EN

to put [put|put] {verb}

volume_up
And on top of that, we can put East Europe, we can put East Asia, and we put South Asia.
A na górze tego możemy umieścić Europę Wschodnią, możemy umieścić Wschodnią Azję i możemy umieścić Azję Południową.
Put the pen back into the refrigerator immediately after you have used it.
Wstrzykiwacz natychmiast po użyciu należy z powrotem umieścić w lodówce.
Now it would be inconsistent to put United States first,
Byłoby niekonsekwentne umieścić Stany Zjednoczone jako pierwsze,
That is how to put prevention before law enforcement.
W ten sposób trzeba postawić zapobieganie przed egzekwowaniem prawa.
Albania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
Politycy albańscy muszą pilnie postawić interesy albańskich obywateli na pierwszym miejscu.
At the same time, we must also put this case in the context of the parliamentary elections in September.
Jednocześnie musimy postawić tę sprawę w kontekście wrześniowych wyborów parlamentarnych.
The Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
Komisja powinna położyć kres systematycznym i rozmyślnym przeciekom do prasy.
The Congolese authorities have recently shown their determination to put a stop to impunity.
Władze Konga pokazały ostatnio swoją determinację, aby położyć kres bezkarności.
It is not the case that a Member State intervened to put an end to this problem.
W tym przypadku, żadne z państw członkowskich nie interweniowało, aby położyć temu kres.
This agenda has put social policy at the heart of European politics.
Agenda ta musi stawiać politykę społeczną na piedestale polityki europejskiej.
The EU must not put further obstacles in the way of economic growth and stability.
UE nie wolno stawiać kolejnych przeszkód na drodze wzrostu gospodarczego i stabilności.
Nor should European industry be put at a disadvantage in international competition.
Nie należy stawiać przemysłu europejskiego w niekorzystnej pozycji na tle konkurencji międzynarodowej.
So instead of wearing these kludgy devices, we can put on a simple patch.
Więc zamiast noszenia tych topornych urządzeń można założyć prostą opaskę.
If you want to put a colored disk, well all these seven colors coalesce.
Można też założyć kolorową tarczę, a siedem kolorów się zjednoczy.
Remove the needle and put the syringe into the syringe pump.
Następnie zdjąć igłę i założyć strzykawkę na pompę strzykawkową.
So what if we could put all that together to shoot them out of the sky with lasers?
Czy możemy złożyć to wszystko razem i strzelać laserami do komarów?
And when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.
A kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.
Are they urgent enough to finally put a signature, to finally add a signature to a piece of paper?
Czy jest na tyle pilna, by wreszcie złożyć podpis, opatrzyć kawałek papieru swoim podpisem?
They have until May 2009 - and that is very close - to put a request of this kind to the UN.
Do końca maja 2009 roku (a ten termin nadejdzie lada chwila) państwa te mogą składać takie wnioski do ONZ.
So here's the modalities that we put together.
To są wszystkie badania, które składamy w całość.
Many pieces have already been put in place, not least, the launch of a new EU supervisory authority as of next month.
Składa się na to wiele elementów, w tym także uruchomienie w przyszłym miesiącu unijnego organu nadzoru.
He's got candles out, he's got flowers in the middle and he's trying to figure out where to put the plates and the glasses.
Ustawił świece, kwiaty na środku a teraz próbuje wymyśleć, gdzie ustawić talerze i szklanki.
But one of them, by luck, may put two numbers in the right order.
Ale może jedna z nich, przez przypadek, ustawi dwie liczby w odpowiedniej kolejności.
Thus, this whole issue is also an opportunity for agriculture to put itself in a better position for the future.
Dlatego cała ta sprawa stanowi także okazję, by rolnictwo lepiej ustawiło się na przyszłość.
No one asked for that report not to be put on the agenda.
Nikt nie żądał, aby nie umieszczać tego sprawozdania w porządku obrad.
Always put the dosing cup back onto the cap after use and cleaning.
Po użyciu i umyciu należy zawsze umieszczać miarkę dozującą na zakrętce.
At the end of this period, the product should not be put back in the refrigerator and should be disposed of.
Po upływie tego okresu, produktu nie należy umieszczać ponownie w lodówce i należy go usunąć.
Or that we put him to sleep with a rattle like a little kid
Albo kłaść go spać z grzechotkami jak małe dziecko.
However, what we need to agree and put greater emphasis on is the importance of prevention rather than cure.
Musimy jednak również wspólnie kłaść większy nacisk na to, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć.
Less emphasis should be put on the standard incorporation of 250 ppm. related to “ normal” food consumption.
Mniejszy nacisk należy kłaść na standardową zawartość 250 ppm związaną z „ normalnym ” spożyciem paszy.
