EN to put up
volume_up
{verb}

1. general

However many fences we put up, whatever efforts we make, we need a global strategy and solidarity between the European states.
Niemniej jednak, niezależnie od tego, ile ogrodzeń postawimy i jakich dołożymy starań, musimy dysponować ogólną strategią i mieć zapewnioną solidarność państw europejskich.
to put up (also: to establish, to place, to put, to set)
to put up
volume_up
otworzyć {vb} (parasol)
volume_up
budować {ipf. v.}
to put up
to put up (also: to hang, to peg)
to put up (also: to lay down, to place, to pose, to put)
volume_up
stawiać {ipf. v.}
to put up (also: to configure, to place, to put, to set)
volume_up
ustawiać {ipf. v.}
to put up (also: to hang, to hang up, to loll, to post)
to put up (also: to hang up all over)
They would put up 25,000 images, they would go like this, "25,0000, okay, okay. ~~~ There is the problem." ~~~ They can't do that anymore. ~~~ That's impossible.
Rozkładali po kolei tych 25 000 obrazów i przyglądali się każdemu z nich:" na tym nic nie widać, ten w porządku, o, tutaj widać problem." Teraz byłoby to już niemożliwe.
to put up (also: to hang out)
volume_up
wywieszać {ipf. v.}
It has come to my attention, however, that the Bureau had said in advance that certain flags may not be put up, meaning that MEPs are unable to display them on this important day.
Doszły do mnie jednak słuchy, że Prezydium oświadczyło wcześniej, że niektórych flag nie wolno wywieszać, co oznacza, że posłowie PE nie mogą nosić tych flag w tak ważnym dniu.
to put up (also: to canton)
to put up (also: to hang out)
to put up (also: to install, to load, to upload)
volume_up
wgrać {pf. v.}

2. "proposal, argument"

He did not put up one credible idea, not one positive idea, of how we can tackle this problem in Europe, except the usual diatribe that comes from him.
Pan poseł Gollnisch nie przedstawił nawet jednego wiarygodnego pomysłu, nawet jednej pozytywnej propozycji, jak możemy rozwiązać ten problem w Europie, z wyjątkiem typowej dla siebie diatryby.
to put up (also: to go forward, to propound)
volume_up
wysuwać {ipf. v.}
to put up (also: to put forward, to propound)
volume_up
wysunąć {pf. v.}

3. "as candidate"

I have heard the news that with the Czech presidency's support, something supposed to be a work of art has been put up in Brussels, which depicts my country, Bulgaria, as a toilet.
Dowiedziałem się, że przy wsparciu ze strony prezydencji czeskiej wystawiono w Brukseli dzieło rzekomo artystyczne, w której mój kraj, Bułgaria, został przedstawiony jako toaleta.
In other words, these countries are simply being put up for sale...
Innymi słowy, kraje te po prostu wystawia się na sprzedaż...
The US Senate is now debating a proposal aimed at increasing to a minimum of 25% the actual stake being put up by traders for each transaction.
Senat amerykański debatuje obecnie nad propozycją mającą na celu zwiększenie do przynajmniej 25% faktycznych walorów wystawianych przez brokerów do każdej transakcji.
zaproponować jako kandydata
proponować jako kandydata

4. "building, monument"

volume_up
budować {ipf. v.}
to put up (also: to build)
If we look at the delays, it takes between 10 and 19 years to put up a nuclear power plant from planning to operation.
Jeśli popatrzymy na opóźnienia, potrzeba między 10 a 19 lat aby wybudować elektrownię atomową od planowania do jej działania.

5. "provide money"

Jesus therefore said unto Peter, Put up the sword into the sheath: the cup which the Father hath given me, shall I not drink it?
I rzekł Jezus Piotrowi: Włóż miecz twój w pochwę; izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?
to put up (also: to put, to put on, to invest, to get into)
volume_up
wkładać {ipf. v.}
to put up (also: to invest)
to put up (also: to invest)

6. "collar, sail"

You never tell people that you are going to put up tax.
Nigdy nie mówi się obywatelom o zamiarze podniesienia podatków.

