EN to pursue
volume_up
[pursued|pursued] {verb}

to pursue (also: to go after, to hunt)
We must pursue those people to the ends of the earth and restrict them as much as possible.
Musimy ścigać tych ludzi aż po krańce świata i możliwie jak najbardziej ich ograniczyć.
We've got to get our hero, Captain Willard, to the mouth of the Nung River so he can go pursue Colonel Kurtz.
Musimy pomóc dotrzeć naszemu bohaterowi, kapitanowi Willardowi, do ujścia rzeki Nung, by mógł ścigać pułkownika Kurtza.
We have in this legislation created a situation where there are people outside the law, incapable of being pursued legitimately.
W naszym prawodawstwie stworzyliśmy sytuację, w której są ludzie poza prawem, których nie można na mocy prawa ścigać.
to pursue (also: to bully, to chase, to harass, to haunt)
And he said, Wherefore doth my lord pursue after his servant?
Nadto rzekł: Czemuż pan mój prześladuje sługę swego?
In the pride of the wicked the poor is hotly pursued; Let them be taken in the devices that they have conceived.
Złośnik z hardości prześladuje ubogiego; niechajże będą uchwyceni w chytrych zamysłach, które zamyślają.
to pursue (also: to catch up)
volume_up
dogonić {pf. v.}
And he answered him, Pursue; for thou shalt surely overtake [them], and shalt without fail recover [all].
A Pan mu rzekł: Goń; bo zapewne ich dogonisz, i zapewne odbijesz plon.
to pursue (also: to chase)
But with an over-running flood he will make a full end of her place, and will pursue his enemies into darkness.
Przetoż powodzią prędką koniec uczyni miejscu jego, a nieprzyjaciół Bożych ciemności gonić będą.
And David inquired of Jehovah, saying, If I pursue after this troop, shall I overtake them?
A tak się Dawid radził Pana, mówiąc; Mamli gonić to wojsko, i dogonięli go?
a źdźbło suche gonić będziesz?
What are the EU interests that she will pursue during these talks?
Jakie interesy UE chce ona realizować, prowadząc te rozmowy?
The question raised concerns how we can pursue this strategy.
Podniesiona kwestia dotyczy tego, jak możemy realizować tę strategię.
I do not think that it befits the EU to pursue such a policy in 2010.
Nie sądzę, żeby UE wypadało realizować taką politykę w 2010 roku.
To date, no rehabilitation measures have been pursued in that area.
Do dnia dzisiejszego nie wykonano w tym obszarze żadnych działań naprawczych.
A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Krótka uwaga na temat licencji na wykonywanie zawodu.
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (
European framework laws shall make it easier for persons to take up and pursue activities as self-employed persons.
    Europejskie ustawy ramowe ułatwiają podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek.
Without a sound basis in linguistics it is not possible to pursue a didactic approach which can be taken seriously.
Bez solidnej podstawy językoznawczej nie da się uprawiać poważnej dydaktyki.
In the EU, this crisis is the result of neoliberal policies which are still being pursued.
W UE kryzys ten jest wynikiem neoliberalnej polityki, która jest nadal uprawiana.
They are the ones who we require to be compliant with the CFP and not recreational fishermen pursuing their hobby.
Od nich należy wymagać zgodności ze wspólną polityką rybołówstwa, a wędkarzy rekreacyjnych uprawiających swoje hobby należy zostawić w spokoju.
If we wish to combat terrorism successfully we must define Europe's worldwide role in this fight, rather than pursuing national actionism, which is then carried out only in Europe.
Jeżeli chcemy walczyć z terroryzmem z sukcesem, musimy zdefiniować światową rolę Europy w tej potyczce, zamiast zdawać się na działania krajowe, które przeprowadzane są jedynie w Europie.
It is clear that the EU should pursue an independent investigation into the causes and effects of the riots.
Nie ulega wątpliwości, że UE powinna przeprowadzić niezależne postępowanie wyjaśniające przyczyny oraz skutki zamieszek.
The committee will pursue them in consultation with this House, the Member States and our international partners.
Komitet przeprowadzi je po konsultacjach z Parlamentem, państwami członkowskimi i naszymi międzynarodowymi partnerami.
This stocktaking exercise could form the basis for deciding what actions to pursue in the near future, and in what form.