You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.
Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.
We know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
Wiemy, że mając uszkodzone biodro, możemy wstawić protezę.
For some reason, I thought it would be a good idea to put an intermission in my talk.
Uznałam, że warto wstawić pauzę do mojej przemowy.
They're not allowed to put more than 10 pounds of sand in a 50-gallon plastic bag.
Nie można wkładać więcej niż 4.5
Do not put the syringe in a dishwasher.
Nie należy wkładać strzykawki do zmywarki do naczyń.
. - Mr President, sometimes I do wonder if the effort we put into reports in this place is worth it.
Czasami zastanawiam się, czy warto wkładać wysiłki w sprawozdania w tym obszarze.
Mr President, Mr Cohn-Bendit discussed a motion put forward by my group in the Conference of Presidents last week.
Panie przewodniczący! Pan poseł Cohn-Bendit omówił wniosek przestawiony w zeszłym tygodniu przez moją grupę na posiedzeniu Konferencji Przewodniczących.
The Lehne report put forward good answers to these questions, which I can also approve.
Sprawozdanie pana Lehne we właściwy sposób odpowiada na te pytania, dlatego wyrażam swoje poparcie dla niego.
For these reasons, the elected representatives of the MoDem party have not put their trust in the Barroso II Commission.
Przedstawiciel partii MoDem nie wyrażają zaufania do Komisji Barroso II.
I would also like to express my satisfaction that the amendments which were put forward by the European Conservatives and Reformists Group were not accepted.
Wyrażam także satysfakcję, że poprawki, które były zgłoszone przez grupę EKR nie zostały uwzględnione.
You weren't going to put tollbooths around the city of London and open and shut those gates.
Nie chcielibyście ustawiać budek pobierających opłaty drogowe w centrum Londynu, i otwierać, i zamykać te bramki.
We need to promote technology and not continue to put obstacles in its way.
Musimy promować rozwój technologii i zaprzestać ustawiania przeszkód na jego drodze.
So you put that up front so that, if it fails, at least you know you don't have to reset the whole thing.
Wiec ustawiasz go na początku, bo gdy zawiedzie, to przynajmniej wiesz, że nie musisz zaczynać od nowa.
Nie wstawiaj tego w korytarzu.
But then if you put it in the front door, people say, "Oh, you're trying to be like those guys, and you didn't make it." ~~~ So don't put it there.
No ale jeśli wstawisz go w drzwiach frontowych, ludzie powiedzą: "Och, chciałeś być tacy jak oni, ale nie wyszło ci" Więc nie wstawiaj go tam.
My question is: what alternative is put forward by those who want a 'no' vote?
Moje pytanie brzmi: jakie alternatywne rozwiązanie przestawiają ci, którzy powiedzieli "nie” w głosowaniu?
However, I think more effort could have been made by us all to try to shorten the report and merge some of the individual paragraphs; very similar demands are now being put forward.
Myślę jednak, że mogliśmy dokonać większych starań w celu skrócenia sprawozdania i połączenia niektórych ustępów; obecnie są przestawiane bardzo podobne żądania.
to put (also: to add, to pour)
volume_up
nasypać {pf. v.} (wsypać)
to put (also: to add, to pour)
volume_up
nasypywać {ipf. v.} (wsypać)

Context sentences for "to put" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.
Panie komisarzu, panie i panowie! Odłóżcie na bok swoje obawy i teoretyczne debaty.
English(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.
(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
EnglishHe has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
Położył kres zaostrzonym technikom przesłuchań, również tym stosowanym przez CIA.
EnglishPut not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
EnglishThe people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Ludzi zwodzono obietnicami już nazbyt długo, a teraz niezbędne jest działanie.
EnglishWe have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.
EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postawił nas w bardzo trudnym położeniu.
EnglishThey review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
EnglishActing as the European Parliament, we must put pressure on the authorities in Burma.
Jako Parlament Europejski musimy bardzo wyraźnie oddziaływać na władze w Birmie.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Musimy na początek upewnić się, że ugasiliśmy ten pożar i że on nie powróci.
EnglishOnly half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishIt is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
To w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
EnglishIt is right that you put that there, but what are Member States doing about it?
To dobrze, że to tutaj poruszacie, ale co w tej sprawie robią państwa członkowskie?
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Skoki cen energii wywołują ogromną presję na budżet przeciętnego konsumenta.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.