EN pull-out
volume_up
{noun}

1. print

pull-out (also: pullout)

2. "withdrawal"

pull-out (also: pullout)

Similar translations for "pull-out" in Polish

pull noun
to pull verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "pull-out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInject the air into the long-acting insulin vial, then pull out the needle
Wstrzyknąć powietrze do fiolki z insuliną długo działającą, następnie wyciągnąć igłę.
EnglishThe first is that we must jointly pull our ambassadors out of Tripoli.
Pierwszy jest taki, że wszyscy musimy odwołać naszych ambasadorów z Trypolisu.
EnglishSeeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
Próby wycofania pomocy humanitarnej w tym momencie byłyby po prostu nieodpowiedzialne.
EnglishPull out the injection button completely in order to load the dose.
Odciągnąć maksymalnie przycisk podania dawki do końca, w celu załadowania dawki.
EnglishPull the plunger out of the syringe and wash both parts in warm soapy water.
Wyciągnąć tłok strzykawki i umyć obie części w ciepłej wodzie z mydłem.
EnglishOften, we had to pull things out as a result because of timing or aesthetics or whatever.
Często akceptowaliśmy rezultaty jak leciało z powodu timingu czy estetyki.
EnglishPull out the syringe plunger until the first portion of your full dose is withdrawn.
Wyciągnąć tłok strzykawki aż do nabrania pierwszej porcji dawki leku.
EnglishAnd so what I'll show you now is the ability to pull out sub-stories.
To co teraz wam pokażę, jest możliwością wydzielania mniejszych historii.
EnglishI expect Serbia to pull out all the stops to allow an open process.
Oczekuję, iż Serbia dołoży wszelkich wysiłków, by zapewnić otwartość całej procedury.
EnglishPull the needle out and apply gentle pressure over the injection site for several seconds.
Wyciągnąć igłę i przez kilka sekund lekko uciskać miejsce wstrzyknięcia.
EnglishWhat should I do if I cannot pull out the black injection button?
Co należy zrobić jeśli nie można odciągnąć czarnego przycisku do wstrzykiwań?
EnglishSlowly pull out the plunger to the graduation which marks the dose you need.
Powoli odciągnąć tłoczek do kreski oznaczającej potrzebną dawkę.
EnglishPull out syringe plunger until the correct amount is withdrawn.
Wyciągnąć tłok strzykawki aż do nabrania właściwej ilości roztworu doustnego.
EnglishHowever, the question is not when, but how, we pull out of Afghanistan.
Jednak pytanie brzmi nie kiedy, ale jak, wycofamy się z Afganistanu.
EnglishPull out the injection button completely in order to load the dose.
Następnie należy odciągnąć maksymalnie przycisk podania dawki, w celu załadowania dawki.
EnglishWe must pull out all the stops to rescue those people from chaos, arbitrariness and fanaticism.
Musimy dać z siebie wszystko, aby ocalić tych ludzi od chaosu, arbitralności i fanatyzmu.
EnglishPull out the injection button completely in order to load the dose.
Odciągnąć do końca przycisk podawania dawki w celu załadowania dawki.
EnglishAnd by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.
Po 7 m. i 30 s. ~~~ musieli wyciągnąć moje ciało i ocucić.
EnglishA strategic information campaign is needed in order to pull the rug out from under these profiteers.
Potrzebna jest strategiczna kampania informacyjna w celu unieszkodliwienia naciągaczy.
EnglishAnd if we isolate just one chromosome, we're going to pull it out and have a look at its structure.
Jeśli wyizolujemy tylko jeden chromosom, wyjmiemy go i wtedy spojrzymy na jego strukturę.