"pull" translation into Polish

EN

"pull" in Polish

EN pull
volume_up
{noun}

pull (also: tug)
Remove the cap from the needle by pulling and not twisting it.
Zdjąć nasadkę z igły przez jej pociągnięcie i nie odkręcać jej.
Detach the syringe from the vial adapter by gently pulling and turning the syringe counter- clockwise.
Odłączyć strzykawkę od nasadki na fiolkę poprzez delikatne pociągnięcie i przekręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Context sentences for "pull" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
EnglishSlowly pull the plunger back to draw the liquid into the syringe (see Diagram 9).
Powoli wyciągnąć tłok, pobierając roztwór do strzykawki (patrz Rysunek 9).
EnglishSlowly pull back the plunger until the water for injection reaches the 1.1 ml mark.
Powoli pociągać za tłok, do czasu, aż woda wypełni strzykawkę do oznaczenia 1, 1 ml.
EnglishWe should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.
Powinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishTake the syringe and pull sheath away from the reconstitution needle – do not twist.
Założyć igłę do przygotowywania zawiesiny na fiolkę znajdującą się w pozycji pionowej.
EnglishWith your other hand, pull the grey cap (1) straight off and discard cap.
Drugą ręką ściągnąć szarą nasadkę („ 1 ”) prostym ruchem i wyrzucić nasadkę.
EnglishInject the air into the long-acting insulin vial, then pull out the needle
Wstrzyknąć powietrze do fiolki z insuliną długo działającą, następnie wyciągnąć igłę.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishPull out syringe plunger until the first portion of your full dose is withdrawn 6.
Wyciągać tłok strzykawki aż do nabrania pierwszej porcji pełnej dawki.
EnglishThe first is that we must jointly pull our ambassadors out of Tripoli.
Pierwszy jest taki, że wszyscy musimy odwołać naszych ambasadorów z Trypolisu.
EnglishWhen you are trying to pull together a negotiating position, lots of things are said.
Gdy usiłuje się wypracować stanowisko negocjacyjne, mówi się dużo rzeczy.
EnglishPull the plunger out of the syringe and wash both parts in warm soapy water.
Wyciągnąć tłok strzykawki i umyć obie części w ciepłej wodzie z mydłem.
EnglishPull out the injection button completely in order to load the dose.
Odciągnąć maksymalnie przycisk podania dawki do końca, w celu załadowania dawki.
EnglishSeeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
Próby wycofania pomocy humanitarnej w tym momencie byłyby po prostu nieodpowiedzialne.
EnglishThe progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Efekt przyciągania magnetycznego UE również przyczynił się do postępów Macedonii w 2009 roku.
EnglishPull out the syringe plunger until the first portion of your full dose is withdrawn.
Wyciągnąć tłok strzykawki aż do nabrania pierwszej porcji dawki leku.
EnglishSlowly pull back the plunger until the water reaches the 1.1 ml mark.
Powoli pociągać za tłok, do czasu, aż woda wypełni strzykawkę do oznaczenia 1, 1 ml.
EnglishOften, we had to pull things out as a result because of timing or aesthetics or whatever.
Często akceptowaliśmy rezultaty jak leciało z powodu timingu czy estetyki.
EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
" Watacha musiała uporać się z ego, wpsółpracować i działać razem.