze: zapewnienia opieki dzieciom, które pozbawione są możliwości leczenia.
English* We're unable to provide support beyond configuration instructions for these clients.
* Dla tych klientów możemy zaoferować jedynie instrukcje dotyczące konfiguracji.
EnglishCustomers will also have an opportunity to provide feedback about your website.
Klienci będą też mieli możliwość wyrażenia swojej opinii o Twojej witrynie.
EnglishWe continue to encourage the Member States to provide more complete figures.
Nadal zachęcamy państwa członkowskie, aby dostarczały bardziej kompletne dane.
EnglishIn the social area, it will be a relatively difficult matter to provide pensions.
W obszarze opieki społecznej stosunkowo trudnym zadaniem będzie zapewnienie emerytur.
EnglishSaying 'yes' to the Treaty of Lisbon will provide the means to match our ambitions.
"Tak” dla traktatu lizbońskiego zapewni środki do realizacji naszych ambicji.
EnglishDuring this phase they were requested to provide more detailed design concepts.
Na tym etapie projekty koncepcyjne zostały opracowane bardziej szczegółowo.
EnglishAt present, fossil fuels provide for almost 85% of the world's energy needs.
Obecnie paliwa kopalne zaspokajają prawie 85 % potrzeb energetycznych świata.
EnglishThat would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
Stanowiłoby to wymówkę dla elementów wywrotowych, by nie podejmować żadnych wysiłków.
EnglishBoth of these systems provide a basis for negotiations on how trade can be facilitated.
Oba te systemy stanowią podstawę negocjacji, w jaki sposób można ułatwić handel.