Przeprowadzenie oceny sytuacji dać może podstawy dla podjęcia decyzji jakie działania należy podjąć w najbliższej przyszłości i w jakiej formie.
to pursue
volume_up
zdążyć {pf. v.}
In doing so, it will pursue a comprehensive and balanced strategy.
Realizując ten cel, Komisja będzie kontynuować wszechstronną i zrównoważoną strategię.
It is therefore absolutely vital that we pursue this directive.
Musimy bezwzględnie kontynuować działania związane z tą dyrektywą.
Będziemy również kontynuować prace na szczeblu wewnętrznym.
to pursue
to pursue (also: to cultivate)
volume_up
uprawić {pf. v.}
to pursue
volume_up
wytropić {pf. v.}
to pursue (also: to bag (in hunt))
volume_up
upolować {pf. v.}
to pursue (also: to seek)
I think it would be important to consider whether we should pursue that.
Myślę, że trzeba rozważyć, czy powinniśmy w tym kierunku dążyć.
EU action in this globalised world of ours must pursue these goals.
Działania UE w tym naszym zglobalizowanym świecie muszą dążyć do osiągnięcia tych celów.
From this perspective, it is important to pursue the objectives set out in the forestry strategies.
Z tej perspektywy ważne jest, by dążyć do celów wyznaczonych w strategiach leśnych.

Context sentences for "to pursue" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
EnglishThis reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career.
Zmniejsza to możliwości wejścia na rynek pracy i realizacji kariery zawodowej.
EnglishYou can count on me to pursue this challenge with all my determination and energy.
Mogą Państwo liczyć, że z całą moją determinacją i energią stawię czoła temu wyzwaniu.
EnglishI am pleased that Montenegro can now pursue a path towards EU membership.
Cieszę się, że Czarnogóra może teraz podążać drogą w kierunku członkostwa w UE.
EnglishThere are complicated technical issues and it will take time to pursue them.
Istnieją skomplikowane aspekty techniczne, których realizacja wymaga czasu.
EnglishOnly together can we pursue what we call in our document 'the European interest'.
Tylko razem możemy zadbać o to, co w naszym dokumencie nazywamy "interesem europejskim”.
EnglishWe have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
Nie mamy innego wyjścia, jak tylko prowadzić aktywną politykę w stosunkach z Pakistanem.
EnglishWe need to pursue an agricultural policy that involves the development of all regions.
Musimy prowadzić politykę rolną, która obejmuje rozwój wszystkich regionów.
EnglishI cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
Nie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.
EnglishWe have to be pragmatic and realistic and pursue a results-oriented policy.
Musimy w pragmatyczny i realistyczny sposób prowadzić politykę zorientowaną na wyniki.
EnglishThey pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Dążą one do osiągnięcia autonomii i organizują protesty przeciwko centralnej dyktaturze.
EnglishIn many instances, the measures adopted pursue national interests and considerations.
W wielu przypadkach przyjęte środki służą interesom i względom narodowym.
EnglishI wish to be clear about this, however: we will pursue this policy with determination.
Chcę jednak jasno powiedzieć: będziemy wdrażać tę politykę z determinacją.
EnglishThat is the line that we will pursue in the vote afterwards as well.
To jest linia postępowania, jaką będziemy podążać także w późniejszym głosowaniu.
EnglishInstead, we should consistently pursue every opportunity to make savings.
Powinniśmy raczej nieustannie wykorzystywać każdą okazję do realizowania oszczędności.
EnglishMr Barnier, please stay on track and pursue this matter with greater urgency.
Panie Komisarzu Barnier! Proszę nadal podążać w tym kierunku i pilniej zająć się tą sprawą.
EnglishThe Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
Państwa członkowskie są w lepszej pozycji do prowadzenia skutecznej polityki w tej dziedzinie.
EnglishBe that as it may, I am prepared to pursue this debate in other contexts.
Tak czy inaczej, jestem gotów do prowadzenia tej debaty także w ramach innego kontekstu.
EnglishLet us pursue this course with determination, commitment and self-assurance.
Z determinacją, poświęceniem i pewnością siebie podążajmy tą drogą.
EnglishIt is in our interest to call on Russia to pursue the cooperation which both parties need.
W naszym interesie jest wezwanie Rosji do współpracy, której potrzebują obydwie strony.