7. "resistance"

to put up
to put up (also: to lay down, to place, to pose, to put)
volume_up
stawiać {ipf. v.}

8. "flag"

to put up (also: to hoist, to drag, to draw, to draw in)
to put up (also: to drag in, to soak up, to hoist, to snort)
volume_up
wciągać {ipf. v.}

9. "promote pupil"

przenieść na wyższy poziom
przenosić na wyższy poziom

10. "hair"

to put up (also: to ruffle)
to put up

11. "satellite, probe"

12. "lodge"

to put up (also: to accept, to adopt, to assume, to embrace)
to put up (also: to accept, to adopt, to co-opt, to enroll)
volume_up
przyjąć {pf. v.}
The rapporteur, unfortunately, adopted rather weird positions, and we had to put up quite a fight against her initial ideas.
Niestety, sprawozdawczyni przyjęła dość dziwne stanowisko i musieliśmy stoczyć prawdziwą walkę przeciwko jej pierwotnym ideom.
to put up

13. "increase"

to put up
to put up (also: to raise, to up)

14. old-fashioned

to put up
volume_up
gościć {ipf. v.} (kogoś)

Context sentences for "to put up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Podniesiesz ją, zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"
EnglishAunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.
Ciocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.
EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Wielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Dwie partie polityczne nie mogły zgłosić kandydatów do lokalnych wyborów.
EnglishHe had a good laugh at the other teachers and put it up on the notice board.
Nieźle się uśmiał z innych nauczycieli i umieścił to na tablicy ogłoszeń.
EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Zamierzam na swojej stronie internetowej umieścić kilka rzeczy, które dadzą ogólny obraz.
EnglishThousands of survivors, if not more, are being put up in military camps for the time being.
Tysiące, jeśli nie więcej, ocalonych trafiają tymczasowo do obozów wojskowych.
EnglishNow, those over 25, could you put your hands up if you're wearing your wristwatch?
A z tych, którzy skończyli 25, podnieście ręce jeśli nosicie zegarek.
English(SK) Why should the European Union have to put up with the consequences of American policies?
(SK) Dlaczego Unia Europejska miałaby ponosić konsekwencje polityki amerykańskiej?
EnglishSo they bring them in from the country and put them up in the dorms.
Przywożą pracownikół ze wsi i umieszczają ich w tych hotelach pracowniczych.
English(Laughter) We weren't stupid: we put up a sheet of plywood about five feet in front of it.
(Śmiech) Nie byliśmy głupi: postawiliśmy płytę ze sklejki tak z półtora metra z przodu.
EnglishI put up a somewhat dour Darwin, but a very happy chimp up there.
Wstawiłam tu cokolwiek srogiego Darwina, ale i bardzo zadowolonego szympansa.
EnglishSo, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
Nie ma zatem powodu do obaw. Nie jest to wyłącznie przejęta w ostatniej chwili podstępem funkcja.
EnglishThose supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.
Dostawcy, których obserwowaliśmy wcześniej jeszcze go nie osiągnęli.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
W księgarni Altro quando właściciel umieścił transparent z napisem "Kocham Milingo”.
English(Laughter) I made that up because I just wanted to put up a slide of the Mola mola fish.
(Śmiech) Zmyśliłem to, żeby pokazać wam zdjęcie ryby Mola Mola.
EnglishLast week the European Central Bank put up the interest rate.
W zeszłym tygodniu Europejski Bank Centralny podwyższył stopy procentowe.
EnglishAnd Jehovah commanded the angel; and he put up his sword again into the sheath thereof.
I rzekł Pan do Anioła, aby obrócił miecz swój w pochwy swoje.
EnglishSo if you're for this, if you're for nuclear power, put up two hands.
Więc jeśli jesteście za, za energią jądrową, wznieście dwie ręce.
EnglishMy question to the Council was therefore: how long will the Council continue to put up with this?
Moje pytanie do Rady brzmiało więc: jak długo Rada zamierza to znosić?